Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Szöveges számlarend-Segédlet a szöveges számlarend összeállításához I.

 

Segédlet a szöveges számlarend összeállításához I.
(Elsődleges költségnem–elszámolás esetén, összköltség eljárással készült eredmény-kimutatáshoz)

11. IMMATERIÁLIS JAVAK
Az immateriális javak azok a nem anyagi eszközök, amelyek tartósan szolgálják a gazdálkodó tevékenységét. A mérlegben immateriális javak között kell kimutatni a vagyoni értékű jogokat, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével a szellemi termékeket az üzleti vagy cégértéket, továbbá az immateriális javakra adott előleget, továbbá az immateriális javak értékhelyesbítését . Az immateriális javak között kimutatható az alapítás átszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is.
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
A számla fogalma:
Alapítás-átszervezés aktivált értéke a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével átalakításával átszervezésével kapcsolatos –beruházásnak, felújításnak nem minősülő- külső vállalkozók által számlázott valamint a saját tevékenység során felmerült olyan közvetlen önköltségbe tartozó költségek, amelyek az alapítás átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételben várhatóan megtérülnek. Ide tartozik a minőségbiztosítási rendszer bevezetése is. (Megjegyzés E költségek aktiválásáról a vállalkozó dönt a döntés során figyelemmel kell lenni arra is hogy osztalékfizetési korláttal kell számolni az aktiválás esetén)
Gazdasági események:
Az alapítással kapcsolatos költségek aktiválása, átszervezéssel kapcsolatos költségek aktiválása, értékcsökkenés elszámolása, kivezetés
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
A számla fogalma:
Olyan előállítási közvetlen többletköltséget kell itt szerepeltetni, amelyek aktiválható termékként nem mutathatók ki, mert az előállított termék piaci árát meg haladják vagy meg fogják haladni. Itt mutatjuk ki a kísérleti fejlesztés aktivált értékeként a jövőben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés eredményének jövőbeni hasznosításakor az árbevételben megtérülő, a kísérleti fejlesztés eredménye érdekében felmerült olyan számlázott összeget és a saját tevékenység során felmerült közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet figyelembe venni, amelyek aktiválható termékben – szellemi termék, tárgyi eszköz, készlet – nem vehetők számításba, mivel a létrehozott termék piaci – várható piaci – árát meghaladják. A kísérleti fejlesztés állományba vett aktivált értéke nem haladhatja meg azt az összeget, ami várhatóan megtérül a kapcsolódó jövőbeni gazdasági haszonból a további fejlesztési költségek, a várható termelési költségek, illetve a termék értékesítése során közvetlenül felmerülő értékesítési költségek levonása után.
(Megjegyzés E költségek aktiválásáról a vállalkozó dönt a döntés során figyelemmel kell lenni arra is hogy osztalékfizetési korláttal kell számolni az aktiválás esetén)
Gazdasági események:
Más vállalkozó által végzett kísérleti fejlesztés aktiválása, saját vállalkozásban végzett kísérleti fejlesztés aktiválása, kísérleti fejlesztés eredményeképpen létrejött szellemi termék, tárgyi eszköz aktiválása, értékcsökkenés elszámolása, hasznosíthatatlanná vált fejlesztés kivezetése, terven felüli értékcsökkenés elszámolása
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
114. Szellemi termékek
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
26-28. Áruk
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
113. Vagyoni értékű jogok
A számla fogalma:
Az immateriális javak között vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek önmagukban forgalomképesek, de nem minősülnek tulajdonjognak és nem kapcsolódnak ingatlanhoz, nem tartoznak a szellemi termékek közé. Ilyenek különösen a bérleti jog, a használati jog, a koncessziós jog, a játékjog, továbbá a márkanév, a licencek, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.
Gazdasági események:
Vagyoni értékű jog beszerzése, értékcsökkenés elszámolása, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyoni értékű jog átvétele követelés fejében, vagyoni értékű jog átvétele nem pénzbeli betétként, vagyoni értékű jog átvétele térítés nélkül, vagyoni értékű jog nem pénzbeli betétként történő átadása, vagyoni értékű jog átadása kötelezettség fejében, terven felüli értékcsökkenés elszámolása, vagyoni értékű jog átadása térítésmentesen, vagyoni értékű jog átvétele megszűnt részesedés fejében
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
114. Szellemi termékek
A számla fogalma:
Nem anyagi természetű, forgalomképes vagyoni értéket vagy jogokat megtestesítő eszközök.
Szellemi termékek közé sorolandók a találmány, az iparjogvédelemben részesülő javak közül a szabadalom és az ipari minta, a szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek, az egyéb szellemi alkotások, a jogvédelemben nem részesülő, de titkossága révén monopolizált javak közül a know-how és gyártási eljárás, a védjegy, függetlenül attól, hogy azt vásárolták, vagy a vállalkozó állította elő, illetve használatba vették-e azokat vagy sem.
Gazdasági események:
A szellemi termék beszerzése, saját előállítású szellemi termék aktiválása, értékcsökkenés elszámolása, szellemi termék értékesítése továbbá a szellemi termék átvétele követelés fejében, szellemi termék átvétele nem pénzbeli betétként, szellemi termék átvétele térítés nélkül, szellemi termék nem pénzbeli betétként történő átadása, szellemi termék átadása kötelezettség fejében, terven felüli értékcsökkenés elszámolása, szellemi termék átadása térítésmentesen, szellemi termék átvétele megszűnt részesedés fejében, kísérleti fejlesztés keretében előállított szellemi termék használatba vétele
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
115. Üzleti vagy cégérték
A számla fogalma:
Üzleti vagy cégértékként kell kimutatni cégvásárlás esetén a jövőbeni gazdasági haszon reményében teljesített többletkifizetés összegét, átalakulás esetén az ilyen címen megállapított értéket.
cégvásárlás esetén (amikor a megvásárolt társaság, annak telephelye, üzlethálózata eszközeit és kötelezettségeit a vevő tételesen állományba veszi) a fizetett ellenérték és az egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek – e törvény szerinti értékeléssel meghatározott – értékével csökkentett értéke közötti különbözet, ha a fizetett ellenérték a magasabb.
cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg a vevő, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák) az adott társaság megszerzett részvényeiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint a megvásárolt részvények piaci értéke, a kettő közötti pozitív különbözet.
Cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, és az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák). Az adott társaság megszerzett részvényeiért vagy üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint ezen befektetésre jutó – az adott társaság eszközei és kötelezettségei e törvény szerinti értékelésével meghatározott – saját tőke értéke, a kettő közötti pozitív különbözet.
átalakulás esetén Abban az esetben ha e törvény szerint a gazdálkodó élhet a vagyonátértékelés lehetőségével és a vagyonértéket az üzleti értékelés, a jövedelemtermelő képesség módszerével határozzák meg, és az így meghatározott társasági vagyonérték és a kötelezettségek együttes összege több, mint az egyes eszközök piaci értékének együttes összege, a pozitív különbözet az üzleti vagy cégérték.
Gazdasági események:
Az üzleti vagy cégérték felvétele másik vállalkozás vásárlásakor, átalakuláskor, üzleti vagy cégérték kivezetése továbbértékesítéskor vagy nem pénzbeli betétként való átadáskor, értékcsökkenés elszámolása.
Továbbá az üzleti vagy cégérték kivezetése tervezett idő előtti megszűnéskor
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
117. Immateriális javak értékhelyesbítése
A számla fogalma:
Itt kell kimutatni a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló szellemi termékek és vagyoni értékű jogok piaci értéke és könyv szerinti értéke (a bekerülési értéknek a terv szerinti értékcsökkenés elszámolt összegével csökkentett értéke) közötti pozitív különbözet.
Gazdasági események:
Értékhelyesbítés felvétele- egyedi eszköz értékelése, kivezetése, továbbá kivezetése az adott eszköz állományból történő kivezetése kapcsán
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
417. Értékelési tartalék
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Terven felüli értékcsökkenést mutatunk ki, ha az immateriális javak értékében váratlanul, előre nem tervezett módón csökkenés következik be. Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális javak használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Abban az esetben, ha az immateriális javak a rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, azt az immateriális javak közül – a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után – ki kell vezetni. Abban az esetben, ha az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a már elszámolt terven felüli értékcsökkenést meg kell szüntetni .Az adott immateriális javakat – a megbízható és valós összkép érdekében -a terv szerinti értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott nettó értékére vissza kell értékelni (visszaírás).
Gazdasági események:
Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, ha az immateriális javak könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke. Amennyiben az immateriális javak értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, ha a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető, ha a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz, terven felüli értékcsökkenés visszaírása az elszámolása okaként fennálló körülmény megszűnésekor, illetve enyhülésekor. A terven felüli értékcsökkenés kivezetése a hozzá kapcsolódó immateriális javak könyvekből történő kivezetése kapcsán.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
113. Vagyoni értékű jogok
114. Szellemi termékek
8663. Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
9663. Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
A számla fogalma:
Az immateriális javak értékéből terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni ezen a számlán. Meg kell állapítani az immateriális javak hasznos élettartama végén várható maradványértékét, majd az ezzel csökkentett bekerülési értékét fel kell osztani azokra az évekre, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.
Gazdasági események:
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása, kivezetése a hozzá kapcsolódó immateriális javak könyvekből való kivezetése kapcsán
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
113. Vagyoni értékű jogok
114. Szellemi termékek
115. Üzleti vagy cégérték
571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé sorolandó a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada, továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg. Az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, felújítást is.
Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő – jogszabályban nevesített – hozzájárulások (víz- és csatornahasználati hozzájárulás, villamosfejlesztési hozzájárulás, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok.
Vásárlás esetén tényleges beszerzési áron értékeljük, saját előállítás esetén az előállítási költség apport esetén a létesítő okiratban szereplő apportérték. Ha térítés nélkül kerül az eszköz a vállalkozáshoz, vagy az értékelés piaci értéken vagy nyilvántartási értéken történik. Az értékelés alapja mindig a kisebb érték.
121. Földterület
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a vállalkozás tulajdonában lévő és rendeltetésszerűen használatba vett földterületek értékét. Jellemzően ide tartozik a szántóföld, a halastavak, erdők, ültetvények földterülete.
Gazdasági események:
Aktiválása használatbavételkor, értékcsökkenés elszámolása, földterület értékesítése a földterület nem pénzbeli betétként történő átadása, földterület átadása kötelezettség fejében, földterület átadása térítésmentesen, terven felüli értékcsökkenés elszámolása
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
122. Telek, telkesítés
A számla fogalma:
A telek olyan földterület, melyhez a vállalkozás, vásárlás, kisajátítás, vagy egyszeri telek-igénybevételi díj fizetésével jutott hozzá.
Ezen a számlán kell tehát kimutatni a vállalkozás tulajdonában lévő és rendeltetésszerűen használatba vett telkek értékékét. Ezen kívül szintén itt kell szerepeltetni a talaj hasznosításának növelése érdekében végzett telkesítési tevékenységet, amely jellemzően a beruházásként elszámolt területfeltöltési, talajjavítási, tereprendezési, talajvédelmi ráfordításokat foglalja magában.
A beruházások megvalósításának gyakran előfeltétele az, hogy az építési területen egy meglévő – általában nem a beruházó tulajdonát képező – létesítményt le kell bontani –áthelyezésre kerül vagy és újra kell építeni, építtetni. Az így újraépített létesítmény (épület, építmény) újraépítésének költségeit elkülönítetten kell kimutatni, az nem része azon beruházás bekerülési értékének, amely miatt azt le kellett bontani és újra kellett építeni (át kellett helyezni). Ezen újraépített épület, építmény bekerülési értékét az eszköz tulajdonosának, használójának a megállapodás szerinti módon és értéken át kell adni az újbóli rendeltetésszerű használatba vételkor. Az újraépítendő épület, építmény bontási költségeit annak az eszköznek a bekerülési értékében kell figyelembe venni, amely miatt azt lebontották.
2003 évtől törvény külön foglalkozik azokkal az esetekkel, amikor a bekerülési értéket a későbbiek során módosítani kell. Tárgyi eszközöknél a bekerülési értéket növeli az annak bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munkák bekerülési értéke, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértéke.
Gazdasági események:
A telek, telkesítés aktiválása használatbavételkor, a telek, telkesítés értékesítése.
Ha a telek, telkesítés nem pénzbeli betétként történő átadása, telek, telkesítés átadása kötelezettség fejében, telek, telkesítés átadása térítésmentesen, terven felüli értékcsökkenés elszámolása, telek, telkesítés kivezetése selejtezés, megsemmisülés okán
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a vállalkozás tulajdonában lévő és rendeltetésszerűen használatba vett épületek értékét, illetve több tulajdonos és résztulajdonlás esetén a gazdálkodó által birtokolt, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni rész értékét.
Gazdasági események:
Az épületek, épületrészek, valamint tulajdoni hányadok aktiválása használatbavételkor, értékcsökkenés elszámolása, épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok értékesítése. Továbbá az épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok felújításának aktiválása, épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok nem pénzbeli betétként történő átadása, épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok átadása kötelezettség fejében, épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok átadása térítésmentesen, terven felüli értékcsökkenés elszámolása, épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok kivezetése selejtezés, megsemmisülés okán
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
162. Felújítások (befejezetlen)
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
124. Egyéb építmények
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a vállalkozás tulajdonában lévő és rendeltetésszerűen használatba vett olyan építmények értékékét, melyek nem tartoznak bele az épület fogalmába. Ide tartozik például az út, a vasút, a kerítés, szántóföld, a halastavak, erdők, ültetvények földterülete értéke nélkül.
Gazdasági események:
Az egyéb építmények aktiválása használatbavételkor, értékcsökkenés elszámolása, egyéb építmények értékesítése, felújítása, nem pénzbeli betétként történő átadása, egyéb építmények átadása kötelezettség fejében, egyéb építmények átadása térítésmentesen, terven felüli értékcsökkenés elszámolása, egyéb építmények kivezetése selejtezés, megsemmisülés okán.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
162. Felújítások (befejezetlen)
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
A számla fogalma:
Legfőbb jellemzőjük, hogy bár vállalkozás tulajdonában lévő és rendeltetésszerűen használatba vett olyan ingatlanok és épületek értékét mutatjuk itt ki amelyek nincsenek közvetlen összefüggésben a vállalkozási tevékenységgel. Idetartoznak egyebek között az üzemi lakóépület a lakótelepen belüli út, víz- és csatornahálózat.
Gazdasági események:
Az üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek aktiválása használatbavételkor, értékcsökkenés elszámolása, értékesítése a felújításának aktiválása, a nem pénzbeli betétként történő átadása, átadása kötelezettség fejében, átadása térítésmentesen, terven felüli értékcsökkenés elszámolása, továbbá a kivezetése selejtezés, megsemmisülés okán
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
162. Felújítások (befejezetlen)
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra azokat a megszerzett, önmagukban forgalomképes jogokat, ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jogokat, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozó tevékenységét. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen a földhasználat, a haszonélvezet és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő – jogszabályban nevesített – hozzájárulások (víz- és csatornahasználati hozzájárulás, villamosfejlesztési hozzájárulás, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás) megfizetése alapján szerzett használati jog.
Gazdasági események:
Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog beszerzése, értékcsökkenés elszámolása, értékesítése átvétele követelés fejében, átvétele nem pénzbeli betétként, átvétele térítés nélkül, nem pénzbeli betétként történő átadása, átadása kötelezettség fejében, terven felüli értékcsökkenés elszámolása, átvétele megszűnt részesedés fejében
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
127. Ingatlanok értékhelyesbítése
A számla fogalma:
Itt mutatjuk ki a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló ingatlanok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözet.
Gazdasági események:
Az értékhelyesbítés felvétele egyedi eszköz értékelése alapján, az egyedi eszköz értékelése alapján.
Továbbá az adott eszközállományból történő kivezetése kapcsán
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
417. Értékelési tartalék
128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Ide kerül besorolásra, ha az ingatlanok értékében váratlanul, előre nem tervezett módón csökkenés következik be terven felüli értékcsökkenést mutatunk ki. Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az ingatlan a használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Ha a rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, az a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után – ki kell vezetni. Abban az esetben, ha az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a már elszámolt terven felüli értékcsökkenést meg kell szüntetni. Az adott ingatlant – a megbízható és valós összkép érdekében -a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére kell visszaírni
Gazdasági események:
Ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, ha az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető, a terven felüli értékcsökkenés vissza kell írni az elszámolása okaként fennálló körülmény megszűnésekor.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
121. Földterület
122. Telek, telkesítés
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
124. Egyéb építmények
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
8664. Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése
9664. Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
A számla fogalma:
Ezen a számlán kell az ingatlanok értékéből terv szerinti értékcsökkenést elszámolni. Meg kell állapítanunk az ingatlan hasznos élettartama végén várható maradványértékét, majd az így kiszámított csökkentett bekerülési értékét fel kell osztani azokra az évekre, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.
Gazdasági események:
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolás, terv szerinti értékcsökkenés kivezetése a hozzá kapcsolódó ingatlan vagy ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog könyvekből való kivezetése kapcsán.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
121. Földterület
122. Telek, telkesítés
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
124. Egyéb építmények
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
121. Földterület
122. Telek, telkesítés
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
124. Egyéb építmények
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK
E fogalomkörbe sorolandók az aktivált, azaz a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépeket, erőművi berendezéseket, egyéb gépeket, berendezéseket, műszereket és szerszámokat, szállítóeszközöket, hírközlő berendezéseket, számítástechnikai eszközöket, a tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi- és légi közlekedési eszközöket, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházást, felújítást.
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök bekerülési értékét, valamint az ilyen típusú, bérbevett eszközökön végzett és aktivált beruházások, felújítások értékét.
Gazdasági események:
A beszerzést, felújítást, beruházást követő üzembe helyezést, a használatba vételt továbbá az értékesítést és a selejtezés.
A bérbevett eszközön végzett beruházás, felújítás aktiválását, átsorolását forgóeszközök közé és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvételt továbbá a pénzügyi lízing keretében, illetve a részletfizetéssel, halasztott fizetéssel megvásárolt és később visszaadott, a két időpont között használt eszköz kivezetését a csere keretében történő eszközátvételt, átadást.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
162. Felújítások
226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló járműveket, valamint az ilyen típusú, bérbevett eszközökön végzett és aktivált beruházások, felújítások értékét.
Gazdasági események:
A beszerzést, felújítást, beruházást követő üzembe helyezés, használatba vétel, értékesítés, selejtezés.
Továbbá bérbevett eszközön végzett beruházás, felújítás aktiválása, átsorolás forgóeszközök közé és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, a pénzügyi lízing keretében, illetve a részletfizetéssel, halasztott fizetéssel megvásárolt és később visszaadott, a két időpont között használt eszköz kivezetése, csere keretében történő eszközátvétel, átadás.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
162. Felújítások
226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése
A számla fogalma:
Ezen a számlán a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti érték közötti különbözete mutatható ki, abban az esetben, ha a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló műszaki berendezés, gép, jármű piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a terven felüli értékcsökkenés – törvény szerinti – visszaírása utáni könyv szerinti értékét.
Gazdasági események:
Az értékhelyesbítés elszámolása, módosítása, Az értékhelyesbítés kivezetése a kapcsolódó eszköz értékének könyvekből történő kivezetésekor.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
417. Értékelési tartalék.
138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenését akkor, ha azok könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értékük, ha azok értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé váltak, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésüknek megfelelően nem használhatóak, illetve használhatatlanok.
Itt kell kimutatnunk a korábban már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének a visszaírását is
Gazdasági események:
A hiány, a feleslegessé válás, káresemény, megsemmisülés.
A piaci érték és a könyv szerinti érték összevetéséből adódó korrekciók, a kapcsolódó eszköz értékének könyvekből történő kivezetése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
9664. Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése

