Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Iratkezelési Szabályzat

A gazdasági társaság tulajdonosai a társaság összes iratába korlátlanul betekinthetnek, az iratok megőrzéséért egyetemlegesen és korlátlanul felelősek. 
Korlátlan betekintési jog a tulajdonosok meghatalmazásával csak a társaság jogi képviselőjét és bejegyzett (megbízott) könyvvizsgálóját illeti meg. A számvitellel megbízott (szerződött), és a munkáltató jogokkal felruházott személy betekintési joga csak a megbízási szerződése, illetve a munkaköri leírásában foglaltak szerint nyílik me
 


A(z)  iratkezelési szabályzata 

 

Az iratkezelés általános szabályai 

A gazdasági társaság tulajdonosai a társaság összes iratába korlátlanul betekinthetnek, az iratok megőrzéséért egyetemlegesen és korlátlanul felelősek.

Korlátlan betekintési jog a tulajdonosok meghatalmazásával csak a társaság jogi képviselőjét és bejegyzett (megbízott) könyvvizsgálóját illeti meg. A számvitellel megbízott (szerződött), és a munkáltató jogokkal felruházott személy betekintési joga csak a megbízási szerződése, illetve a munkaköri leírásában foglaltak szerint nyílik meg.

A gazdasági társaság munkavállalói vagy más személyek csak kivételes esetekben tekinthetnek be az iratokba, ez alól csak a kötelezően nyilvánosságra hozott iratok kivételek.

Az üzleti, szolgálati vagy állami titoknak minősített iratok kezeléséről az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény részletes szabályokat tartalmaz, ezért ezekre külön belső szabályzat kialakítása nem szükséges.

Iratbetekintés és másolatkészítés

 
Iratbetekintést vagy iratmásolást – feltéve, hogy az adott irat nem esik TÜK alá – csak kérelem alapján engedélyezheti a vállalkozás cégjegyzéssel rendelkező vezetője. A kérelemnek tartalmaznia kell az irat megnevezését, a kérelmező személyes adatait. TÜK alá vont irat esetén a kérelmező jogosultságát is vizsgálni kell.
1. A betekintési kérelmet írásban kell a vállalkozás vezetőjéhez eljuttatni.
2. A jogos kérelmet 15 munkanapon belül kell teljesíteni.
3. Az iratokat kizárólag a vállalkozás székhelyén (telephelyén) lehet átvizsgálni vagy azokból jegyzeteket, másolatot készíteni.
4. Az iratokat elvinni még másolás céljából sem lehet! Aki bármely iratról másolatot kíván kapni, akkor ezt az igényét jelezze, a másolatot a másolási költség kifizetését követően kaphatja meg.
5. Az iratbetekintés tényét és a kérő nevét, az irat megnevezését és a betekintés időpontját a külön e célra rendszeresített nyilvántartásba be kell vezetni. 
 

Jogkövetkezmények

A fenti szabályzat megsértőivel szemben a polgári kártérítési szabályok szerinti, vagy szabálysértési, súlyosabb esetben büntető jogi eljárást lehet kezdeményezni, az ügy súlyosságára tekintettel.

Kelt,

Cégjegyzésre jogosult aláírása