Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

A közkereseti társaság szerződésmintája

 

Társasági szerződés

Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta[1] alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi közkereseti társaság[2]

a) társasági szerződését,

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

1.1. A társaság cégneve:  Közkereseti Társaság

A társaság rövidített cégneve:  Kkt.

1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve:

[........................................................................................................ .]

A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve:

[...........................................................................................................]

1.3. A társaság székhelye:

A társaság székhelye2

a) egyben a központi ügyintézés helye is.

b)[3] nem azonos a központi ügyintézés helyével: [....................................................................................................]

1.4. A társaság telephelye(i):

 

1.5. A társaság fióktelepe(i):

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

[....................................................................................................]

1.6.[4] A cég e-mail elérhetősége: [....................................................................................................]

 

2. A társaság tagjai

2.1. Név: [....................................................................................... ]

Születési hely és idő:[..................................................................................]

Anyja születési neve: [..................... ..................................................................]

Lakcím: [...............................................................................................]

Cégnév (név): [..........................................................................................]

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

[.....................................................................................]

Székhely: [...................................................................................]

Képviseletre jogosult neve: [..........................................................................]

Anyja születési neve: [...................................................................................................]

Lakcím: [......................................................................................................................]

2.2. Név: .[...........................................................................................]

Születési hely és idő:[..................................................................................

Anyja születési neve: [..............................................................................................]

Lakcím: [................................................................................................]

Cégnév (név): [.................................................................................]

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

[...........................................................................................]

Székhely: [.................................................................................................]

Képviseletre jogosult neve: [.......................................................................................]

Anyja születési neve: [..............................................................................................]

Lakcím: [.........................................................................................................]

3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: [.....................................................................................................]

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):

[........................................................................................................]

3.3. A társaság ügyvezetése[5]
a[6] jogosult
b) nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama

A társaság időtartama

a) határozatlan [.....................................................................................................................................]
b) határozott, [................................................................................................................................] -ig

5. A tagok felelőssége

5.1. A tagok a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
5.2. A társaságba belépő tag felelőssége a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért21
a) a többi tagéval azonos.

b) nem áll fenn.

6. A társaság vagyona

A felek a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét [....................................................................................................] Ft,

azaz [.....................................................................................................................................] forint összegben határozzák meg, amely

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

a) [..................................................................................................................] Ft, azaz

[...................................................................................................................] forint készpénzből,

22b)[ ........................................................................................................................] Ft,

azaz [..............................................................................................................................................] forint nem pénzbeli hozzájárulásból

áll.

A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke23: [.....................................................................................................................]

értéke: [..........................................................................................]

[..................................................................................................] értéke: [..........................................................................................]

7. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje

7.1. Név (Cégnév): [....................................................................................................................................]

vagyoni hozzájárulás összege: [..................................................................................................................................]

vagyoni hozzájárulás összetétele: [....................................................................................................................................] Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje:24 [...........................................................................................................................................]

[........................................] megnevezésű [...................................................... ] Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás

rendelkezésre bocsátásának ideje: 24 [...........................................................................................................................................]

7.2. 26 Név (Cégnév):[ .............................................................................................................................................]

vagyoni hozzájárulás összege: [..............................................................................................................................................]

vagyoni hozzájárulás összetétele: [....................................................................................................................................] Ft készpénz

rendelkezésre bocsátásának ideje: 24 [...................................................................................................................................................]

25 [..................................................................] megnevezésű [......................................................] Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

rendelkezésre bocsátásának ideje: 24.[...............................................................................................................................]

8. A nyereségfelosztása, a veszteség viselése

8.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.

8.2. A nyereség és a veszteség a tagok között21
a)
a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg.
b)
az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot sem lehet kizárni:

Név (Cégnév): [...............................................................................................................................]

nyereség megosztásának aránya: [..................................................] %

veszteség viselésének aránya: [.......................................................] %

Név (Cégnév): 27.[.................................................................................................................................]

nyereség megosztásának aránya: [....................................................] %

veszteség viselésének aránya: [.........................................................] %

9. A tagok gyűlése

9.1. A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.

9.2. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.

9.3. A társaság a tagok gyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben21
a)
tagok gyűlése tartásával
b)
a számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó tagok gyűlése megtartásán kívül írásbeli döntéshozatallal is határozhat.

9.4. 28 Az írásbeli döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. írásbeli döntéshozatal esetében is alkalmazandóak a 9. 2. pontban foglaltak. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül kell a tagokat írásban tájékoztatni.

9. 5. A döntések meghozatalakor21
a)
minden tagnak azonos mértékű szavazata van.
b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata van:

Név (Cégnév): [.......................................................................................................................]

szavazat száma: [..............................................................................................................................]

Név (Cégnév): 27.[............................................................................................................................]

szavazat száma: [....................................................................................................................................................]

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

10. Az üzletvezetés és képviselet

A társaság üzletvezetésére és képviseletére

a) a 2. pontban megjelölt minden tag időbeli korlátozás nélkül jogosult,

A jogviszony kezdete: [..........................................................................................................................................]

b) az alábbi tag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak): 29

Név30: [......................................................................................................................................]