139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a hasznos élettartam végén várható, maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét, felosztva azt azon évek között, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.
Gazdasági események:
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása. Továbbá a kapcsolódó eszköz értékének könyvekből történő kivezetését az 50 000 Ft egyedi beszerzési érték alatti műszaki berendezések, gépek, járművek használatba vételkor egyösszegben elszámolt értékcsökkenése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
572. Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
A megjelölt számlacsoportban kerül besorolásra a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják. Ilyenek különösen az egyéb üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, járművek, az irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, az üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek, valamint az itt felsorolt, bérbevett eszközökön végzett és aktivált beruházás, felújítás.

141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a tevékenységet közvetetten szolgáló egyéb üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések bekerülési értékét, valamint az ilyen típusú, bérbevett eszközökön végzett és aktivált beruházások, felújítások értékét.
Gazdasági események:
A beszerzés, felújítás, beruházást követő üzembe helyezés, használatba vétel, értékesítés, selejtezés.
Továbbá bérbevett eszközön végzett beruházás, felújítás aktiválása, átsorolás forgóeszközök közé és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvételt. a pénzügyi lízing keretében, illetve a részletfizetéssel, halasztott fizetéssel megvásárolt és esetleg később visszaadott, a két időpont között használt eszköz kivezetése, csere keretében történő eszközátvétel, átadást.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
162. Felújítások
226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

142. Egyéb járművek
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgáló egyéb járművek (bruttó) értékét, valamint az ilyen típusú, bérbevett eszközökön végzett és aktivált beruházások, felújítások értékét.
Gazdasági események:
A beszerzés, felújítás, beruházást követő üzembe helyezés, használatba vételt, az értékesítést és selejtezés.
Továbbá a bérbevett eszközön végzett beruházás, felújítás aktiválása, átsorolás forgóeszközök közé és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvételt. a pénzügyi lízing keretében, illetve a részletfizetéssel, halasztott fizetéssel megvásárolt és esetleg később visszaadott, a két időpont között használt eszköz kivezetése, csere keretében történő eszközátvétel, átadást.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
162. Felújítások
226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgáló irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (bruttó) értékét, valamint az ilyen típusú, bérbevett eszközökön végzett és aktivált beruházások, felújítások értékét.
Gazdasági események:
A beszerzés, felújítás, beruházást követő üzembe helyezés, használatba vételt, az értékesítést, és a selejtezést.
Továbbá a bérbevett eszközön végzett beruházás, felújítás aktiválása, átsorolás forgóeszközök közé és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvételt. a pénzügyi lízing keretében, illetve a részletfizetéssel, halasztott fizetéssel megvásárolt és esetleg később visszaadott, a két időpont között használt eszköz kivezetése, csere keretében történő eszközátvétel, átadást.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
162. Felújítások
226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a tevékenységet közvetetten szolgáló üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek bekerülési értékét, valamint az ilyen típusú, bérbevett eszközökön végzett és aktivált beruházások, felújítások értékét.
Gazdasági események:
A beszerzés, felújítás, beruházást követő üzembe helyezés, használatba vételt, az értékesítést és a selejtezést.
Továbbá bérbevett eszközön végzett beruházás, felújítás aktiválása, átsorolás forgóeszközök közé és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvételt. a pénzügyi lízing keretében, illetve a részletfizetéssel, halasztott fizetéssel megvásárolt és esetleg később visszaadott, a két időpont között használt eszköz kivezetése, csere keretében történő eszközátvétel, átadást.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
162. Felújítások
226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
A számla fogalma:
Ezen a számlán a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti érték közötti különbözete mutatható ki, abban az esetben, ha a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló egyéb berendezések, felszerelések, járművek piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a terven felüli értékcsökkenés visszaírása utáni könyv szerinti értékét.
Gazdasági események:
Az értékhelyesbítés elszámolása, módosítása az értékhelyesbítés kivezetése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
417. Értékelési tartalék.

148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a terven felüli értékcsökkenést akkor, ha azok könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értékük, ha azok értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé váltak, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésüknek megfelelően nem használhatóak, illetve használhatatlanok.
Itt kell kimutatnunk a korábban már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének visszaírását is, Abban az esetben, ha a terven felüli értékcsökkenés elszámolása miatt ezen eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, vagy csak részben állnak fenn.
Gazdasági események:
A feleslegessé válás, megrongálódás, megsemmisülés, illetve a hiány.
A piaci érték és a könyv szerinti érték összevetéséből adódó korrekciókat a kapcsolódó eszköz értékének könyvekből történő kivezetését.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
142. Egyéb járművek
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
9664. Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése

149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk az egyéb berendezéseknek, felszereléseknek, járműveknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési ( illetve előállítási) értékét, felosztva azt azon évek között, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.
Gazdasági események:
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása továbbá a kapcsolódó eszköz értékének könyvekből történő kivezetése, valamint az 50.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti egyéb berendezések, felszerelések, járművek használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenését.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
142. Egyéb járművek
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
572. Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás

15. TENYÉSZÁLLATOK
A megjelölt számlacsoportban kerül besorolásra azokat az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet.

151. Tenyészállatok
A számla fogalma:
Ezen a főkönyvi számlán a Tenyészállatok között kell kimutatni azokat az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen termékek értékesítése, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet.
Gazdasági események:
A használatba (illetve tenyésztésbe) vétel, átminősítés hízó- vagy egyéb állattá, értékesítés, selejtezés. Továbbá az átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, a pénzügyi lízing keretében, illetve a részletfizetéssel, halasztott fizetéssel megvásárolt és később visszaadott, a két időpont között használt eszköz kivezetése, csere keretében történő eszközátvétel, átadás.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
51. Anyagköltség
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

152. Igásállatok
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra azokat az állatokat, amelyek tartási költségei a hasznosuló igateljesítményük során térülnek meg.
Gazdasági események:
A használatba (illetve tenyésztésbe) vétel, átminősítés hízó- vagy egyéb állattá, értékesítés, selejtezés.
Továbbá az átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, a pénzügyi lízing keretében, illetve a részletfizetéssel, halasztott fizetéssel megvásárolt és később visszaadott, a két időpont között használt eszköz kivezetése, csere keretében történő eszközátvétel, átadás
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása.
159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
51. Anyagköltség
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

153. Egyéb állatok
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra azokat az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen termékek értékesítése során térülnek meg.
Gazdasági események:
A használatba (illetve tenyésztésbe) vétel, átminősítés hízó- vagy egyéb állattá, értékesítés, selejtezés.
Továbbá az átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, a pénzügyi lízing keretében, illetve a részletfizetéssel, halasztott fizetéssel megvásárolt és később visszaadott, a két időpont között használt eszköz kivezetése, csere keretében történő eszközátvétel, átadás.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
161. Befejezetlen beruházások
51. Anyagköltség
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke

157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a tenyészállatok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözetet.
Gazdasági események:
Értékhelyesbítés felvétele, értékhelyesbítés kivezetése.
Értékhelyesbítés kivezetése a tenyészállatok állományból történő kivezetésekor.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
417. Értékelési tartalék

158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a tenyészállatok terven felüli értékcsökkenését akkor, ha azok könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értékük vagy ha azok értéke tartósan lecsökken, azért mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé váltak esetleg elpusztultak, kényszervágásra kerültek, vagy betegség miatt csökkent értékűek, illetve hiány következtében rendeltetésüknek megfelelően nem használhatóak, illetve használhatatlanok.
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a korábban már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének csökkentését is, Abban az esetben ha a terven felüli értékcsökkenés elszámolása miatt a tenyészállatok könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn.
Gazdasági események:
Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása.
Terven felüli értékcsökkentés kivezetése a tenyészállatok állományból történő kivezetésekor.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
151. Tenyészállatok
152. Igásállatok
153. Egyéb állatok
8664. Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése
9664. Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése

159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a tenyészállatok hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékének a várható használati időszakra felosztott összegeit .
Gazdasági események:
Terv szerinti értékcsökkenési leírása, használatba vételkor egyösszegű értékcsökkenési leírás.
Terv szerinti értékcsökkenésének kivezetése a tenyészállatok állományból történő kivezetésekor.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
151. Tenyészállatok
152. Igásállatok
153. Egyéb állatok
8664. Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése
9664. Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése

16. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
A megjelölt számlacsoportban kerül besorolásra a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett, az eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák – még nem aktivált – bekerülési értékét.

Beruházás:
A tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is), beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt,

Felújítás:
Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak, felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli, a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti, nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától,

161. Befejezetlen beruházások
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a tárgyi eszköz beszerzése, és létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezését. Továbbá a rendeltetésszerű használatba vétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett mindennemű tevékenység ellenértékét.
Továbbá itt kell elszámolni a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység értékét is (üzembehelyezésig), az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységek értékévek együtt.
Gazdasági események:
Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés, a beszerzéshez kapcsolódó szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, tervezés, előkészítés, lebonyolítás, tárgyi eszköz bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelése, üzembe helyezés, használatba vétel.
Továbbá értékesítést, selejtezés, bérbevett eszközön végzett beruházás, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, csere keretében történő eszközátvétel, átadás, forgóeszközök átsorolása tárgyi eszközök közé.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
121. Földterület
122. Telek, telkesítés
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
124. Egyéb építmények
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
142. Egyéb járművek
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
151. Tenyészállatok
152. Igásállatok
153. Egyéb állatok
168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése
241. Növendékállatok
242. Hízóállatok
243. Egyéb állatok
251-257. Késztermékek
26. Kereskedelmi áruk
38. Pénzeszközök
44. Hosszú lejáratú kötelezettségek
45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke

162. Felújítások (befejezetlen)
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység értékét, amely az élettartam megnövekedésével jár, és teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli.
Gazdasági események:
A felújításhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés, létesítés, a beszerzéshez, felújításhoz hozzákapcsolható szállítás, vámkezelés, tervezés, előkészítés, lebonyolítás, a tárgyi eszköz eredeti műszaki állapotát, teljesítőképességét és a teljesen visszaállító tevékenységet a tárgyi eszköz üzembiztonságát, vagy a gazdaságosságát növelő tevékenységet üzembe helyezését, használatba vételt.
Továbbá a selejtezést, bérbevett eszközön végzett felújítást.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
121. Földterület
122. Telek, telkesítés
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
124. Egyéb építmények
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
142. Egyéb járművek
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
151. Tenyészállatok
152. Igásállatok
153. Egyéb állatok
38. Pénzeszközök
44. Hosszú lejáratú kötelezettségek
45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke

168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a beruházások terven felüli értékcsökkenését akkor, ha azok értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé váltak, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésüknek megfelelően nem használhatóak, illetve használhatatlanok.
Gazdasági események:
Feleslegessé válás, megrongálódás, megsemmisülés, hiány, a beruházás üzembe helyezése.
A kapcsolódó eszköz értékének könyvekből történő kivezetését.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások
866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés

17. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESEDÉSEK)
A megjelölt számlacsoportban kerül besorolásra azokat a pénzügyi befektetéseket, amelyeket azért vásárolt, meg vagy kapott a vállalkozó, hogy tartós befektetés után osztalékot, részesedést kapjon, valamint, hogy más vállalkozásban befolyásolási, irányítási, osztalék jövedelemre vagy kamatra szert tegyen és befolyásolási irányítási, vagy ellenőrzési lehetőségre tegyen szert.

171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
A számla fogalma:
Ide tartoznak azok a tulajdoni részesedést jelentő, tartósan befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget biztosító befektetések, részvények, üzletrészek, vagyoni betétek, amelyek kapcsolt vállalkozásban (anyavállalat, leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás, társult vállalkozás) vannak.
Gazdasági események:
Vásárolt részesedés elszámolása, a jegyzett tőke emelésekor az alapítóktól nem pénzbeli betétként, jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként átvett részesedés elszámolása, az alapításkor, jegyzett tőke emelésekor befizetett (átutalt) összeg, ázsióra befizetett összeg elszámolása. Az alapítónál a jegyzett tőke leszállításakor, átalakuláskor, jogutód nélküli megszűnésekor visszaadott (megszűnt) részesedés nyilvántartás szerinti értékének kivezetése, a részesedésért kapott egyéb részesedés értékének elszámolása, részesedés értékesítése.
Pozitív üzleti érték elszámolását az átváltható kötvény részvénnyé minősítését a csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás során szerzett részesedés elszámolása, térítés nélkül átvett és átadott, ajándékként, többletként fellelt részesedés értékének elszámolása, kötelezettség teljesítésére átadott, követelés fejében átvett részesedés elszámolását.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
115. Üzleti vagy cégérték
179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása
182. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai
183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai
325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
3721. Eladásra vásárolt egyéb részesedések
384. Elszámolási betétszámla
411 Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
43-47. Kötelezettségek
4491. Kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettség
454. Szállítók
871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
882. Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
883. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszköz értéke kevesebb
884. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke
885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
886. Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

172. Egyéb tartós részesedés
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra minden olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetést, amely nem tartozik a kapcsolt vállalkozásban létrehozott részesedés körébe, de tartósan szolgálja a vállalkozó érdekeit.
Gazdasági események:
Vásárolt részesedés elszámolása, a jegyzett tőke emelésekor az alapítóktól nem pénzbeli betétként, jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként átvett részesedés elszámolása, az alapításkor, jegyzett tőke emelésekor befizetett (átutalt) összeg, ázsióra befizetett összeg elszámolása, az alapítónál a jegyzett tőke leszállításakor, átalakuláskor, jogutód nélküli megszűnésekor visszaadott (megszűnt) részesedés nyilvántartás szerinti értékének kivezetése, a részesedésért kapott egyéb részesedés értékének elszámolása, részesedés értékesítése.
Pozitív üzleti érték elszámolását az átváltható kötvény részvénnyé minősítését a csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás során szerzett részesedés elszámolása, térítés nélkül átvett és átadott, ajándékként, többletként fellelt részesedés értékének elszámolása, kötelezettség teljesítésére átadott, követelés fejében átvett részesedés elszámolását.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
115. Üzleti vagy cégérték
179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása
182. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai
183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai
332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
3721. Eladásra vásárolt egyéb részesedések
384. Elszámolási betétszámla
411 Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
43-47. Kötelezettségek
4491. Kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettség
454. Szállítók
871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
882. Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
883. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszköz értéke kevesebb
884. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke
885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
886. Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

177. Részesedések értékhelyesbítése
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a tulajdoni részesedést jelentő befektetésnek könyv szerinti értéke és a jelentősen meghaladó piaci értéke közötti különbözet összegét. Abban az esetben, ha az értékhelyesbítés összege jelentősen eltér az előző üzleti év mérleg fordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegétől, a különbözet növekedés esetén növeli az értékhelyesbítés összegét, csökkenés esetén csökkenti az értékhelyesbítés összegét az értékelési tartalékkal szemben, legfeljebb az előző év mérleg fordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegéig.
Gazdasági események:
Értékhelyesbítés felvétele, értékhelyesbítés kivezetése.
Értékhelyesbítés kivezetése a részesedések könyvekből történő kivezetésekor.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
417. Értékelési tartalék

179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet összegét, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Ha befektetés mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.
Gazdasági események:
Értékvesztés, értékvesztés visszaírása.
Értékvesztés átvezetése a részesedés állományból történő kivezetésekor, illetve forgóeszközzé történő átminősítésekor.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
172. Egyéb tartós részesedés
3721. Eladásra vásárolt egyéb részesedések
8741. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése
8746. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések visszaírt értékvesztése

18. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
Ebben a számlacsoportban tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírként azokat a befektetési céllal beszerzett értékpapírokat kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékes, és a vállalkozó azokat a tárgyévet követő üzleti évben nem szándékozik értékesíteni.

181. Államkötvények
A számla fogalma:
Ezen a számlán az állam által kibocsátott, hosszú lejáratú tartós hitelviszony megtestesítő értékpapírokat tartjuk nyilván.
Gazdasági események:
Értékpapír beszerzése, az alapításkor, jegyzett tőke emelésekor az alapítóktól nem pénzbeli betétként, jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként átvett értékpapír elszámolása, a jegyzett tőke leszállításához kapcsolódóan a részesedés fejében, illetve az átalakuláskor, a jogutód nélküli megszűnéskor kapott értékpapír értékének elszámolása, értékpapír értékesítése. Továbbá a csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás során szerzett részesedés elszámolása, térítés nélkül átvett és átadott, ajándékként, többletként fellelt értékpapír értékének elszámolása, kötelezettség teljesítésére átadott, követelés fejében átvett értékpapír elszámolása, forgóeszközzé, illetve befektetett eszközzé átminősített értékpapír elszámolása, hiányzó értékpapír elszámolása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
172. Egyéb tartós részesedés
325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
3741. Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
384. Elszámolási betétszámla
411 Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
43-47. Kötelezettségek
454. Szállítók
871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
8724. Értékpapírok után egyéb fizetendő kamat
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
882. Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
883. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszköz értéke kevesebb
884. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke
885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
886. Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

182. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai
A számla fogalma:
Ezen a számlán a számviteli törvény 3. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában bemutatott vállalkozások által kibocsátott, hosszú lejáratú tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat kell kimutatni.
Gazdasági események:
Az átváltható kötvény részvénnyé minősítése, a csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás során szerzett részesedés elszámolása, térítés nélkül átvett és átadott, ajándékként, többletként fellelt értékpapír értékének elszámolása, kötelezettség teljesítésére átadott, követelés fejében átvett értékpapír elszámolása, forgóeszközzé, illetve befektetett eszközzé átminősített értékpapír elszámolása, hiányzó értékpapír elszámolása.
Továbbá az értékpapír beszerzése, gazdasági társaságnál, egyéb gazdálkodónál alapításkor, jegyzett tőke emelésekor az alapítóktól nem pénzbeli betétként, jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként átvett értékpapír elszámolása, a jegyzett tőke leszállításához kapcsolódóan a részesedés fejében, illetve az átalakuláskor, a jogutód nélküli megszűnéskor kapott értékpapír értékének elszámolása, értékpapír értékesítése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
172. Egyéb tartós részesedés
325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
3741. Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
384. Elszámolási betétszámla
411 Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
43-47. Kötelezettségek
454. Szállítók
871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
8723. Értékpapírok után kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
882. Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
883. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszköz értéke kevesebb
884. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke
885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
886. Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai
A számla fogalma:
Ezen a számlán a számviteli törvény 3. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában a kapcsolt vállalkozások által kibocsátott, hosszú lejáratú (tartós hitelviszonyt megtestesítő) értékpapírokat kell kimutatni.
Gazdasági események:
Átváltható kötvény részvénnyé minősítése, a csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás során szerzett részesedés elszámolása, térítés nélkül átvett és átadott, ajándékként, többletként fellelt értékpapír értékének elszámolása, kötelezettség teljesítésére átadott, követelés fejében átvett értékpapír elszámolása, forgóeszközzé, illetve befektetett eszközzé átminősített értékpapír elszámolása, hiányzó értékpapír elszámolása.
Értékpapír beszerzése, a jegyzett tőke emelésekor az alapítóktól nem pénzbeli betétként, jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként átvett értékpapír elszámolása, a jegyzett tőke leszállításához kapcsolódóan a részesedés fejében, illetve az átalakuláskor, a jogutód nélküli megszűnéskor kapott értékpapír értékének elszámolása, értékpapír értékesítése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
172. Egyéb tartós részesedés
325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
3741. Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
384. Elszámolási betétszámla
411 Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
43-47. Kötelezettségek
454. Szállítók
871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
8724. Értékpapírok után egyéb fizetendő kamat
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
882. Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
883. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszköz értéke kevesebb
884. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke
885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
886. Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

184. Tartós diszkont értékpapírok
A számla fogalma:
Ezen a számlán a mutatjuk ki az egy évet meghaladó futamidejű diszkont értékpapírokat .
Gazdasági események:
Értékpapír beszerzése, az alapításkor, jegyzett tőke emelésekor az alapítóktól nem pénzbeli betétként, jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként átvett értékpapír elszámolása, a jegyzett tőke leszállításához kapcsolódóan a részesedés fejében, illetve az átalakuláskor, a jogutód nélküli megszűnéskor kapott értékpapír értékének elszámolása, értékpapír értékesítése.
A csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás során szerzett részesedés elszámolása, térítés nélkül átvett és átadott, ajándékként, többletként fellelt értékpapír értékének elszámolása, kötelezettség teljesítésére átadott, követelés fejében átvett értékpapír elszámolása, forgóeszközzé, illetve befektetett eszközzé átminősített értékpapír elszámolása, hiányzó értékpapír elszámolása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
3741. Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
384. Elszámolási betétszámla
411 Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
43-47. Kötelezettségek
454. Szállítók
871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
8724. Értékpapírok után egyéb fizetendő kamat
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
882. Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
883. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszköz értéke kevesebb
884. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke
885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
886. Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

189. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál az értékpapír könyv szerinti értéke és a felhalmozódott kamatot nem tartalmazó – piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet összegét, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Abban az esetben, ha a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést vissza kell írni. .
Gazdasági események:
Értékvesztés, értékvesztés visszaírása.
Értékvesztés átvezetése az értékpapír állományból történő kivezetésekor.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
181. Államkötvények
182. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai
183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai
184. Tartós diszkont értékpapírok
8742. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése
8747. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszaírt értékvesztése.

19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK
Itt kell kimutatni, amelyeknél az adóssal kötött szerződés szerint a fizetési igények teljesítése, a betét megszüntetése a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékes. Továbbá itt kell szerepeltetni a pénzügyi lízing, a részletre, a halasztott fizetéssel történt értékesítés miatti követeléseket is. Az itt szerepeltetett pénzügyi eszközöket meg kell bontani a gazdálkodók között fennálló részesedési viszonyok alapján. Eszerint elkülönítetten kell kezelni a kapcsolt vállalkozásban, az egyéb részesedési viszonyban, a részesedési viszonyban nem lévő vállalkozásoknak nyújtott kölcsönöket.

191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban
A számla fogalma:
Azok a pénzkölcsönök, bankbetétek, amelyeknél- szerződés szerint- a pénzformában, forintban vagy devizában) kifejezett igények teljesítése, betétek megszűntetése a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékesek és az adós a kapcsolt vállalkozás körébe tartozik. A kapcsolt vállalkozás a fölérendelt anyavállalat szempontjából minősítendő. A befektetés célja általában nem az osztalékfizetés összege, hanem a szerződés szerint megállapított kamatjövedelem. Ide tartoznak a pénzügyi lízing miatti, a részletre, a halasztott fizetéssel történt értékesítés miatti pénzkövetelés is.
Könyv szerinti értéke: Bekerülési érték (szerződés szerint) csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel és növelve az értékvesztés visszaírásával.
Megjegyzés: Az adott kölcsönökből, bankbetétekből – év végén- át kell vezetni a forgóeszközök közé a rövidlejáratúként nyilvántartott mérlegsorba az üzleti évet követő évben esedékes részleteknek megfelelő összeget.
Gazdasági események:
Kölcsön folyósítása, kölcsön törlesztése, kölcsönkövetelés átvétele követelés fejében, kölcsönkövetelés átadása kötelezettség fejében, kölcsön átsorolása, ha a tartósság követelménye már nem áll fent Továbbá a kölcsön elengedése, kölcsön leírása hitelezési vesztességként, felszámoláskor, megszűnéskor a más vállalkozásban lévő részesedés fejében kapott kölcsönkövetelés felvétele, kölcsön idő előtti visszafizetése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
381. Pénztár
382. Valutapénztár
384. Elszámolási betétszámla
385. Elkülönített betétszámlák
386. Devizabetét számla
43-47. Kötelezettségek
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

192. Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra azokat a pénzkölcsönöket, amelyeknél a pénzformában kifejezett fizetési igények teljesítése a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékes, és amelyeknél az adós a számviteli törvény által definiált egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások körébe tartozik. Az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás körébe tartozik az a gazdasági társaság, ahol az anyavállalat vagy annak leányvállalata nem gyakorol mértékadó befolyást a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára.
Gazdasági események:
Kölcsön igénybevétele, törlesztése, kölcsönkövetelés átvétele követelés fejében, kölcsönkövetelés átadása kötelezettség fejében, kölcsön átsorolása. Továbbá kölcsön elengedése, kölcsön leírása hitelezési vesztességként, felszámoláskor, megszűnéskor a más vállalkozásban lévő részesedés fejében kapott kölcsönkövetelés felvétele, kölcsön idő előtti visszafizetése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
381. Pénztár
382. Valutapénztár
384. Elszámolási betétszámla
385. Elkülönített betétszámlák
386. Devizabetét számla
43-47. Kötelezettségek
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

193. Egyéb tartósan adott kölcsönök
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerülnek besorolásra azok a pénzkölcsönök, amelyeknél a pénzformában kifejezett fizetési igények teljesítése a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékes, és amelyeknél az adós nem áll részesedési viszonyban a gazdálkodóval.
Azok a pénzkölcsönök, bankbetétek, amelyeknél – szerződés szerint- pénzformában kifejezett fizetési igények teljesítése, betétek megszüntetése a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékesek, az adós nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás. A befektetés célja nem osztalékfizetés, hanem a szerződés szerint megállapított kamatjövedelem.
Ide tartozik a pénzügyi lízing miatti a részletre a halasztott fizetéssel történt értékesítés miatti pénzkövetelés is.
Könyv szerinti értéke: Bekerülési –szerződés szerinti- érték csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
Megjegyzés: az adott kölcsönökből, bankbetétekből- év végén- át kell vezetni a forgóeszközök közé rövid lejáratúként nyilvántartott mérlegsorba az üzleti évet követő évben esedékes részleteknek megfelelő összeget.
Gazdasági események:
Kölcsön igénybevétele, törlesztése, kölcsönkövetelés átvétele követelés fejében, kölcsönkövetelés átadása kötelezettség fejében, kölcsön átsorolása. Továbbá kölcsön elengedése, kölcsön leírása hitelezési vesztességként, felszámoláskor, megszűnéskor a más vállalkozásban lévő részesedés fejében kapott kölcsönkövetelés felvétele, kölcsön idő előtti visszafizetése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
36. Egyéb követelések
381. Pénztár
382. Valutapénztár
384. Elszámolási betétszámla
385. Elkülönített betétszámlák
386. Devizabetét számla
43-47. Kötelezettségek
861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
869. Különféle egyéb ráfordítások
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

195. Tartós bankbetétek kapcsolt vállalkozásban
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra azokat a tartós bankbetéteket, ( egy éven túli) amelyeknél a betét megszüntetése a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékes és amelyeknél az adós a kapcsolt vállalkozások körébe tartozik.
Gazdasági események:
Hosszú lejáratú bankbetét lekötése, lekötés felszabadítása, hosszú lejáratú bankbetét átvétele követelés fejében, hosszú lejáratú bankbetét átadása kötelezettség fejében, hosszú lejáratú bankbetét átsorolása, ha a tartósság követelménye már nem áll fent
Hosszú lejáratú bankbetét leírása hitelezési vesztességként, felszámoláskor, megszűnéskor a más vállalkozásban lévő részesedés fejében kapott hosszú lejáratú bankbetét felvétele
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
389. Átvezetési számla
43-47. Kötelezettségek
869. Különféle egyéb ráfordítások
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

196. Tartós bankbetétek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra azokat a tartós bankbetéteket, amelyeknél a betét megszüntetése a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékes és amelyeknél az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások körébe tartozik, ezek: az a gazdasági társaság, ahol az anyavállalat vagy annak leányvállalata nem gyakorol mértékadó befolyást a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára.
Gazdasági események:
Hosszú lejáratú bankbetét lekötése, lekötés felszabadítása, hosszú lejáratú bankbetét átvétele követelés fejében, hosszú lejáratú bankbetét átadása kötelezettség fejében, hosszú lejáratú bankbetét átsorolása, ha a tartósság követelménye már nem áll fent
Hosszú lejáratú bankbetét leírása hitelezési veszteségként, felszámoláskor, megszűnéskor a más vállalkozásban lévő részesedés fejében kapott hosszú lejáratú bankbetét felvétele
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
389. Átvezetési számla
43-47. Kötelezettségek
869. Különféle egyéb ráfordítások
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

197. Egyéb tartós bankbetétek
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra azokat a tartós bankbetéteket, amelyeknél a betét megszüntetése a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékes, és amelyeknél az adós nem áll részesedési viszonyban a gazdálkodóval.
Gazdasági események:
Hosszú lejáratú bankbetét lekötése, lekötés felszabadítása, hosszú lejáratú bankbetét átvétele követelés fejében, hosszú lejáratú bankbetét átadása kötelezettség fejében, hosszú lejáratú bankbetét átsorolása, ha a tartósság követelménye már nem áll fent
Hosszú lejáratú bankbetét leírása hitelezési veszteségként, felszámoláskor, megszűnéskor a más vállalkozásban lévő részesedés fejében kapott hosszú lejáratú bankbetét felvétele
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
389. Átvezetési számla
43-47. Kötelezettségek
869. Különféle egyéb ráfordítások
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

198. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a vállalkozás pénzügyi lízinggel kapcsolatos követeléseit, abban az esetben, ha ez a követelés nem részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben áll fent. A kimutatott követelés összege nem foglalja magában a pénzügyi lízinggel kapcsolatosan járó kamat összegét. Az ilyen címen felvett követelés összegét a megfizetett lízingdíjnak a lízingszerződésben meghatározott törlesztés összegével csökkentetten kell szerepeltetni.
Gazdasági események:
Követelés állományba vétele, a követelés törlesztése
Hitelezési vesztességként történő leírása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
381. Pénztár
382. Valutapénztár
383. Csekkek
384. Elszámolási betétszámla
385. Elkülönített betétszámlák
386. Devizabetét számla
869. Különféle egyéb ráfordítások
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Ezen a számlán kell kimutatni a mérlegfordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél – az adós minősítése, a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján – elszámolt értékvesztést. Ennek mértéke a követelés könyv szerinti értéke és várhatóan megtérülő összege közötti különbözet összege, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.
Abban az esetben, ha az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket, a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással kell csökkenteni, a könyv szerinti értéket növelni kell, maximum a nyilvántartásba vételi értékig.
Gazdasági események:
Értékvesztés, értékvesztés visszaírása
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
8662. Követelések elszámolt értékvesztése
9662. Követelések visszaírt értékvesztése
8743. Tartós bankbetétek értékvesztése
8748. Tartós bankbetétek visszaírt értékvesztése

21- 22. ANYAGOK
Az anyagok jellemzően egy termelési ciklusban vesznek részt, vagyis egy termelési folyamatban, egy körforgásban teljesen elhasználódnak. Az anyagok olyan vásárolt készletek, amelyek a vállalkozó később termék-előállításhoz vagy szolgáltatásnyújtásához használnak majd fel, illetve ilyen felhasználás céljából szerzik be. Lényeges szempont hogy az anyagok elhasználódási ideje nem több mint egy év, függetlenül attól, hogy a vállalkozás termelési folyamatában egyszer vagy többször vesznek részt.

211-219. Nyers- és alapanyagok
A számla fogalma:
A nyers és az alapanyagok az előállított termék lényeges részét képezik, a termékben, szolgáltatáshoz kapcsolódóan, eredeti vagy átalakult formában megtalálhatók a szerkesztési konstrukciós dokumentációban jelennek meg.
Gazdasági események:
Beszerzés, beszerzéshez kapcsolódó engedmény, felhasználás, értékesítés.
Visszáru elszámolása, hulladék anyagraktárra vétele, többletként fellelt anyag, leltárhiány, más vásárolt készletből anyaggá történő átminősítés és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások
228. Anyagok árkülönbözete
229. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása
454. Szállítók
511. Vásárolt anyagok költségei
512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
513. Egyéb anyagköltség
519. Anyagköltség megtérülés
814. Eladott áruk beszerzési értéke
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke

221. Segédanyagok
A számla fogalma:
A segédanyagok a termék előállításánál (szolgáltatásnál) a technológiai folyamathoz felhasznált anyagok egyéb anyagok (például ragasztó festék) a gyártási technológiai dokumentációban megjelennek. Abban különböznek az alapanyagoktól, hogy az előállított termék vagy a nyújtott szolgáltatás a segédanyagoktól kapja a speciális tulajdonságát, például a formáját vagy a minőségét.
Gazdasági események:
Beszerzés, beszerzéshez kapcsolódó engedmény, felhasználás, értékesítés.
Visszáru elszámolása, hulladék anyagraktárra vétele, többletként fellelt anyag, leltárhiány, más vásárolt készletből anyaggá történő átminősítés és fordítva, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások
228. Anyagok árkülönbözete
454. Szállítók
511. Vásárolt anyagok költségei
512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
513. Egyéb anyagköltség
519. Anyagköltség megtérülés
814. Eladott áruk beszerzési értéke
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke

222. Üzem- és fűtőanyagok
A számla fogalma:
Itt kell kimutatni az olyan anyagokat, amelyek az eszközök (munkaeszközök) működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükségesek, valamint az egyéb technológiai, energetikai, gazdasági célokat szolgáló hőfejlesztésre alkalmas, éghető anyagokat, energia hordozókat (például víz, gáz, villany távhő csatorna)
Gazdasági események:
Beszerzés, beszerzéshez kapcsolódó engedmény, felhasználás, értékesítés.
Továbbá a visszáru elszámolása, hulladék anyagraktárra vétele, többletként fellelt anyag, leltárhiány, más vásárolt készletből anyaggá történő átminősítés és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások
228. Anyagok árkülönbözete
454. Szállítók
511. Vásárolt anyagok költségei
512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
513. Egyéb anyagköltség
519. Anyagköltség megtérülés
814. Eladott áruk beszerzési értéke
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke

223. Fenntartási anyagok
A számla fogalma:
A meghibásodott eszközök javításához, a működő eszközök karbantartásához használatos anyagok. A fogalomba értendők a tartalék alkatrészek, tartozékok, javítási anyagok stb.
Gazdasági események:
Beszerzés, beszerzéshez kapcsolódó engedmény, felhasználás, értékesítés. Továbbá visszáru elszámolása, hulladék anyag raktárra vétele, valamint a többletként fellelt anyag, leltárhiány, más vásárolt készletből anyaggá történő átminősítés és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások
228. Anyagok árkülönbözete
454. Szállítók
511. Vásárolt anyagok költségei
512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
513. Egyéb anyagköltség
519. Anyagköltség megtérülés
814. Eladott áruk beszerzési értéke
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke

224. Építési anyagok
A számla fogalma:
Itt mutatjuk ki az építési tevékenységhez, valamint az építési jellegű szolgáltatásokhoz szükséges anyagokat, amelyeket beruházási, felújítási és karbantartási célokat szolgálnak.
Gazdasági események:
Beszerzés, beszerzéshez kapcsolódó engedmény, felhasználás, értékesítés. Továbbá visszáru elszámolása, hulladék anyag raktárrávétele, többletként fellelt anyag, leltárhiány, más vásárolt készletből anyaggá történő átminősítés és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások
228. Anyagok árkülönbözete
454. Szállítók
511. Vásárolt anyagok költségei
512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
513. Egyéb anyagköltség
519. Anyagköltség megtérülés
814. Eladott áruk beszerzési értéke
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke
225. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
A számla fogalma:
Ezen a számlán mutatjuk ki azokat az eszközöket, amelyek várhatóan egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Jellemzően ilyenek az egy éven belül elhasználódó szerszámok, műszerek, berendezések, felszerelések, valamint a munkaruhák, egyenruhák, védőruhák.
Gazdasági események:
Beszerzés, beszerzéshez kapcsolódó engedmény, felhasználás, értékesítés. Továbbá a visszáru elszámolása, hulladék anyag raktárra vétele, többletként fellelt anyag, leltárhiány, más vásárolt készletből anyaggá történő átminősítés és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások
228. Anyagok árkülönbözete
454. Szállítók
511. Vásárolt anyagok költségei
512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
513. Egyéb anyagköltség
519. Anyagköltség megtérülés
814. Eladott áruk beszerzési értéke
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke.

226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán mutatjuk ki azokat az eszközöket, amelyeket a tárgyi eszközök közül funkciójuk használhatóságuk megváltozása következtében anyaggá minősítettünk át.
Gazdasági események:
Átsorolás a tárgyi eszközök közül, felhasználás, értékesítés. Továbbá a többletként fellelt anyag, leltárhiány, átadás nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések
142. Egyéb járművek
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
151. Tenyészállatok
152. Igásállatok
153. Egyéb állatok
228. Anyagok árkülönbözete
511. Vásárolt anyagok költségei
512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
513. Egyéb anyagköltség
519. Anyagköltség megtérülés
814. Eladott áruk beszerzési értéke
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke

227. Egyéb anyagok
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a 211-226 fenti számlákon nem szereplő, oda be nem besorolható készleteket (például a raktárra vett hulladék anyagokat, csomagalóanyagokat stb.)
Gazdasági események:
Beszerzés, beszerzéshez kapcsolódó engedmény, hulladék anyag raktárra vétele felhasználás, értékesítés. Továbbá a visszáru elszámolása, többletként fellelt anyag, leltárhiány, más vásárolt készletből anyaggá történő átminősítés és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások.
228. Anyagok árkülönbözete.
454. Szállítók.
511. Vásárolt anyagok költségei.
512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei.
513. Egyéb anyagköltség.
519. Anyagköltség megtérülés.
814. Eladott áruk beszerzési értéke.
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke.
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke.

228. Anyagok árkülönbözete
A számla fogalma:
Ezen a számlán mutatjuk ki az árkülönbözetet, ha az anyagokat év közbeni folyamatos értékbeni és mennyiségi nyilvántartását végezzük, és elszámolóárat alkalmazunk. Az elszámolóár és a tényleges beszerzési ár különbözetét (az elszámolóár-különbözetet) kell az Anyagok árkülönbözete számlán kimutatni.
Gazdasági események:
Beszerzés, beszerzéshez kapcsolódó engedmény, felhasználás, értékesítés. Visszáru elszámolása, hulladék anyagraktárra vétele, többletként fellelt anyag, leltárhiány, más vásárolt készletből anyaggá történő átminősítés és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások.
211-227. Anyagok.
454. Szállítók.
511. Vásárolt anyagok költségei.
512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei.
513. Egyéb anyagköltség.
519. Anyagköltség megtérülés.
814. Eladott áruk beszerzési értéke.
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke.
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke.

229. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt mutatjuk ki az anyagkészlet bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét csökkentő olyan értékvesztéseket, amelyek az anyagkészlet tényleges piaci értékével, rendeltetésének megváltozásával, megrongálódásával, feleslegessé válásával kapcsolatosak. Abban az esetben ha a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerint értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.
Gazdasági események:
Az értékvesztés, és az értékvesztés visszaírása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
8661. Készletek elszámolt értékvesztése.
9661. Készletek visszaírt értékvesztése.

23. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK
A befejezetlen termelésnek minősülnek a termelési, gyártási folyamatnak bizonyos készültségi fokát elért, de önállóan nem hasznosítható anyag vagy alkatrész.

231-234. Befejezetlen termelés
A számla fogalma:
Ezen a számlán mutatjuk ki a már elvégzett, de a kivitelezési szerződés szerint a megrendelő által befejezettként még el nem ismert és ezért nem is számlázható építési és szerelési munkák (egyéb munkák) összegét. Az év végéig elvégzett de nem számlázott szolgáltatások értéke is befejezetlen termelésnek minősül.
Gazdasági események:
Továbbfelhasználás, készletre vétel. Leltári többlet, leltárhiány, vásárolt készletté történő átminősítés, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
235-237. Félkész termékek.
581. Saját termelésű készletek állományváltozása.

235-237. Félkész termékek
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra azokat a termékeket, melyek már egy teljes munkafolyamaton keresztülmentek, és olyan készültségi fokot értek el, amellyel önállóan is hasznosítható, értékesíthető, de a végtermék szempontjából félkésznek számít.
Gazdasági események:
Készletre vétel, értékesítés, saját boltba kiszállítás. Továbbá a visszaküldött félkész termék elszámolása, többletként fellelt félkész termék, leltárhiány, vásárolt készletté történő átminősítés, átadás nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
238. Félkész termékek készletérték-különbözete.
581. Saját termelésű készletek állományváltozása.

238. Félkész termékek készletérték-különbözete
A számla fogalma:
Ezt a számlát a elszámolási egységár alkalmazásakor kell megnyitni. Az elszámolási egységár és a félkész termékek közvetlen önköltségének különbözetét kell a Félkésztermékek kék számlán kimutatni.
Gazdasági események:
Készletre vétel, értékesítés, saját boltba kiszállítás. Továbbá a visszaküldött félkész termék elszámolása, többletként fellelt félkész termék, leltárhiány, vásárolt készletté történő átminősítés, átadás nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
235-237. Félkész termékek.
581. Saját termelésű készletek állományváltozása.

239. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt mutatjuk ki a bekerülési előállítási értékét csökkentő olyan tételeket, értékvesztéseket, amelyek a befejezetlen termelés és a félkész termékek várható eladási árával, rendeltetésének megváltozásával, megrongálódásával, feleslegessé válásával kapcsolatosak. Abban az esetben, ha a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja annak bekerülési (előállítási) értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással (legfeljebb a bekerülési értékig) csökkenteni kell.
Gazdasági események:
Értékvesztés, értékvesztés visszaírása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
8661. Készletek elszámolt értékvesztése.
9661. Készletek visszaírt értékvesztése.

24. NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK
Itt kell kimutatni a növendék-, a hízó- és az egyéb állatokat, amelyek a termelés (a tartás) költségi eredményeként növekednek, gyarapszik tömegük (súlyuk), függetlenül attól, hogy a vállalkozási tevékenységet mennyi ideig szolgálják.

25. KÉSZTERMÉKEK
Ebben a számlacsoportban tartjuk nyilán a késztermékekre vonatkozó szabványoknak, műszaki feltételeknek megfelelő, minőségi átvétel után raktárra vett, illetve késztermékként értékesíthető termékeket.

251-257. Késztermékek
A számla fogalma:
Ebben a számlacsoportban tartjuk nyilán a késztermékekre vonatkozó szabványoknak, műszaki feltételeknek megfelelő, minőségi átvétel után raktárra vett, illetve késztermékként értékesíthető termékeket
Gazdasági események:
Készletre vétel, értékesítés, saját boltba kiszállítás, továbbá a visszaküldött késztermék elszámolása, többletként fellelt késztermék, leltárhiány, vásárolt készletté történő átminősítés, átadás nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
258. Késztermékek készletérték-különbözete.
581. Saját termelésű készletek állományváltozása.
258. Késztermékek készletérték-különbözete
A számla fogalma:
Itt tartjuk nyilván az év közbeni folyamatos értékbeni, és mennyiségi nyilvántartásnál, az elszámolási egységár alkalmazásakor kell megnyitni. Az elszámolási egységár és a közvetlen önköltség különbözetét kell a számlán kimutatni.
Gazdasági események:
Készletre vétel, értékesítés, saját boltba kiszállítás, továbbá a visszaküldött késztermék elszámolása, többletként fellelt késztermék, leltárhiány, vásárolt készletté történő átminősítés, átadás nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
251-257. Késztermékek.
581. Saját termelésű készletek állományváltozása.

259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk könyv szerinti értékét csökkentő olyan tételeket (értékvesztéseket) elszámolni, amelyek a késztermék várható eladási árával, rendeltetésének megváltozásával, megrongálódásával, feleslegessé válásával kapcsolatosak. Abban az esetben, ha a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a bekezdése szerinti bekerülési értéket.
Gazdasági események:
Értékvesztés, értékvesztés visszaírása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
8661. Készletek elszámolt értékvesztése.
9661. Készletek visszaírt értékvesztése.

26. KERESKEDELMI ÁRUK
Az áruk a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, amelyeket a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be, és azok a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak, bár értékük változhat (értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt) bekerülési ár.

261. Áruk beszerzési áron
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal beszerzett – a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradó – áruk értékét, beszerzési áron.
Gazdasági események:
Beszerzés, értékesítés. Továbbá átminősítés tárgyi eszközzé és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, csere keretében történő eszközátvétel, átadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások.
266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk.
268. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla.
269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása.
38. Pénzeszközök.
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók).
814. Eladott áruk beszerzési értéke.
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke.
8694. Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete.
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke.

262. Áruk elszámoló áron
A számla fogalma:
Itt kell kimutatni a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal beszerzett – a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradó – áruk értékét, elszámoló áron.
Gazdasági események:
Beszerzés, értékesítés. Továbbá az átminősítés tárgyi eszközzé és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, csere keretében történő eszközátvétel, átadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások.
266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk.
268. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla.
269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása.
38. Pénzeszközök.
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók).
814. Eladott áruk beszerzési értéke.
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke.
8694. Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete.
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke.

263. Áruk árkülönbözete
A számla fogalma:
Itt mutatjuk ki az elszámoló áron nyilvántartott árukhoz kapcsolódó árkülönbözeteket.
Gazdasági események:
Beszerzés, értékesítés, továbbá átminősítés tárgyi eszközzé és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, csere keretében történő eszközátvétel, átadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások.
266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk.
268. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla.
38. Pénzeszközök.
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók).
814. Eladott áruk beszerzési értéke.
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke.
8694. Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete.
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke.

264. Áruk eladási áron
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal beszerzett – a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradó – áruk értékét, eladási áron.
Gazdasági események:
Beszerzés, értékesítés. Továbbá az átminősítés tárgyi eszközzé és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, csere keretében történő eszközátvétel, átadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások.
266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk.
268. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla.
269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása.
38. Pénzeszközök.
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók).
814. Eladott áruk beszerzési értéke.
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke.
8694. Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete.
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke.

265. Áruk árrése
A számla fogalma:
Itt mutatjuk ki az eladási áron nyilvántartott árukhoz kapcsolódó árrés értékét.
Gazdasági események:
Beszerzés, értékesítés. Átminősítés tárgyi eszközzé és fordítva, átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, csere keretében történő eszközátvétel, átadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
161. Befejezetlen beruházások.
266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk.
268. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla.
38. Pénzeszközök.
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók).
814. Eladott áruk beszerzési értéke.
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke.
8694. Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete.
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke.

266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal beszerzett – a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradó – idegen helyen tárolt vagy bizományba átadott áruk értékét.
Gazdasági események:
Beszerzés, értékesítés, áruk átadása idegen helyen történő tárolásra, áruk bizományba adása. Továbbá az átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, csere keretében történő eszközátvétel, átadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
261. Áruk beszerzési áron.
262. Áruk elszámoló áron.
263. Áruk árkülönbözete.
264. Áruk eladási áron.
265. Áruk árrése.
268. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla.
269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása.
38. Pénzeszközök.
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók).
814. Eladott áruk beszerzési értéke.
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke.
8694. Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete.
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke.

267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk azon eszközök értékét, amelyek korábban – rendeltetésüknek megfelelően – tárgyi eszközként voltak nyilvántartva, azonban használatuk, rendeltetésük megváltozása miatt átsoroltuk az áruk közé.
Gazdasági események:
A tárgyi eszköz – termelésből (üzemi tevékenységből) történő kivezetése, értékesítés. Továbbá átadás nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás, csere keretében történő átadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
121. Földterület.
122. Telek, telkesítés.
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok.
124. Egyéb építmények.
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek.
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok.
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök.
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek.
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések.
142. Egyéb járművek.
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések.
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek.
151. Tenyészállatok.
152. Igásállatok.
153. Egyéb állatok.
266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk.
268. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla.
269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása.
814. Eladott áruk beszerzési értéke.
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke.
8694. Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete.
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete.

268. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla
A számla fogalma:
Itt mutatjuk ki a gazdálkodáson belüli egységek, illetve tevékenységek közötti áruátadásokat, áruátvételeket. A számla alkalmazásának – adott esetben – előfeltétele lehet az, hogy a 261-265. főkönyvi számlák a belső egységek közötti a különböző tevékenységek szerint alábontásra kerüljenek.
Gazdasági események:
Áruk mozgása a különböző belső egységek között, áruk mozgása a különböző belső tevékenységi ágak között továbbá az átadás-átvétel során megismert hiány.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
261. Áruk beszerzési áron.
262. Áruk elszámoló áron.
263. Áruk árkülönbözete.
264. Áruk eladási áron.
265. Áruk árrése.
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke.

269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a kereskedelmi áruk értékvesztését, ha azok bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke (az adott áruk mérlegben kimutatott értékét azok tényleges piaci értékéig kell csökkenteni az értékvesztés elszámolásával). A kereskedelmi áruk bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét akkor is értékvesztéssel csökkentett értéken kell a mérlegben szerepeltetni, ha azok a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, szakmai előírás stb.), illetve eredeti rendeltetésüknek nem felelnek meg, ha megrongálódtak, ha felhasználásuk, értékesítésük kétségessé vált, ha feleslegessé váltak. Abban az esetben, ha a kereskedelmi áruk piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értéküket, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést – a Sztv előírása alapján – visszaírással csökkenteni kell.
Gazdasági események:
A fordulónapi értékelésből adódó értékvesztés elszámolása, megrongálódás, feleslegessé válás, szabványtól, előírásoktól való eltérések megállapítása, a kapcsolódó áruk értékesítése. Továbbá fordulónapi értékelésből adódó értékvesztés visszaírása, átadás nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás, csere keretében történő eszközátadás, selejtezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
261. Áruk beszerzési áron.
262. Áruk elszámoló áron.
264. Áruk eladási áron.
266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk.
267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk.
8661. Készletek elszámolt értékvesztése.
9661. Készletek visszaírt értékvesztése.

27. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
A közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó igénybe vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, a gazdálkodó a vásárolt (a saját nevében más javára megrendelt) szolgáltatást részben vagy egészében közvetíti a megrendelő felé úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége kitűnik, a számlából pedig egyértelműen megállapítható a közvetítés ténye. Tehát az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron. A közvetített szolgáltatás kritériumainak a Polgári Törvénykönyvben szabályozott esetben az alvállalkozói teljesítmény is megfelelhet.

271. Közvetített szolgáltatások
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a gazdálkodó által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatások bekerülési értékét.
Gazdasági események:
Beszerzés, értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások átvezetése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
279. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása.
38. Pénzeszközök.
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók).
815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

279. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a közvetített szolgáltatások értékvesztését, ha azok bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke (az adott közvetített szolgáltatás mérlegben kimutatott értékét annak tényleges piaci értékéig kell csökkenteni értékvesztés elszámolásával). A közvetített szolgáltatások bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét akkor is értékvesztéssel csökkentett értéken kell a mérlegben szerepeltetni, ha azok az eredeti rendeltetésüknek nem felelnek meg, ha értékesítésük kétségessé vált. Abban az esetben ha a közvetített szolgáltatások piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értéküket, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést – a törvény szerinti módon – visszaírással csökkenteni kell.
Gazdasági események:
Fordulónapi értékelésből adódó értékvesztés elszámolása, a továbbértékesítés kétségességének megállapítása, a kapcsolódó közvetített szolgáltatás értékesítése. Továbbá a fordulónapi értékelésből adódó értékvesztés visszaírása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
271. Közvetített szolgáltatások.
8661. Készletek elszámolt értékvesztése.
9661. Készletek visszaírt értékvesztése.

28. BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK
Itt mutatjuk ki a saját előállítású és vásárolt a betétdíjas göngyölegeket. Göngyölegnek kell tekinteni a azokat a csomagolóeszközöket, melyek célja, hogy a terméket a szállítás és a rakodás közben megóvja és amelyek többször is felhasználhatóak erre a célra.

281-287. Betétdíjas göngyölegek
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a betétdíjas göngyölegeket betétdíjas áron.
Gazdasági események:
Göngyöleg készletre vétele, göngyöleg értékesítése, göngyöleg visszavásárlása továbbá a betétdíj változásából eredő korrekció elszámolása, göngyöleg megsemmisülése, göngyöleg átadása
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
814. Eladott áruk beszerzési értéke
288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke

288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a betétdíjas göngyöleghez kapcsolódó, a tényleges beszerzési ár illetve előállítási költség és a nyilvántartási betétdíjas ár közötti különbözetet.
Gazdasági események:
Göngyöleg beszerzése, göngyöleg készletre vétele, saját termelésű göngyöleg felvétele, göngyöleg értékesítése, göngyöleg visszavásárlása továbbá vásárolt anyag átminősítése göngyöleggé, betétdíj változásából eredő korrekció elszámolása, göngyöleg megsemmisülése, göngyöleg átadása
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
814. Eladott áruk beszerzési értéke
21-22. Anyagok
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
281-287. Betétdíjas göngyölegek
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke

289. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt mutatjuk ki a betétdíjas göngyölegek könyv szerinti értékét csökkentő olyan tételeket (értékvesztéseket) elszámolni, amelyek az anyagkészlet tényleges piaci értékével, rendeltetésének megváltozásával, megrongálódásával, feleslegessé válásával kapcsolatosak. Abban az esetben ha a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerint értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással (legfeljebb a bekerülési értékig) csökkenteni kell.
Gazdasági események:
Értékvesztés, értékvesztés visszaírása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
8661. Készletek elszámolt értékvesztése.
9661. Készletek visszaírt értékvesztése.

31. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)
A vállalkozó által teljesített- a vevő által elismert- termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó-a forgalmi adót is tartalmazó követelés.

311. Belföldi követelések (forintban)
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a vevő által elismert összegben azokat a belföldi áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó – a kapcsolódó általános forgalmi adót is tartalmazó – forintban fennálló követeléseket, amelyek nem kapcsolt vállalkozásból adódnak.
Gazdasági események:
Értékesítésből származó kintlévőség rögzítése, a követelés értékének helyesbítése, kiegyenlítése, előzetesen kapott előleg elszámolása, beszámítása kötelezettségbe, továbbá értékesítése, követelés átadása, követelés leírása hitelezési veszteségként, valamint elengedése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
341. Belföldi váltókövetelések
381. Pénztár
383. Csekkek
384. Elszámolási betétszámla
453. Vevőktől kapott előlegek
4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
4543. Belföldi szolgáltatók
4551. Belföldi beruházási szállítók
467. Fizetendő általános forgalmi adó
864. Utólag adott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
962. Értékesített, átruházott követelések elismert értéke

312. Belföldi követelések (devizában)
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a vevő által elismert összegben azokat a belföldi áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó – a általános forgalmi adót is tartalmazó – devizában fennálló követeléseket, amelyeket részesedési viszonyban nem lévő vállalkozásnak teljesítettek.
Gazdasági események:
Értékesítésből származó követelés felvétele, az értékének helyesbítése, kiegyenlítése, előzetesen kapott előleg elszámolása, beszámítása kötelezettségbe, értékelése továbbá értékesítése, átadása, követelés leírása hitelezési veszteségként, továbbá a követelés elengedése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
341. Belföldi váltókövetelések
382. Valutapénztár
383. Csekkek
386. Devizabetét számla
453. Vevőktől kapott előlegek
4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
4543. Belföldi szolgáltatók
4551. Belföldi beruházási szállítók
467. Fizetendő általános forgalmi adó
864. Utólag adott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege
8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke
9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek
9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek

315. Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni, a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján. A követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Az adósonként kis összegű követeléseknél az együttes minősítés alapján a nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, Amennyiben a vevő, minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. A visszaírással a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értéket.
Gazdasági események:
Értékvesztés, értékvesztés visszaírása
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
8662. Követelések elszámolt értékvesztése
9662. Követelések visszaírt értékvesztése

316. Külföldi követelések (forintban)
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a vevő által elismert összegben azokat a külföldi áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből forintban fennálló követeléseket, amelyeket részesedési viszonyban nem lévő vállalkozásnak teljesítettek.
Gazdasági események:
Értékesítésből származó követelés felvétele, értékének helyesbítése, kiegyenlítése, előzetesen kapott előleg elszámolása, beszámítása kötelezettségbe, valamint az értékesítése, átadása, követelés leírása hitelezési veszteségként, illetve az elengedése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
346. Külföldi váltókövetelések
381. Pénztár
383. Csekkek
384. Elszámolási betétszámla
453. Vevőktől kapott előlegek
4542. Külföldi anyag- és áruszállítók
4544. Külföldi szolgáltatók
4552. Külföldi beruházási szállítók
467. Fizetendő általános forgalmi adó
864. Utólag adott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege
93-94. Exportértékesítés árbevétele
961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke

317. Külföldi követelések (devizában)
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a vevő által elismert összegben azokat a külföldi áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó devizában fennálló követeléseket, amelyeket kapcsolt viszonyban nem lévő vállalkozásnak teljesítettek.
Gazdasági események:
Az értékesítésből származó követelés felvétele, értékének helyesbítése, kiegyenlítése, beszámítása kötelezettségbe, az előzetesen kapott előleg elszámolása, értékelése, a követelés értékesítése, leírása hitelezési veszteségként, követelés átadása, elengedése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
346. Külföldi váltókövetelések
382. Valutapénztár
383. Csekkek
386. Devizabetét számla
453. Vevőktől kapott előlegek
4542. Külföldi anyag- és áruszállítók
4544. Külföldi szolgáltatók
4552. Külföldi beruházási szállítók
467. Fizetendő általános forgalmi adó
864. Utólag adott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege
8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek
93-94. Exportértékesítés árbevétele
961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke
9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek
9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek

319. Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni, a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján. A követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Az adósonként kisösszegű követeléseknél az együttes minősítés alapján a nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, Amennyiben a vevő, minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. A visszaírással a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értéket.
Gazdasági események:
Értékvesztés, értékvesztés visszaírása
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
8662. Követelések elszámolt értékvesztése
9662. Követelések visszaírt értékvesztése

32. KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

321. Követelések az anyavállalattal szemben
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a különféle vállalkozási, szolgáltatási, szállítási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett az anyavállalattal szemben fennálló követeléseinket. Azokat, melyeket már teljesítettünk, az anya által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez.
Gazdasági események:
Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítése, előlegfizetés, a követelés kiegyenlítése. Továbbá követelésvásárlás, térítés nélküli követelés-átvétel, a követelés behajthatatlanságának megállapítása, követelés elengedése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
329. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása.
38. Pénzeszközök.
467. Fizetendő általános forgalmi adó.
862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke.
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege.
8781. Behajthatatlan vásárolt követelés leírt összege.
8782. Vásárolt követelés be nem folyt összege.
8783. Vásárolt követelés értékesítésének vesztesége.
8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke.
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.
93-94. Exportértékesítés árbevétele.
9721. Kapcsolt vállalkozásnak értékesített részesedés árfolyamnyeresége.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.

322. Követelések a leányvállalattal szemben
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett a leányvállalattal szemben fennálló fizetési igényeket, amelyeket már teljesítettünk a leányvállalat által elfogadott, és ez elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, előlegfizetéshez kapcsolódnak. Továbbá a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket is.
Gazdasági események:
Szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítése, előlegfizetés, a követelés kiegyenlítése. Követelésvásárlás, térítés nélküli követelés-átvétel, a követelés behajthatatlanságának megállapítása, elengedése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
329. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása.
38. Pénzeszközök.
467. Fizetendő általános forgalmi adó.
862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke.
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege.
8781. Behajthatatlan vásárolt követelés leírt összege.
8782. Vásárolt követelés be nem folyt összege.
8783. Vásárolt követelés értékesítésének vesztesége.
8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke.
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.
93-94. Exportértékesítés árbevétele.
9721. Kapcsolt vállalkozásnak értékesített részesedés árfolyamnyeresége.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.

323. Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a különféle vállalkozási, szolgáltatási, szállítási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igényeket, amelyeket már teljesítettünk, és elfogadásra került, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, előlegfizetéshez kapcsolódnak, ide értve a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket is.
Gazdasági események:
Szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítése, (rövid lejáratú) kölcsön nyújtása, előlegfizetés, a követelés kiegyenlítése. Továbbá követelésvásárlás, térítés nélküli követelés-átvétel, a követelés behajthatatlanságának megállapítása, követelés elengedése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
329. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása.
38. Pénzeszközök.
467. Fizetendő általános forgalmi adó.
862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke.
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege.
8781. Behajthatatlan vásárolt követelés leírt összege.
8782. Vásárolt követelés be nem folyt összege.
8783. Vásárolt követelés értékesítésének vesztesége.
8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke.
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.
93-94. Exportértékesítés árbevétele.
9721. Kapcsolt vállalkozásnak értékesített részesedés árfolyamnyeresége.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.

324. Követelések a társult vállalkozással szemben
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a különféle vállalkozási, szolgáltatási, szállítási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igényeket, amelyeket már teljesítettünk, és elfogadásra került, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, előlegfizetéshez kapcsolódnak, ide értve a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket is.
Gazdasági események:
Szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítése, előlegfizetés, a követelés kiegyenlítése. Továbbá követelésvásárlás, térítés nélküli követelés-átvétel, a követelés behajthatatlanságának megállapítása, követelés elengedése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
329. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása.
38. Pénzeszközök.
467. Fizetendő általános forgalmi adó.
862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke.
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege.
8781. Behajthatatlan vásárolt követelés leírt összege.
8782. Vásárolt követelés be nem folyt összege.
8783. Vásárolt követelés értékesítésének vesztesége.
8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke.
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.
93-94. Exportértékesítés árbevétele.
9721. Kapcsolt vállalkozásnak értékesített részesedés árfolyamnyeresége.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.

325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk az alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelésekor a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonosok által még be nem fizetett, rendelkezésre nem bocsátott összegét, A jegyzett tőkét nem kötelező azonnal teljes összegében befizetni. A jegyzett, de még be nem fizetett tőke összegét a saját tőkén belül negatív előjellel kell feltüntetni a mérlegben, annak érdekében, hogy a beszámoló felhasználói valós képet kaphassanak a gazdálkodó részére ténylegesen befizetett (átadott) jegyzett tőke összegéről.
Gazdasági események:
A cégbíróságon bejegyzett tőke összegének felvétele alapításkor illetve tőkeemeléskor, túljegyzésből származó többletbefizetés visszafizetése, a tagoktól tulajdonosoktól kapott vagyoni hozzájárulás elszámolása, a tagoktól tulajdonosoktól kapott pénzbeli hozzájárulás elszámolása, a túljegyzésből származó többletbefizetés tőketartalékba helyezése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
11. Immateriális javak
161. Befejezetlen beruházások
17-19. Befektetett pénzügyi eszközök
21-22. Anyagok
24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
26-28. Áruk
37. Értékpapírok
38. Pénzeszközök
411Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
4581. Rövid lejáratú kötelezettségek anyavállalattal szemben

326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk az alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelésekor a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonosok által még be nem fizetett, rendelkezésre nem bocsátott összegét. A jegyzett tőkét nem kötelező azonnal teljes összegében befizetni. A jegyzett, de még be nem fizetett tőke összegét a saját tőkén belül negatív előjellel kell feltüntetni a mérlegben, annak érdekében, hogy a beszámoló felhasználói valós képet kaphassanak a gazdálkodó részére ténylegesen befizetett (átadott) jegyzett tőke összegéről.
Gazdasági események:
A cégbíróságon bejegyzett tőke összegének felvétele alapításkor illetve tőkeemeléskor, túljegyzésből származó többletbefizetés visszafizetése, a tagoktól tulajdonosoktól kapott vagyoni hozzájárulás elszámolása, a tagoktól tulajdonosoktól kapott pénzbeli hozzájárulás elszámolása, a túljegyzésből származó többletbefizetés tőketartalékba helyezése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
11. Immateriális javak
161. Befejezetlen beruházások
17-19. Befektetett pénzügyi eszközök
21-22. Anyagok
24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
26-28. Áruk
37. Értékpapírok
38. Pénzeszközök
411 Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
4582. Rövid lejáratú kötelezettségek leányvállalattal szemben

327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk az alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelésekor a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonosok által még be nem fizetett, rendelkezésre nem bocsátott összegét,
Gazdasági események:
A cégbíróságon bejegyzett tőke összegének felvétele alapításkor illetve tőkeemeléskor, túljegyzésből származó többletbefizetés visszafizetése, a tagoktól tulajdonosoktól kapott vagyoni hozzájárulás elszámolása, a tagoktól tulajdonosoktól kapott pénzbeli hozzájárulás elszámolása, valamint túljegyzésből származó többletbefizetés tőketartalékba helyezése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
11. Immateriális javak
161. Befejezetlen beruházások
17-19. Befektetett pénzügyi eszközök
21-22. Anyagok
24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
26-28. Áruk
37. Értékpapírok
38. Pénzeszközök
411 Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
4583. Rövid lejáratú kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással

328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk az alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelésekor a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonosok által még be nem fizetett, rendelkezésre nem bocsátott összegét.
Gazdasági események:
A cégbíróságon bejegyzett tőke összegének felvétele alapításkor illetve tőkeemeléskor, túljegyzésből származó többletbefizetés visszafizetése, a tagoktól, tulajdonosoktól kapott vagyoni hozzájárulás elszámolása, a tagoktól tulajdonosoktól kapott pénzbeli hozzájárulás elszámolása továbbá túljegyzésből származó többletbefizetés tőketartalékba helyezése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
11. Immateriális javak
161. Befejezetlen beruházások
17-19. Befektetett pénzügyi eszközök
21-22. Anyagok
24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
26-28. Áruk
37. Értékpapírok
38. Pénzeszközök
411 Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
4584. Rövid lejáratú kötelezettségek társult vállalkozással szemben

329. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni, a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján. A követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Az adósonként kis összegű követeléseknél az együttes minősítés alapján a nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, Amennyiben a vevő, minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. A visszaírással a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értéket.
Gazdasági események:
Értékvesztés, értékvesztés visszaírása
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
8662. Követelések elszámolt értékvesztése
9662. Követelések visszaírt értékvesztése

33. KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN
Itt kell kimutatnunk a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igényeket, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez kacsolódnak. Szintén itt kell nyilvántartani az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által még be nem fizetett jegyzett tőkét

331. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a követelések közül azokat, amelyek a számviteli törvény által definiált egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben állnak fenn.
Gazdasági események:
Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítése, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítése, (rövid lejáratú) kölcsön nyújtása, előlegfizetés, a követelés kiegyenlítése. Továbbá követelésvásárlás, térítés nélküli követelés-átvétel, a követelés behajthatatlanságának megállapítása, követelés elengedése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
339. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása
38. Pénzeszközök.
467. Fizetendő általános forgalmi adó.
862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke.
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege.
8781. Behajthatatlan vásárolt követelés leírt összege.
8782. Vásárolt követelés be nem folyt összege.
8783. Vásárolt követelés értékesítésének vesztesége.
8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke.
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.
93-94. Exportértékesítés árbevétele.
9722. Egyéb értékesített részesedés árfolyamnyeresége
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.

332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk az alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelésekor a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonosok által még be nem fizetett, rendelkezésre nem bocsátott összegét.
Gazdasági események:
A cégbíróságon bejegyzett tőke összegének felvétele alapításkor illetve tőkeemeléskor, túljegyzésből származó többletbefizetés visszafizetése, a tagoktól, tulajdonosoktól kapott vagyoni hozzájárulás elszámolása, a tagoktól tulajdonosoktól kapott pénzbeli hozzájárulás elszámolása, továbbá a túljegyzésből származó többletbefizetés tőketartalékba helyezése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
11. Immateriális javak
161. Befejezetlen beruházások
17-19. Befektetett pénzügyi eszközök
21-22. Anyagok
24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
26-28. Áruk
37. Értékpapírok
38. Pénzeszközök
411 Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

339. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása

A számla fogalma:
Az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni, a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján. A követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Az adósonként kis összegű követeléseknél az együttes minősítés alapján a nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, Amennyiben az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. A visszaírással a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értéket.
Gazdasági események:
Értékvesztés, értékvesztés visszaírása
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
8662. Követelések elszámolt értékvesztése
9662. Követelések visszaírt értékvesztése

34. VÁLTÓKÖVETELÉSEK
Itt mutatjuk ki a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltóköveteléseket. A belföldi, illetve a külföldi váltóköveteléseket – az eltérő értékelési szabályok miatt – el kell különíteni a nyilvántartás során. A beszámolóban a követelés fedezetére kapott váltót a leszámítolásig, illetve az átruházásig, a vagy a pénzügyi rendezésig a követelés elfogadott, elismert értékén, valamint a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett és az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.

341. Belföldi váltókövetelések
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a nem részesedési viszonyban lévő belföldi adóssal szembeni váltókövetelések értékét.
Gazdasági események:
A kapott váltó elfogadása, a váltó leszámítolása, a váltó átruházása, a váltó pénzügyi rendezése, továbbá a váltókövetelés elengedése, a váltókövetelés behajthatatlanságának megállapítása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
311. Belföldi követelések (forintban).
312. Belföldi követelések (devizában).
345. Belföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása.
38. Pénzeszközök.
862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke.
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege.
8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke.

345. Belföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a belföldi váltókövetelések értékvesztését, ha az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett váltókövetelés esetében – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a váltókövetelés könyv szerinti értékét és ha a váltókövetelés várhatóan megtérülő összege között veszteségjellegű különbözetet eredményez, és ez a különbözet tartós és jelentős összegű.
Ha az adós minősítése alapján a váltókövetelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a váltókövetelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a belföldi váltókövetelések korábban elszámolt értékvesztését visszaírással csökkenteni kell.
Gazdasági események:
A fordulónapi minősítésből adódó értékvesztés elszámolása, a kapcsolódó váltókövetelés leszámítolása, átruházása, pénzügyi rendezése. Továbbá az értékelésből adódó értékvesztés visszaírását, és a kapcsolódó váltókövetelés elengedését, behajthatatlanságának megállapítását.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
341. Belföldi váltókövetelések.
8662. Követelések elszámolt értékvesztése.
9662. Követelések visszaírt értékvesztése.

346. Külföldi váltókövetelések
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a nem részesedési viszonyban lévő külföldi adóssal szembeni váltókövetelések értékét.
Gazdasági események:
A követelés fedezetére kapott váltó elfogadása, leszámítolása, átruházása, és a pénzügyi rendezése.
Továbbá a váltókövetelés elengedése, a váltókövetelés behajthatatlanságának megállapítása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
316. Külföldi követelések (forintban).
317. Külföldi követelések (devizában).
349. Külföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása
38. Pénzeszközök.
862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke.
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege.
8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke.

349. Külföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a külföldi váltókövetelések értékvesztését, ha az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett váltókövetelés esetében – és ez időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a váltókövetelés könyv szerinti értékét, és ha a váltókövetelés várhatóan megtérülő összege között veszteségjellegű különbözetet eredményez, és ez a különbözet tartós és jelentős összegű.
Abban az esetben, ha az adós minősítése alapján a váltókövetelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a váltókövetelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a külföldi váltókövetelések korábban elszámolt értékvesztését visszaírással csökkenteni kell.
Gazdasági események:
A fordulónapi minősítésből adódó értékvesztés elszámolása, a kapcsolódó váltókövetelés leszámítolása, átruházása, pénzügyi rendezése. Továbbá a fordulónapi értékelésből adódó értékvesztés visszaírása, a kapcsolódó váltókövetelés elengedése, behajthatatlanságának megállapítása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
346. Külföldi váltókövetelések.
8662. Követelések elszámolt értékvesztése.
9662. Követelések visszaírt értékvesztése.

35. ADOTT ELŐLEGEK
Itt mutatjuk ki az eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan a szállítóknak átutalt, fizetett előlegeket (a levonható előzetesen felszámított áfát nem tartalmazó összegben). Elkülönítetten kell kimutatni az immateriális javakra, a beruházásokra, a tárgyi eszköz beszerzésére, és készletekre adott előlegeket.

351. Immateriális javakra adott előlegek
A számla fogalma:
Ezen a szálmán kell kimutatni az immateriális javakra előlegként a szállítóknak átutalt áfa nélküli összegeket.
Gazdasági események:
Az előleg folyósítása, előleg elszámolása, előleg visszafizetése és az előleg leírása hitelezési veszteségként
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
38. Pénzeszközök
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege

352. Beruházásokra adott előlegek
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a beruházási szállítónak, importbeszerzésnél az importálást végző vállalkozónak, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog eladójának beruházásokra adott előlegként átutalt –áfa nélküli összegeket.
Gazdasági események:
Az előleg folyósítása, előleg elszámolása, előleg visszafizetése, és az előleg leírása hitelezési veszteségként
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
38. Pénzeszközök
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege

353. Készletekre adott előlegek
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az anyag-, az áruszállítónak, a közvetített szolgáltatást nyújtónak, importbeszerzésnél az importálást végző vállalkozónak előlegként átutalt – a levonható áfa nélküli összegeket.
Gazdasági események:
Az előleg folyósítása, előleg elszámolása, előleg visszafizetése, továbbá az előleg leírása hitelezési veszteségként
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
38. Pénzeszközök
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege

358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk az alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelésekor a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonosok által még rendelkezésre nem bocsátott összegét. Itt kell szerepeltetni a kedvezményes áron kibocsátott dolgozói részvények, dolgozói üzletrészek értékének a dolgozókat terhelő, általuk még nem rendezett hányadának megfelelő értékét is.
Gazdasági események:
A jegyzett tőke összegének felvétele alapításkor illetve tőkeemeléskor, túljegyzésből származó többletbefizetés visszafizetése, a tagoktól tulajdonosoktól kapott vagyoni hozzájárulás elszámolása, a tagoktól tulajdonosoktól kapott pénzbeli hozzájárulás elszámolása, továbbá a túljegyzésből származó többletbefizetés tőketartalékba helyezése
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
11. Immateriális javak
161. Befejezetlen beruházások
17-19. Befektetett pénzügyi eszközök
21-22. Anyagok
24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
26-28. Áruk
37. Értékpapírok
38. Pénzeszközök
411 Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek

359. Adott előlegek értékvesztése és visszaírása
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a mérleg fordulónapon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett előleg átadása miatt fennálló követelésnél – az adós minősítése, a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló adatok alapján – elszámolt értékvesztést. A mértéke a követelés könyv szerinti értéke és várhatóan megtérülő összege közötti különbözet összege, amennyiben ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Ha a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket, a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással kell csökkenteni, a könyv szerinti értéket növelni kell, legfeljebb a nyilvántartásba vételi értékig.
Gazdasági események:
Az értékvesztés, ennek visszaírása
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
8662. Követelések elszámolt értékvesztése
9662. Követelések visszaírt értékvesztése

36. EGYÉB KÖVETELÉSEK
Itt kell kimutatni a munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, a rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközt, az igényelt támogatást, valódi penziós ügylet esetén a határidős viszonteladási kötelezettség mellett vásárolt eszköz kifizetett vételárát, illetve a visszavásárlási kötelezettség mellett eladott eszköz kifizetett visszavásárlási árát, továbbá a határidős és opciós ügyletek esetén a fizetett letétek, pénzügyi biztosítékok, árkülönbözetek összegét, amíg az ügylet le nem zárult. A tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket, a peresített követelésekből azt az összeget, amelynek pénzügyi rendezése az üzleti év mérlegfordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között megtörtént. Továbbá a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni követeléseket

361. Munkavállalókkal szembeni követelések
A számla fogalma:
Itt mutatjuk ki a munkavállalók, tagok felé fennálló követeléseket, valamint pénzügyi elszámolásokat Jellemzően a munkavállalóknak, tagoknak folyósított fizetési előleg, előre kifizetett munkabér, a munkavállalókkal, tagokkal szemben fennálló, előírt és elismert követelések, az elszámolásra kiadott összegek.
Gazdasági események:
Az előlegfolyósítás, és ennek visszafizetése, a munkavállalótól levont összeg elszámolása, munkavállaló kártérítési kötelezettségének elszámolása, a munkavállaló pénztartozásának, kötelezettségeinek befizetése, kiegyenlítése, elszámolásra kiadott összegek folyósítása és visszafizetése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
381. Pénztár
384. Elszámolási betétszámla
454. Szállítók
471. Jövedelem elszámolási számla
9632. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések

362. Költségvetési kiutalási igények
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az állami költségvetésből igényelhető, árkiegészítéseket, dotációkat, különböző támogatásokat. Jellemzően a termelési árkiegészítés, fogyasztói árkiegészítés mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás, importtámogatás, dotáció, reorganizációs támogatás, meliorációs és öntözésfejlesztési beruházási támogatás, egyéb támogatás. A költségvetési kiutalási igények között kell kimutatni az előző év(ek)re vonatkozó, de még nem teljesített esetleg ellenőrzéssel feltárt támogatások összegeit is.
362-1 Fogyasztói árkiegészítés
362-2 Termelési árkiegészítés
362-3 Importtámogatás
362-4 Exporttámogatás
362-5 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
362-6 Dotáció
362-7 Reorganizációs támogatás
362-8 Egyéb támogatás
362-9 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházási támogatás
Gazdasági események:
Az árkiegészítés, exporttámogatás, dotáció igénylése, reorganizációs, fejlesztési célú támogatás könyvelése, visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatás elszámolása. Továbbá a megszűnt támogatásokkal kapcsolatos helyesbítések elszámolása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése.
384. Elszámolási betétszámla
441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök.
4793. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek.
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.
967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás.
9894. Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás.

363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése
A számla fogalma:
A 362. számlához kapcsolódóan a költségvetési kiutalási igények teljesítését, továbbá a pénzügyileg rendezett támogatások összegeit kell kimutatni.

363-1 Fogyasztói árkiegészítés teljesítése
363-2 Termelési árkiegészítés teljesítése
363-3 Importtámogatás teljesítése
363-4 Exporttámogatás teljesítése
363-5 Mezőgazdasági és élelmiszeripari expottámogatás teljesítése
363-6 Dotációk teljesítése
363-7 Reorganizációs támogatás teljesítése
363-8 Egyéb támogatás teljesítése
363-9 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházási támogatás teljesítése
Gazdasági események:
Az összegek kiutalása, a költségvetési támogatás elszámolása a nem teljesített adófizetési kötelezettségekre.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
36 Költségvetési kiutalási igények.
384. Elszámolási betétszámla.
461. Társasági adó elszámolása.
464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése.
465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla.
468. Általános forgalmi adó elszámolási számla.

364. Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a más vállalkozónak, és munkavállalóknak, tagoknak nyújtott az egy évet meg nem haladó időszakra adott kölcsön összegét.
Gazdasági események:
A kölcsönfolyósítást, a tartósan adott kölcsönből az egy éven belül esedékes részlet átvezetését, a kölcsön visszafizetését. Továbbá a behajthatatlan kölcsön leírását.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban.
192. Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban.
193. Egyéb tartósan adott kölcsönök.
381. Pénztár.
384. Elszámolási betétszámla.
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege.

365. Vásárolt és kapott követelések
A számla fogalma:
Itt kell kimutatni az olyan vevői, váltó- és egyéb követeléseket kell kimutatni, amelyekhez engedményezéssel, vásárlással, követelés ellenében, illetve térítés nélküli átvétellel jutott, és nem pénzbeli hozzájárulásként kapott a vállalkozás.
Gazdasági események:
A követelés megvásárlása, az adós általi kiegyenlítése pénzeszközzel, váltóval történő kiegyenlítése az adós által, az engedményezés (értékesítés), a vásárolt és kapott külföldi követelés kiegyenlítésekor keletkező árfolyamkülönbözet elszámolása. Továbbá a részesedés fejében átvett követelés, térítés nélküli átadás és átvétel, kötelezettség teljesítésére átadott vásárolt követelés, behajthatatlan vásárolt követelés leírása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
341. Belföldi váltókövetelések.
346. Külföldi váltókövetelések.
381. Pénztár.
382. Valutapénztár.
383. Csekkek.
384. Elszámolási betétszámla.
386. Devizabetét számla.
454. Szállítók.
8781. Behajthatatlan vásárolt követelés leírt összege.
8782. Vásárolt követelés be nem folyt összege.
8783. Vásárolt követelés értékesítésének vesztesége.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
9781. Könyv szerinti értéket meghaladó összegben befolyt bevétel.
9782. Vásárolt követelés értékesítésének nyeresége.
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.

