Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

A(z)  szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának/elnökének

 

ELFOGADÓ NYILATKOZATA

 

Alulírott  (anyja neve: , szül. hely, idő: , adóazonosító jel: )  szám alatti lakos, mint a  Szövetkezet (székhelye: , a továbbiakban: Szövetkezet) felügyelőbizottsági tagja/elnöke, a jelen okirat aláírásával, teljes polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában a következő nyilatkozatokat teszem:

  1. Nyilatkozom, hogy a Szövetkezet közgyűlése a  napjától  napjáig terjedő időtartamra2 a Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának/elnökének megválasztott.
  2. Kijelentem, hogy a Szövetkezet felügyelőbizottsági tagsági/elnöki tisztségét elfogadom.

 

 

Kelt: ,  napján.

 

 

 

................................................................

felügyelőbizottság/elnöke

 

 

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

Szerkesztettem és ellenjegyzem […hely]-en, 201.... év […] hó […]. napján:

 

 

 

................................................................

Név

ügyvéd

 

1 a nem kívánt szövegrész törlendő!

2 a Ptk. 3:349.§ (2) bekezdése alapján felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a szövetkezet ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.