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: 30

Név: [...........................................................................................................................................]

Születési hely és idő:[…………………………………………………………………..]

Anyja születési neve: [..........................................................................................................................................]

Lakcím: [...................................................................................................................................]

A jogviszony kezdete: [..........................................................................................................................................]

c) a 2. pontban megjelölt minden tag határozott ideig jogosult31

A jogviszony kezdete: [..........................................................................................................................................]

A jogviszony vége: [...............................................................................................................................................]

d) az alábbi tag(ok) határozott ideig jogosult(ak): 29,31

Név: 30 [.....................................................................................................................................]

A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: 22

Név: [.........................................................................................................................................]

Születési hely és idő:[..................................................................................]

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

Anyja születési neve: [...........................................................................................................................................]

Lakcím: [.........................................................................................................................................]

A jogviszony kezdete: [..........................................................................................................................................]

A jogviszony vége: [...............................................................................................................................................]

11. Cégvezető

11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére21

a) sor kerülhet.

b) nem kerülhet sor.

11.2. 32 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

33Név: [............................................................................................................................................]

Születési hely és idő:[……………………………………………………….]

Anyja születési neve: [........................................................................................................................................]

Lakcím: [.......................................................................................................................................]

Kinevezés kezdő időpontja: [.................................................................................................................................]

12. Cégjegyzés

12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: [.....................................................................................................................................]

33Név: [............................................................................................................................................]

12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: 49

a) Név: [..................................................................................................................................]

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

és

50Név: [...............................................................................................................................]

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) 50Név:[ ....................................................................................................................................]

és

50Név: [..........................................................................................................................................]

együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Könyvvizsgáló51

13.1. A társaság könyvvizsgálója:

Név: 52 [....................................................................................................................................]

Anyja születési neve: [..........................................................................................................................................]

Lakcím: [.......................................................................................................................................]

Kamarai nyilvántartási száma: [........................................................................................................................................]

Cégnév: 53 [.....................................................................................................................................]

Cégjegyzékszám: [...............................................................................................................................]

Székhely: [..................................................................................................................................]

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: [........................................................................]

Kamarai nyilvántartási száma: [...................................................................................................................................]

Anyja születési neve: [........................................................................................................................................]

Lakcím: [...................................................................................................................................]

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

Helyettes könyvvizsgáló neve: [.......................................................................................................................................]

Anyja születési neve: [..................................................................................................................................]

Lakcím: [..........................................................................................................................................]

A megbízatás kezdő időpontja: [........................................................................................................................................]

A megbízatás lejárta: [......................................................................................................................................]

14. A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szűnik meg.

15. A társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

16. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

16. 1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók.

16. 2. Az üzletvezetésre és a képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gt. 23. §, illetve 25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmények.

16. 3. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének56
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján57tesz eleget.

16. 4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: [.........................................................................]

Tagok aláírása:

[......................................................................................]
Név:

[.......................................................................................]
58Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:59

[...................................................................................]

 

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

[1] A társasági szerződés szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott társaság esetében nincs szükség.

[2] Aláhúzással jelölendő.

[3] A mennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező.

[4] Kitöltése kötelező!

[5] Aláhúzással jelölendő

[6] Nemzetgazdasági ág megjelölése esetén kötelezően jelölendő, figyelemmel a Gt. 18. §-a (2) és (3) bekezdésére.

21 Aláhúzással jelölendő.

22 Szükség esetén kitöltendő.

23 A b) pont kitöltése esetén kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető.

24 Naptári nap szerint meghatározandó

26 További tag esetén bővíthető.

25 A 6. b) pont kitöltése esetén szükség szerint kitöltendő, és több nem pénzbeli hozzájárulás esetén bővíthető

21 Aláhúzással jelölendő.

27 Több tag esetén bővíthető.

21 Aláhúzással jelölendő.

28 Csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a társaság a 9. 3. b) pontja szerint írásbeli döntéshozatalt választott.

21 Aláhúzással jelölendő.

27 Több tag esetén bővíthető

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.


29 Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető

30 Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell megjelölni.

30 Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell megjelölni.

31 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §).

29 Több üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag esetén bővíthető.

31 Legfeljebb 5 évig (Gt. 24. §).

30 Amennyiben a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el, e jogi személy tag cégnevét kell megjelölni

21 Aláhúzással jelölendő.

32 Kizárólag a 11. 1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki.

33 Szükség esetén bővíthető.

33 Szükség esetén bővíthető.

49 Szükség esetén kitöltendő.

50 Szükség esetén kitöltendő.

50 Szükség esetén kitöltendő.

50 Szükség esetén kitöltendő.

51 A Gt. 40-44. §-a esetén

52 Természetes személy esetén kell kitölteni.

53 Szervezet esetén kell kitölteni.

56 Aláhúzással jelölendő.

57 Amennyiben a társaság a közvetlen közzétételi kötelezettségének honlapján tesz eleget, a cégjegyzéknek tartalmaznia kell a társaság honlapjának címét.

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.


58 Több tag esetében bővíthető

59 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás.