Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

ALAPÍTÓ OKIRAT (RT.)


[2006. évi IV. törvény 12. § (1) bekezdés; 171- 284. §]
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


ALAPÍTÓ OKIRATA


Alapítva:
[dátum] napján
A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA


Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:.....................................Gt.) rendelkezéseinek megfelelően állapítja meg a [társaság cégneve] Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: .....................................Társaság) egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság alapító okiratát (a továbbiakban: .....................................Alapító Okirat):

I. Cégnév, székhely, működési forma, időtarta

1.1. Cégnév:
A Társaság elnevezése: Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezése:  Zrt.

1.2. Székhely: 

ATársaság székhelye: 

1.3. Működési forma:
A Társaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

1.4. Időtartam:
A Társaság határozatlan időtartamra jön létre.II. Alapító


2.1. A Társaság alapítója (a továbbiakban: .....................................Alapító):

[név/cégnév]

születési neve: [*]

lakcíme/székhelye: [*]

anyja születési neve/cégjegyzékszáma: [*]

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

születési helye és ideje: [*]

adósazonosító jele/adószáma: [*]

képviseletre jogosult neve, anyja születési neve, lakcíme: [*]

 

III. Tevékenységi kör

3.1. A Társaság célja:


a) a 3.2. pont alatt megjelölt gazdasági tevékenység és ezen belül a TEÁOR....08 szerinti [tevékenységi kör] elnevezésű tevékenységi kör főtevékenységként történő üzletszerű folytatása, valamint

b) ennek során más gazdasági társaságok alapítása, illetőleg más gazdasági társaságokban érdekeltség szerzése, ezen gazdasági társaságokba történő beruházás, továbbá ezen gazdasági társaságok irányítása, ellenőrzése.


3.2. A Társaság tevékenységi körei a TEÁOR ......08 szerint: 

a) a Társaság főtevékenysége: [*]
b) a Társaság egyéb tevékenységei: [*]

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a Társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.

IV. Alaptőke

4.1. A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) [5.000.000],- Ft, azaz [ötmillió] forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az Alapító ezennel kötelezettséget vállal arra, hogy az átvenni vállalt összes részvény névértékének 100%-át, azaz összesen [összeg],- Ft-ot, azaz [összeg] forintot a jelen Alapító Okirat aláírásától számított harminc (30) napon belül befizeti a Társaság tőke letéti számlájára.

Az Alapítót vagyoni hozzájárulása arányában – az alábbi V. fejezetben meghatározott - részvények illetik meg.

 

V. Részvények

5.1. Részvénytípus- és előállítás:
A Társaság valamennyi részvénye névre szól és azokat dematerializált értékpapírként kell előállítani.

5.2. Részvényfajták:
A Társaság alaptőkéje [*] darab [összeg],- Ft azaz [összeg betűvel kiírva] forint névértékű törzsrészvényből áll. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.

5.3. Az Alapítót megillető részvények:
[az Alapító neve]-t [*] db [összeg],- Ft, azaz [összeg betűvel kiírva] forint névértékű névre szóló részvény illeti meg.

5.4. A részvények átruházásához a Társaság beleegyezésére nincs szükség.

5.5. Az Alapítót a Társaság felosztható és felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az az Alapító jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az Alapító az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

VI. Az Alapító hatásköre


6.1. Közgyűlés a Társaságnál nem működik, a közgyűlés jogait az Alapító közvetlenül gyakorolja. A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító írásban dönt - a vezérigazgató, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló észrevételeinek figyelembevételével -, amelyről az érintetteket és a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.

6.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) döntés az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról;
b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
d) a Gt.-ben foglalt kivétellel a vezérigazgatónak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
f) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről;
g) döntés a részvények típusának átalakításáról;
h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
i) döntés – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
j) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
k) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
m) a Társaság vezető tisztségviselőire és a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó szabályzat elfogadása;
n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapító Okirat az Alapítókizárólagos hatáskörébe utal.

6.3. Az Alapító minden gazdasági év első félévében a mérleg lezárását követő hatvan (60) naptári napon belül a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben határozatot hoz.

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.


6.4. A vezérigazgató, a felügyelőbizottság, és a könyvvizsgáló az Alapító felé észrevételeket illetve indítványokat tehet.


6.5. Az Alapító a vezető tisztségviselők hatáskörét nem vonhatja el.


6.6. Az Alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezérigazgató, a felügyelőbizottság, valamint a könyvvizsgáló véleményét megismerni.


VII. Vezérigazgató


7.1. A Vezérigazgató választása:

7.1.1.A Társaságnál vezérigazgató látja el a Társaság képviseletét. A vezérigazgatót az Alapító három (3) év időtartamra választja.
7.1.2. A Társaság vezérigazgatója [dátum] napjáig:

[név]
születési neve: [*]
lakcíme: [*]
anyja születési neve: [*]
születési helye és ideje: [*]
adósazonosító jele: [*]


7.2. Kizárólagos hatáskör:
A vezérigazgató az Alapító hatáskörének sérelme nélkül gyakorolja a törvény és az Alapító okirat által hatáskörébe utalt jogokat. Ez utóbbi keretében a vezérigazgató különösen

a) meghatározza a Társaság üzletpolitikáját és az éves gazdálkodási tervét, ideértve a pénzügyi és beruházási terveket is;
b) dönt hitelek (kölcsönök) felvételéről és nyújtásáról, valamint a Társaság befektetéseiről;
c) dönt más gazdasági társaságok alapításáról, átalakításáról, más gazdasági társaságokban érdekeltség szerzéséről, és ezen érdekeltségek (üzletrészek, részvények) értékesítéséről.

7.3. A vezérigazgató más gazdasági társaságoknál részesedést szerezhet és ott vezető tisztséget is betölthet akkor is, ha az említett társaság a jelen okirattal létrehozott Társaságéval azonos tevékenységet is folytat.


7.4 A Társaság munkavállalói felett a vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat.


VIII. Cégjegyzés

8.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak a Társaság cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően - saját nevüket írják. 

 

8.2. A Társaság képviseletére jogosultak és cégjegyzésük módja a következő:

  • A vezérigazgató önálló cégjegyzési joggal rendelkezik 

IX. Felügyelőbizottság

9.1. A felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottságot, illetőleg tagjait az Alapító három (3) év időtartamra választja, de azzal, hogy az ezen időszak alatt később választott tagok megbízatása a felügyelőbizottság megbízatásának lejártával megszűnik.

9.2. A felügyelőbizottság a tagjai közül maga választja az elnökét. A felügyelőbizottság által a jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűen megválasztott első elnöke [dátum] napjáig:

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

[név] lakcíme: [*]

anyja születési neve: [*]

 

9.3. A felügyelőbizottság tagjai [dátum] napjáig:

[név]

lakcíme: [*]

anyja születési neve: [*] 

 

[név]

lakcíme: [*]

anyja születési neve: [*]

 

[név]

lakcíme: [*]

anyja születési neve: [*] 

X. Könyvvizsgáló

10.1. Az Alapító által a jelen Alapító Okiratban kijelölt könyvvizsgáló tisztségének lejárta után három (3) év időtartamra választ könyvvizsgálót.


10.2. Az Alapító által kijelölt könyvvizsgáló [dátum] napjáig [társaság cégneve] Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: [*], cégjegyzékszáma: [*], MKVK nyilvántartási száma: [*]), amelynek keretében a könyvvizsgálói feladatokat személyesen [név] (lakcíme: [*], anyja születési neve: [*], MKVK tagsági száma: [*]) látja el.

XI. Alaptőke felemelése

11.1. Ha az alaptőke-felemelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, az alaptőke-emelést elhatározó alapítói határozatban meg kell határozni azokat a személyeket, akiket – az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel – az Alapító feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra. Az alapítói határozatban rendelkezni kell az e személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, mennyiségéről, a részvény sorozatáról, névértékéről, illetve kibocsátási értékéről. Amennyiben a Társaság több részvényessel rendelkezik, a Társaság alapszabály alkalmazására tér át. 

                          Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

XII. Vegyes rendelkezések

12.1. Amennyiben az Alapító Okiratnak valamely része valamely magyar jogszabállyal ellentétben állna, vagy azzal ellentétbe kerülne, úgy az nem érinti az Alapító Okirat egészének érvényességét, feltéve, hogy ezen érvénytelen rész nélkül Alapító az Alapító Okiratot nem írta volna alá.

12.2. A Társaság alapításának várható költsége [összeg],- Ft, azaz [összeg betűvel kiírva] forint, amelyet az Alapító megelőlegez és amit jogosult a Társaságra átterhelni.

12.3. A Társaság a hirdetményeit a Társaság honlapján teszi közzé.

12.4. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a Társaságnak és Alapítójának az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: 


_____________________
[alapító neve]
alapító


Ellenjegyzem [ellenjegyzés helye], [dátum] napján:

[ellenjegyzés]