366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
A számla fogalma:
Itt mutatjuk ki az olyan részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos ügyletekből származó követeléseket kell kimutatni, amelyek pénzügyi rendezése áthúzódik a következő üzleti évre, és az ellenérték rendezésére a mérlegkészítésig, esetleg ha a mérlegkészítés után kerül sor.
Gazdasági események:
A részesedések, értékpapírok eladása, beváltása, értékesítése, az értékpapír nyilvántartási árának átvezetése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban.
172. Egyéb tartós részesedés.
181. Államkötvények.
182. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai.
183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai.
184. Tartós diszkont értékpapírok.
371. Részesedés kapcsolt vállalkozásban.
372. Egyéb részesedés.
373. Saját részvények, saját üzletrészek.
374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
384. Elszámolási betétszámla.
972. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége.
973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége.

367. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a számviteli törvény szerint definiált határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatban keletkező, az ügylet lezárultáig egyéb követelésként nyilvántartandó összegeket (fizetett letétek, pénzügyi biztosítékok, árkülönbözetek összegeit).
Gazdasági események:
Az alapletét és a pénzügyi fedezet befizetése, az ügylet során folyamatosan keletkező árkülönbözet elszámolása, a fizetett opciós díj elszámolása, továbbá a le nem hívott opció díjának ráfordításkénti elszámolása, megbízási díjak elszámolása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
17-19. Befektetett pénzügyi eszközök.
37. Értékpapírok.
384. Elszámolási betétszámla.
454. Szállítók.
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak.
877. Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak.
977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek.

368. Különféle egyéb követelések
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk minden olyan követelést, amelyekhez kijelölt számla nem tartozik. Továbbá a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni követeléseket, a penziós ügyletekkel kapcsolatos követeléseket, a tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket ideiglenesen az importhoz kapcsolódó áfát, a mérlegkészítésig befolyt peresített követelések összegeit. A káreseményekkel kapcsolatosan biztosítótól vagy egyéb szervezettől kapott összegeket, valamint a váltó hitelintézetnél történő leszámítolásakor kapott kamatot és fizetendő váltóleszámítolási díjat, ha a pénzügyi teljesítés a mérlegkészítésig megtörtént.
Gazdasági események:
Tartós kölcsönből az egy éven belül esedékes részlet átvezetése, a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni követelésekkel kapcsolatos események elszámolása, import áfa kimutatása egyéb követelésként, penziós eladás és visszavásárlás elszámolása, penziós ügylet kamatának elszámolása peresített követelés elszámolása, káreseményekkel kapcsolatosan biztosítótól vagy más szervezettől kapott összeg kimutatása, váltóleszámítolással kapcsolatosan kapott, illetve fizetett összegek elszámolása, a fenti egyéb követelésként kimutatott összegek befolyása, kiegyenlítése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban.
192. Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban.
193. Egyéb tartósan adott kölcsönök.
341. Belföldi váltókövetelések.
346. Külföldi váltókövetelések.
384. Elszámolási betétszámla.
4652. Importbeszerzés után fizetendő általános forgalmi adó elszámolási számla.
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó.
467. Fizetendő általános forgalmi adó.
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek.
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak.
862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke.
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege.
8731. Kapcsolt vállalkozásnál valódi penziós ügyletek kamatráfordítása.
8732. Egyéb valódi penziós ügyletek kamatráfordítása.
8781. Behajthatatlan vásárolt követelés leírt összege.
8782. Vásárolt követelés be nem folyt összege.
8783. Vásárolt követelés értékesítésének vesztesége.
8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke.
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.
93-94. Exportértékesítés árbevétele.
963. A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek.
974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.

369. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelés esetében a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözetet, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Abban az esetben, ha az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkentjük. Ekkor a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg annak nyilvántartásba vételi értékét.
Gazdasági események:
Értékvesztés, értékvesztés visszaírása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
8662. Követelések elszámolt értékvesztése.
9662. Követelések visszaírt értékvesztése.

37. ÉRTÉKPAPÍROK
Itt mutatjuk ki a forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként megvásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, valamint a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket. Elkülönítetten kell kezelni a kapcsolt vállalkozásban lévő részesedéseket, az egyéb részesedéseket, a saját részvényeket, saját üzletrészeket és a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, értékpapírok értékvesztését.

371. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk az anya, a leányvállalatban, és a közös vezetésű vállalkozásban, továbbá a társult vállalkozásban lévő tulajdoni részesedést jelentő, forgatási célból, általában árfolyamnyereség elérése érdekében vásárolt befektetések értékét.
Gazdasági események:
A részesedés megvásárlása, részesedés értékesítése. Átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, csere keretében történő eszközátvétel, átadás.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
38. Pénzeszközök.
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók).
3719. Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések értékvesztése és annak visszaírása.
8751. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésének árfolyamvesztesége.
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.

3719. Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések értékvesztését a részesedés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözetet, ha az tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Abban az esetben ha a részesedés mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint annak könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.
Gazdasági események:
A fordulónapi értékelésből adódó értékvesztés elszámolása, a kapcsolódó részesedés értékesítése. Továbbá a fordulónapi értékelésből adódó értékvesztés visszaírása, a kapcsolódó részesedés értékének könyvekből történő kivezetése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
371. Részesedés kapcsolt vállalkozásban.
874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése.

372. Egyéb részesedés
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a nem kapcsolt vállalkozásban lévő tulajdoni részesedést jelentő, forgatási célból, általában árfolyamnyereség elérése érdekében vásárolt befektetések értékét. Tehát minden olyan tulajdoni részesedést jelentő nem forgatási célból vásárolt befektetést, amely nem tartozik a kapcsolt vállalkozások közé.
Gazdasági események:
Részesedés vásárlása, részesedés értékesítése. Továbbá az átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, csere keretében történő eszközátvétel, átadás.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
38. Pénzeszközök.
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók).
3729. Egyéb részesedések értékvesztése és annak visszaírása.
8751. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésének árfolyamvesztesége.
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.

3729. Egyéb részesedések értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a nem kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések értékvesztését a részesedés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözetet, ha az tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Abban az esetben, ha a részesedés mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint annak könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.
Gazdasági események:
A fordulónapi értékelésből adódó értékvesztés elszámolása, a kapcsolódó részesedés értékesítése. Továbbá a fordulónapi értékelésből adódó értékvesztés visszaírása, a kapcsolódó részesedés értékének kivezetése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
372. Egyéb részesedés.
874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése.

373. Saját részvények, saját üzletrészek
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a saját részvények, saját üzletrészek a vállalkozó által visszavásárolt tulajdoni részesedést jelentő saját befektetések értékét.
Gazdasági események:
A saját részvények, saját üzletrészek vásárlását, értékesítését a saját részvények, saját üzletrészek bevonása, továbbá a visszavásárolt saját üzletrészek tagok közötti – térítésmentes – felosztását.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
3739. Saját részvények, saját üzletrészek értékvesztése.
38. Pénzeszközök.
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók).
8751. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésének árfolyamvesztesége.
887. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti érték.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.

3739. Saját részvények, saját üzletrészek értékvesztése
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek értékvesztését a részesedés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű, különbözetet, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.
Gazdasági események:
Fordulónapi értékelésből adódó értékvesztés elszámolása, értékesítése, az érintett részvények, üzletrészek bevonása, továbbá a kapcsolódó üzletrészek felosztása.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
373. Saját részvények, saját üzletrészek.
874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése.

374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk azon értékpapírok értékét, amelyeket forgatási célból, kamatbevétel, illetve árfolyamnyereség elérése érdekében szereztünk be, továbbá azokat, amelyek a következő üzleti évben lejárnak.
Gazdasági események:
Értékpapír vásárlása, értékpapír értékesítése. Az átadás és átvétel nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, csere keretében történő eszközátvétel, átadás.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
3749. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása.
38. Pénzeszközök.
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók).
8752. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége.
8753. Diszkont értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége.
8754. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír törlesztésekor realizált árfolyamveszteség.
881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.

3749. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok értékvesztését, ha a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír könyv szerinti értéke és kamatot nem tartalmazó – piaci értéke közötti különbözet veszteségjellegű, tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Abban az esetben, ha a forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell.
Gazdasági események:
A fordulónapi értékelésből adódó értékvesztés elszámolása, a kapcsolódó értékpapír értékesítése. Továbbá a fordulónapi értékelésből adódó értékvesztés visszaírása, a kapcsolódó értékpapír átadása és átvétele nem pénzbeli hozzájárulásként, térítés nélküli eszközátadás és átvétel, csere keretében történő átvétel, átadás.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése.

38. PÉNZESZKÖZÖK
Itt mutatjuk ki a készpénzt, az elektronikus pénzeszközöket és a csekkeket, továbbá a bankbetéteket értékét. Elkülönítetten kell kezelni a pénztár(ak)ban lévő pénzeszközöket, a valutapénztár(ak)ban lévő valutát, a csekkek értékét, az elszámolási betétszámlán, az esetlegesen elkülönített betétszámlákon és a devizabetét számlán lévő pénzeszközök értékét.

381. Pénztár
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a pénztárban lévő készpénz-állományt és annak mozgását, továbbá az elektronikus pénzeszközök állományát és annak változásait.
Gazdasági események:
Eszközvásárlás, előleg fizetése, előleg érkezése, kötelezettség kiegyenlítése, készpénz felvétel betétszámlákról, készpénz befizetése betétszámlákra, követelés kiegyenlítése. Az elektronikus pénzeszköz állományváltozása, saját tőke befizetése, egyéb készpénzfizetés vagy készpénz bevételezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
11. Immateriális javak.
161. Befejezetlen beruházások.
162. Felújítások (befejezetlen).
17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések.
18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
19. Tartósan adott kölcsönök.
21-22. Anyagok.
26. Kereskedelmi áruk.
27. Közvetített szolgáltatások.
31. Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevők).
32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben.
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
34. Váltókövetelések.
35. Adott előlegek.
36. Egyéb követelések.
37. Értékpapírok.
382. Valutapénztár.
383. Csekkek.
389. Átvezetési számla.
411 Jegyzett tőke.
412. Tőketartalék.
45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek.
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei.
53. Egyéb szolgáltatások költségei.
8631. Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek.
8632. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések.
864. Utólag adott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény.
867. Adók, illetékek, hozzájárulások.
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai.
8894. Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás.
8895. Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök.
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.
93-94. Exportértékesítés árbevétele.
96. Egyéb bevételek.
97. Pénzügyi műveletek bevételei.
9894. Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás.
9895. Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök.
382. Valutapénztár
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a valutapénztárban lévő valutaállományt és annak mozgásait.
Gazdasági események:
Az eszközvásárlás, előleg fizetése, előleg érkezése, kötelezettség kiegyenlítése, készpénz felvétel betétszámlákról, készpénz befizetése betétszámlákra, követelés kiegyenlítése. A saját tőke befizetését, egyéb készpénzfizetés vagy készpénz bevételezés, árfolyamveszteségek és árfolyamnyereségek átvezetése.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
11. Immateriális javak.
161. Befejezetlen beruházások.
162. Felújítások (befejezetlen).
17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések.
18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
19. Tartósan adott kölcsönök.
21-22. Anyagok.
26. Kereskedelmi áruk.
27. Közvetített szolgáltatások.
31. Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevők).
32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben.
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
34. Váltókövetelések.
35. Adott előlegek.
36. Egyéb követelések.
37. Értékpapírok.
381. Pénztár.
383. Csekkek.
389. Átvezetési számla.
411 Jegyzett tőke.
412. Tőketartalék.
45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek.
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei.
53. Egyéb szolgáltatások költségei.
8631. Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek.
8632. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések.
864. Utólag adott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény.
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai.
8894. Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás.
8895. Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök.
93-94. Exportértékesítés árbevétele.
96. Egyéb bevételek.
97. Pénzügyi műveletek bevételei.
9894. Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás.
9895. Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök.

383. Csekkek
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk a vállalkozás csekkállományát és annak mozgását.
Gazdasági események:
Kapott előlegek, követelés csekkel történő kiegyenlítése, csekk beváltása, továbbá saját tőke befizetése, egyéb csekkbevételezés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
31. Követelés áruszállításból és szolgáltatásból
32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben.
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
34. Váltókövetelések.
35. Adott előlegek.
36. Egyéb követelések.
381. Pénztár.
382. Valutapénztár.
389. Átvezetési számla.
411 Jegyzett tőke.
412. Tőketartalék.
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.
93-94. Exportértékesítés árbevétele.
96. Egyéb bevételek.
9894. Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás.
9895. Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök.

384. Elszámolási betétszámla
A számla fogalma:
Itt kell kimutatnunk az elszámolási bankszámlákon lévő pénzállományt és annak mozgását, a bankkivonat alapján. Több bankszámlával is rendelkezhet a vállalkozó, de minden hitelintézetnél vezetett bankszámláról az adóhatóságot tájékoztatni kell.
Gazdasági események:
Eszközvásárlások, kötelezettség kiegyenlítése, készpénz felvétel betétszámlákról, készpénz befizetése betétszámlákra, követelés kiegyenlítése, előleg fizetése, előleg érkezése. A saját tőke befizetése, egyéb betétszámlára történő befizetés vagy arról történő kifizetés.
A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:
11. Immateriális javak.
161. Befejezetlen beruházások.
162. Felújítások (befejezetlen).
17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések.
18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
19. Tartósan adott kölcsönök.
21-22. Anyagok.
26. Kereskedelmi áruk.
27. Közvetített szolgáltatások.
31. Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevők).
32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben.
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
34. Váltókövetelések.
35. Adott előlegek.
36. Egyéb követelések.
37. Értékpapírok.
389. Átvezetési számla.
411 Jegyzett tőke.
412. Tőketartalék.
45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek.
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei.
53. Egyéb szolgáltatások költségei.
8631. Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek.
8632. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések.
864. Utólag adott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény.
867. Adók, illetékek, hozzájárulások.
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai.
8894. Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás.
8895. Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök.
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.
93-94. Exportértékesítés árbevétele.
96. Egyéb bevételek.
97. Pénzügyi műveletek bevételei.
9894. Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás.
9895. Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök.