Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Selejtezési szabályzat

Szabályzat a vállalkozás használatában lévő feleskeges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

 

 

Vállalkozás neve: 

Vállalkozás székhelye: 

Vállalkozás cégjegyzékszáma: 

 

I. A szabályzat elkészítésének kötelezettsége

II. A szabályzat célja. 

III. A szabályzat hatálya

IV. Fogalmak

V. A felesleges és használhatatlan vagyontárgyak feltárásával, hasznosításával és selejtezésével kapcsolatos feladatok, hatáskörök, kötelezettségek

VI. A felesleges és használhatatlan vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és selejtezésének rendje

VI.1. A felesleges vagyontárgyak feltárása

VI.2. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezése

VI.3. A selejtezés kezdeményezésének módja

VI.4. A felesleges vagyontárgyak begyűjtése, átadás-átvétele

VI.5. A felesleges vagyontárgyak átadás-átvételének bizonylatolása

VI.6. A felesleges vagyontárgyak hasznosítása

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

VI.7. Intézményen belüli átadás-átvétel

VI.8. Bérbeadás

VI.9. Értékesítés

VI.10. Leértékelés

VI.11. Selejtezés, megsemmisítés

VI.12. A selejtezési eljárás bizonylatai, nyomtatványai

VI.13. A selejtezést követő eljárások

VI.14. Bontási munkákkal kapcsolatos eljárási rend

VI.15. A hasznosítás és selejtezés számviteli-pénzügyi elszámolása

VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. A vagyonértékesítés értékhatárai

VII.2. Iratkezelés és ellenőrzés

VIII. Záró rendelkezések

függelék: a Szabályzathoz kapcsolódó jogszabályok és belső szabályzatok jegyzéke

függelék: A selejtezési eljárás bizonylatai, nyomtatványai

számú melléklet: Kódjegyzék A vagyontárgyak feleslegessé válásának okairól

számú melléklet: Feleslegessé vált tárgyi eszközök jegyzéke

számú melléklet: Feleslegessé vált készletek jegyzéke

számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv

I.   A szabályzat elkészítésének kötelezettsége

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A szabályzat elkészítése a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) előírásai alapján készült.

A szabályzat elkészítésének és aktualizálásának határideje:

 • újonnan alakuló gazdálkodó a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni.
 • törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni.

A szabályzat elkészítéséért felelős személy

A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős.

 

II. A szabályzat célja

         A gazdálkodó szervezeteknél az eszközgazdálkodás fontos területe a feleslegessé vált vagy már használhatatlan eszközök időben való feltárása és ezek hasznosítása.

         Az vállalkozás kezelésében, használatában lévő eszközök a tevékenység során elhasználódnak, feleslegessé, korszerűtlenné, vagy további felhasználásra alkalmatlanná válhatnak, - ezáltal akadályozhatják a tevékenységek megfelelő környezetben történő végzését -, emiatt azok eszközállományból való kivonása szükségszerű.

A feleslegessé vált vagyontárgyak feltárásával, hasznosításával és selejtezésével kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályok részletesen nem szabályozzák, ezért elengedhetetlen, hogy vállalkozási szinten azok szabályozásra kerüljenek.

III. A szabályzat hatálya

(1)     A szabályzat hatálya kiterjed az vállalkozás Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt valamennyi szervezeti egységére.

(2)     A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az vállalkozás vagyonkezelésében lévő:

 1. immateriális javakra,
 2. tárgyi eszközökre,
 3. készletekre, valamint
 4.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 5. a bontási munkákból visszanyerhető anyagokra és épület tartozékokra
 6. (továbbiakban: vagyontárgyakra.)

A szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a nem selejtezhető vagyon elemekre (mert azokról külön jogszabályok rendelkeznek):

 1. az ingatlanok hasznosítására,
 2. az ideiglenesen átvett vagyontárgyakra,
 3. az iratok selejtezésére,
 4. a könyvtári állományba tartozó könyvekre, folyóiratokra és egyéb információhordozó anyagokra,
 5. muzeális és levéltári gyűjteményekre, műszaki emlékekre, védett tárgyra, képző- és iparművészeti alkotásokra,
 6. polgári védelmi rendeltetésű vagyontárgyakra,
 7. veszélyes hulladékokra, valamint
 8. hatósági engedély, vagy kötelezvény alapján üzemben, ill. készenlétben tartott (pld: munkavédelmi eszközök, tűzoltó készülékek) berendezésre.

IV. Fogalmak

 1. A vállalkozás vagyontárgyai

Vagyontárgynak minősül minden olyan vagyon értékű jog, szoftver, tárgyi eszköz, készlet és áru, melynek nyilvántartásáról az vállalkozás a számlarendben (számviteli politikában) foglaltak szerint gondoskodik.

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Immateriális javak

A nem anyagi eszközök csoportja: (vagyoni értékű jogok, - az ingatlanhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok kivételével - szoftverek.)

 1. Tárgyi eszközök

1)      Azok a használatba vett tárgyiasult (dologi) eszközök, amelyek az vállalkozás tevékenységét rendszeres használat mellett:

 • tartósan, (legalább egy éven túl)
 • közvetlenül vagy közvetetten szolgálják.

2)      Ide tartoznak a gépek, berendezések, felszerelések és járművek, beleértve a kisértékű (200 eFt egyedi beszerzési érték alatti) tárgyi eszközöket is.

 1. Készletek

(1)     A készletek a gazdasági tevékenységeket közvetlenül, vagy közvetve szolgáló olyan eszközök:

 1. amelyek egyetlen gazdasági folyamatban vesznek részt, értékük átmegy az új termék, vagy szolgáltatás értékébe, (anyagok)
 2. amelyeket a rendszeres (szokásos) gazdasági tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be, s azok változatlan formában továbbértékesítésre kerülnek, (áruk)

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

(2)     A készletek között kell kimutatni továbbá:

 1. használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket, amelyek nem csak egyetlen gazdasági folyamatban vesznek részt, ugyanakkor a gazdasági tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják, (szerszám, műszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, védőruha)
 2. b) azokat az eszközöket, amelyeket a befektetett eszközök közül - a Számviteli Törvény szerint - a készletek közé átsoroltak.
 1. Felesleges vagyontárgyak
 1. az vállalkozás feladatainak ellátásához szükségtelenné, ill. feleslegessé vált, (feladatcsökkenés, átszervezés, megszűnés, vagy egyéb más ok miatt)
 2. helyett a feladat ellátásához korszerűbb - célszerűbb és gazdaságosabb új vagyontárgy beszerzésére került sor,
 3. megrongálódás, természetes elhasználódás, vagy erkölcsi elavultság miatt az eredeti rendeltetésének már nem felel meg.
 4. a beszerzés időpontjától számított két éven belül nem került felhasználásra, vagy a beszerzett mennyiségből csak jelentéktelen felhasználás történt és felhasználásuk az elkövetkezendő időszakban sem látszik biztosítottnak,(immobil készletek.)
 5. szavatossági ideje lejárt.

A feleslegesnek minősülő vagyontárgyak közül kivételt képeznek: a tartalék alkatrésznek minősített eszközök, továbbá mindazon műszerek, szerszámok és egyéb eszközök, amelyek az oktatáshoz - tudományos munkákhoz csak időnként szükségesek.

 1. Használhatatlan vagyontárgyak

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. mindazon tárgyi eszköz, (ideértve a kisértékű tárgyi eszközöket is) amely az üzemszerű használat miatti kopás, nem rendeltetésszerű használat, emberi közreműködés vagy elemi csapás eredményeként megrongálódik (esetleg megsemmisül) úgy, hogy annak javítással történő helyreállítása lehetetlen vagy csak irreálisan magas áron volna lehetséges,
 2. mindazon készlet, amely emberi közreműködés, elemi csapás vagy a vagyontárgy belső természete miatt (porlás, romlás) véglegesen felhasználhatatlanná válik.

 

 1. Selejtezés

A selejtezés az az eljárás, melynek során a feleslegessé vagy használhatatlanná vált vagyontárgyakat, illetve azok értékét az vállalkozás vagyonából kivonjuk. A selejtezés célja: a feleslegessé vagy használhatatlanná vált vagyontárgyak e minőségének megállapítása és ugyanezen vagyontárgyak újrahasznosítási módjának, vagy megsemmisítésének az eldöntése.

 1. Hasznosítás

 A hasznosítás az az eljárás, melynek során a felesleges vagy használhatatlanná vált vagyontárgyak az vállalkozáson belül vagy azon kívül egészében vagy részben újra használatba kerülnek.

A hasznosítás lehetséges módjai:

 1. az vállalkozáson belüli átcsoportosítás, (más szervezeti egységek részére történő átadás) vagy más célra történő belső újrafelhasználás,
 2. bérbeadás (üzemeltetésre, kezelésre átadás térítés ellenében),
 3. értékesítés külső szervezeteknek/vállalkozásoknak, vagy magánszemélyeknek,
 4. térítés nélküli átadás.

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Megsemmisítés

A használhatatlanná vált, vagy értékesíthetetlen vagyontárgyak fizikai elpusztítása, megsemmisítése.

 

V. A felesleges és használhatatlan vagyontárgyak feltárásával, hasznosításával és selejtezésével kapcsolatos feladatok, hatáskörök, kötelezettségek

Mindazon szervezeti egység vezetők, akiknek e szabályzat kötelezővé teszi a felesleges és használhatatlan vagyontárgyak (továbbiakban: felesleges vagyontárgyak) feltárásával, hasznosításával és selejtezésével kapcsolatos feladatok végrehajtását, felelősek azok határidőre történő szabályszerű végrehajtásáért.

 

 1. A szervezet vezetőjének felelőssége és hatásköre

Felelősség:

 A felesleges vagyontárgyak feltárásával, hasznosításával és selejtezésével kapcsolatos - jogszabályokban, valamint e szabályzatban - feladatok általános felügyeletéért, irányításáért,

az vállalkozás saját hatáskörébe sorolt vagyonelemek vagyonkörből való kikerülésének jóváhagyása.(selejtezés, bontás, értékesítés, térítésmentes átadás).

 

Hatáskör:

 1. a) A feltárt felesleges vagyontárgyak vagyonkörből való kikerülésének jóváhagyása (selejtezés, bontás, értékesítés, térítésmentes átadás),
 2. b) a Selejtezési Bizottság tagjainak megbízása.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

 1. Gazdasági vezető/főkönyvelő felelőssége és hatásköre

 

Felelősség:

 1. a) a felesleges vagyontárgyak feltárásával, hasznosításával és selejtezésével kapcsolatos megjelölt feladatok felügyeletéért, irányításáért
 2. b) a felesleges vagyontárgyakkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó szabályzat elkészítéséért, annak szükség szerinti aktualizálásáért,
 3. c) a Selejtezési Bizottság működési feltételeinek biztosításáért, a Bizottság működésének irányításáért, valamint
 4. d) a feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációs és bizonylati rend megszervezéséért, azok végrehajtásának általános felügyeletéért.

 

Hatáskör:

 1. a) a feltárt felesleges vagyontárgyak selejtezésének, bontásának, értékesítésének, térítésmentes átadásának szabályzatban foglaltak szerinti lebonyolítása, dokumentálása,
 2. b) értékesítés esetén az eladási ár megállapítása, az érintett szervezeti egységek vezetőinek, illetve a Selejtezési Bizottság (vagy egyéb szakértők) véleményének figyelembevétele/javaslata alapján

A gazdasági vezető a hatáskörébe tartozó feladatokat a hozzá tartozó vezetők útján gyakorolja, melynek során meghatározott feladat- és jogköröket - a feladatok ellátásában - érintett vezetőkre átruházhat.

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. c) A vállalkozáshoz tartozó szervezeti egységek - az e szabályzatban rögzített - tevékenységének koordinálása, irányítása, ellenőrzése.
 2. d) Az értékesítés és hasznosítás szempontjából kiemelten kezelendő vagyontárgyak ellenőrzése:
 • a 10.000 eFt egyedi könyv szerinti bruttó értékhatár feletti értékű vagyontárgyak,
 • a vám- és ÁFA-mentesen beszerzett, vagy ajándékként kapott vagyontárgyak 5 éven belüli elidegenítése esetén az értékesítésére, hasznosítására vonatkozóan a szervezeti egységek javaslatainak felülvizsgálata.
 1. A kiemelten kezelendő vagyontárgyak értékesítésének engedélyezésre való felterjesztése csak a gazdálkodási egység vezetőjének írásbeli javaslata alapján történhet.

 

 1. A szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatásköre

 1)         Illetékességi területükön a vagyontárgyakkal való gazdálkodás, ezen belül is e szabályzat szempontjából különösen a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárása, azok hasznosításának, vagy selejtezésének kezdeményezése.

(2)       A szervezeti egység vezetője, illetve az általa a feladat végrehajtásával megbízott munkavállaló (továbbiakban: leltárfelelős) e szabályzat rendelkezései szerint köteles gondoskodni:

 • a felesleges és használhatatlan vagyontárgyak folyamatos feltárásáról,
 • az így feltárt vagyontárgyak hasznosításának, vagy selejtezésének a beszerzésben illetékes munkatárs felé történő kezdeményezéséről, a feleslegessé válást megalapozó indokok, illetve a hasznosítás/értékesítés lehetőségeinek egyidejű megadásával,
 • a felesleges és használhatatlan vagyontárgyak Beszerzési Osztály részére történő átadásáról az átadás-átvételt megalapozó, illetve bizonyító okmányok (bizonylatok) meglétéről, előírásoknak megfelelő irattározásáról, valamint
 •                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 • annak ellenőrzéséről, hogy az átadott felesleges/használhatatlan eszköz átadást követő kivezetése a szervezeti egység nyilvántartásából megtörtént-e.

 

 1. A beszerzési feladatokat ellátó vezető (munkatárs) feladatai

 1)         A felesleges vagyontárgyak hasznosítása/ezen belül is azok értékesítése, illetőleg selejtezésre előkészítése vállalkozási szinten. Az vállalkozás szervezeti egységei a felesleges/ használhatatlan vagyontárgyaikat közvetlenül nem értékesíthetik, és nem is selejtezhetik.

2)         E feladatokat a vállalkozás szervezetébe  tartozó „Selejt raktár”-on keresztül bonyolítja az alábbiak szerint:

 • fogadja a szervezeti egységek által feltárt és átadás-átvételre írásban bejelentett vagyontárgy leadási igényeket,
 • gondoskodik az átvételre kerülő vagyontárgyak fogadóképességének biztosításáról,
 • az átadás-átvételt megelőzően köteles ellenőrizni, hogy a tervezett leadás feltételei megfelelnek-e ezen szabályzat rendelkezéseinek,
 • gondoskodik a vagyontárgyak megfelelő bizonylatokkal történő átadás-átvételéről, azok raktárban történő elhelyezéséről,
 • az átvételt követően - a megfelelően kiállított bizonylatok alapján - gondoskodik arról, hogy a leadott vagyontárgy kivezetésre kerüljön a leadó
 • szervezeti egység nyilvántartásából, illetve ezzel egyidejűleg a raktári nyilvántartásába történő bevezetéséről,
 • bonyolítja a felesleges vagyontárgyak hasznosítási - értékesítési eljárásait,
 • kezdeményezi a leadott - nem értékesíthető - vagyontárgyak selejtezését, tevékenyen részt vesz a selejtezési eljárások előkészítésében/bonyolításában, (az vállalkozási Selejtezési Bizottsággal együttműködve),
 • gondoskodik a hasznosítás/értékesítés/selejtezés eljárásainak megfelelő bizonylatolásáról, a szükséges dokumentumok meglétéről, azok szabályszerű kiállításáról, illetve
 • gondoskodik a gazdasági események lezárásaként a szükséges bizonylatok, dokumentumok érintett szervezeti egységek felé történő megküldéséről.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

 1. A Selejtezési Bizottság feladatai

 1)         A felesleges vagyontárgyak selejtezési eljárásainak lefolytatására– állandó bizottságként – legalább 3 fős Selejtezési Bizottság működik az alábbiak szerint:

 

 • a Beszerzési vezető/munkatárs,
 • a Selejtezési Bizottság elnöke,
 • a Műszaki vezető/műszaki szakértő.

A Selejtezési Bizottság elnökét és tagjait a gazdasági vezető/főkönyvelő javaslatára az vállalkozás vezetője bízza meg.

            A Selejtezési Bizottság munkáját a selejtezési eljárások során köteles segíteni a selejtezésben érintett szervezeti egység vezetője, vagy megbízottja.

 

2)         A Selejtezési Bizottság feladatai:

 • a felesleges vagyontárgyak leértékelésének és selejtezésének ügyvitelével kapcsolatos döntések előkészítése és a döntéseknek megfelelően jóváhagyott feladatok végrehajtásának koordinálása; a felesleges vagyontárgyak selejtezését az Beszerzési vezető/munkatárs által összeállított és a bizottság elnökének átadott jegyzékek alapján végzi el.
 • ellenőrzi, hogy a selejtezésre előkészített, illetve a gyűjtőjegyzékbe foglalt vagyontárgyak a valósággal, valamint a könyvelési nyilvántartásokkal (mennyiségi- és érték adatok, leltári-gyári számok, tartozékok) megegyeznek-e,
 • ellenőrzi, illetve megállapítja a feleslegessé, illetve selejtté válás okát, (a feleslegessé válás okainak kódjegyzékét a sz. melléklet tartalmazza.)
 • állást foglal a vagyontárgyak selejtezése tekintetében, ill. javaslatot tesz a leselejtezett vagyontárgyak haszon/hulladék anyagként történő értékesítésére, vagy megsemmisítésére.
 •                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 • az állásfoglalását a vagyontárgyakat leadó szervezeti egységek vezetőinek minősítése, valamint a hasznosítási és értékesítési okmányok, - indokolt esetben külön felkért szakértői vélemények - alapján alakítja ki.
 • működési rendjét külön ügyrend szabályozza, melynek elkészítéséről a A Selejtezési Bizottság elnöke köteles gondoskodni, s azt a gazdasági igazgató hagyja jóvá.

VI.    A felesleges és használhatatlan vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és selejtezésének rendje

 

VI.1. A felesleges vagyontárgyak feltárása

1)      A tulajdonnal való célszerű és takarékos gazdálkodás érdekében az vállalkozás szervezeti egységei kötelesek gondoskodni a feladataik ellátása szempontjából felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásáról.

Ennek érdekében:

 1. a szervezeti egység minden munkavállalójának kötelessége a szervezeti egység vezetőjét (vagy leltárfelelősét) értesíteni, ha az általa - vagy többek által is - használt vagyontárgy feleslegessé, vagy használhatatlanná válik,
 2. a szervezeti egység leltárfelelőse rendszeresen, a szervezeti egység vezetője meghatározott időszakonként ellenőrzi az egységében található vagyontárgyakat különös tekintettel arra, hogy azok nem minősülnek-e feleslegesnek.

(3)     Az ily módon feltárt vagyontárgyak hasznosításának, vagy selejtezésének kezdeményezése a szervezeti egységek feladatát képezi.

 

VI.2. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezése

(1)     A felesleges, vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak ítélt vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezésére jogosult:

 1. a gazdálkodási egység vezetője,
 2. a szervezeti egység vezetője,
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 4. a szervezeti egység megbízott leltárfelelőse
 5. a személyi használatra kiadott vagyontárgy esetében a vagyontárgyat használó,
 6. a raktárvezető/kezelő.

 

VI.3. A selejtezés kezdeményezésének módja

(1)     A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezésére jogosultak kötelesek a leadásra szánt vagyontárgyakat jegyzékbe foglalni, (a 2. és 3. sz. melléklet) és azt megküldeni a  Beszerzési vezetőnek/munkatársnak. (Amennyiben a szervezeti egység csak a vagyontárgy egy részének selejtezését/leadását kezdeményezi, úgy a leadást megelőzően az adatokat a gazdasági vezetővel/főkönyvelővel egyeztetni kell.)

(2)     A feleslegessé vált vagyontárgyak jegyzékének az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. nyilvántartási szám, (leltári szám, cikkszám, anyagszám)
 2. a vagyontárgy megnevezése,
 3. a vagyontárgy mennyiségi egysége,
 4. a vagyontárgy mennyisége,
 5. a vagyontárgy bruttó-nettó értéke (tárgyi eszközöknél)
 6. a feleslegessé válás oka ( sz. mellékletben megadott kódjegyzék szerint)
 7. a felesleges vagyontárgy állapotának minősítése, (működőképes, üzemképtelen). Kitöltése csak gépek, berendezések esetében kötelező.
 8. javaslat a vagyontárgy hasznosításának módjára, vagy selejtezésére,
 9. a jegyzék készítésének időpontja,
 10. az összeállításért felelős kezdeményező személy aláírása,
 11. a szervezeti egység vezetőjének aláírása.
 12.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

(3)     Amennyiben a felesleges vagyontárgy:

 1. még nettó értékkel rendelkezik, részletesen meg kell indokolni, adott esetben szakmai véleménnyel kell alátámasztani a hasznosítás, vagy selejtezés indokoltságát.

A szakmai véleménynek és indokolásnak tartalmaznia kell:

- az eszköz megnevezését,

- a beszerzési időpontját, a beszerzési értéket,

- a tapasztalt hiba, károsodás leírását,

- a javításra megtett intézkedést igazoló dokumentumot.

 1. a kiemelten kezelendő vagyontárgyak körébe tartozik, úgy a gazdálkodási egység vezetőjének egyetértésével megerősített és indoklással alátámasztott javaslatát,
 2. más intézménytől (cégtől, szervezettől) átvett vagyontárgy, úgy annak egyetértő nyilatkozatát,

(4)     A szervezeti egység:

 1. a hasznosítási lehetőség és
 2. a javasolt eladási ár

megjelölésével adhat jelentős segítséget a hatékonyabb értékesítésre.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

(5)     A felesleges vagyontárgyak Beszerzési vezető/munkatárs részére történő átadásának kezdeményezése folyamatosan történhet az év folyamán, de legkésőbbi időpontja az ütemterv szerinti leltározás megkezdése előtt 30 naptári nap.

(6)     Az egyes eszközcsoportokra kiírt leltározást megelőző 30 napon belül a kezdeményezéseket az Beszerzési Osztály már nem tudja fogadni.

(7)     A kezdeményező szervezeti egység köteles gondoskodni a feleslegessé vált vagyontárgy tárolásáról, illetve megóvásáról mindaddig, amíg a hasznosítási, vagy selejtezési folyamatban az Beszerzési vezető/munkatárs a vagyontárgyat át nem veszi.

 

VI.4. A felesleges vagyontárgyak begyűjtése, átadás-átvétele

(1)     A feleslegessé vált vagyontárgyak Beszerzési vezető/munkatárs részére történő átadás-átvétele az alábbiak szerint történik:

 1. a Beszerzési vezető/munkatárs a szervezeti egységek írásbeli kezdeményezését követően biztosítja az érintett raktárakban az átadandó vagyontárgyak fogadásának feltételeit, ezt követően a szervezeti egységek felesleges vagyontárgyaikat az „Selejt raktár” kezelőjével előzetesen egyeztetett időpontban adhatják le.

A feleslegessé vált vagyontárgyak beszállításáról a szervezeti egységek kötelesek gondoskodni.

(2)    Azon vagyontárgyakat, amelyek nagy tömegük, vagy terjedelmük miatt nehezen szállíthatók, a leadást kezdeményező iratokban szerepeltetni kell, erre utaló megjegyzéssel.

A Beszerzési vezető/munkatárs ezeket a vagyontárgyakat nyilvántartásba veszi, de azok a tényleges elszállításig továbbra is a leadó szervezeti egységnél maradnak tárolásra és felelős megőrzésre.

(3)     A bizományba átadott áruk közül feleslegesnek minősített árukat (tankönyveket/jegyzeteket) - újabb intézkedésig - (hasznosítás vagy selejtezés) a Bizományos elkülönítetten, külön jegyzék szerint tárolja.

(4)     Bizonyos esetekben - főleg bontási anyagok vonatkozásában, illetve amelyek nagy tömegük, vagy terjedelmük miatt nehezen szállíthatók,- az érintett szervezeti egység mentesülhet a beszállítási kötelezettség alól, amennyiben a bontott anyagok illetve a tárgyi eszközök a helyszínről rögtön értékesíthetők.

Ehhez előzetesen az beszerzési osztályvezető jelentős értéket képviselő esetekben a gazdasági igazgató hozzájárulása szükséges, de az értékesítés bonyolítása ilyen esetekben is az Beszerzési vezető/munkatárs feladata.

(5) A felesleges vagyontárgyakat mind az Beszerzési vezető/munkatárs raktáraiban, mind az vállalkozás szervezeti egységeinél - a hasznosítás, vagy a selejtezés időpontjáig – a leadáskori  állapotnak megfelelően kell tárolni és megőrizni.

 

VI.5. A felesleges vagyontárgyak átadás-átvételének bizonylatolása

(1)     Az átadás-átvételre kerülő vagyontárgyakról a leadó szervezeti egység ezzel megbízott dolgozója (leltárfelelőse) kiállítja a leadáshoz szükséges bizonylatokat.

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Tárgyi eszközök leadása során:
 • Gazdálkodó szervezeten belüli tárgyi eszköz átadás-átvételi bizonylat.
 • (A Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni az eszköz gyári számát, - ha van - valamint annak állapotára vonatkozó minősítést: üzemképes/ üzemképtelen/selejtezendő.)
 • A tárgyi eszközöket a nyilvántartás szerinti tartozékokkal együtt kell leadni.
 • A szervezeti egységek tartozékot, vagy alkatrészt nem tarthatnak vissza.

 

 1. Kisértékű tárgyi eszközök leadása során:
 • Kisértékű tárgyi eszköz áthelyezési jegy

 

 1. Anyagoknál:
  • készleten lévő anyagok esetén: raktárak közötti anyagátadás-átvételi jegy,
  •                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

    Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

  • bontásból származó anyagok esetén: bontási jegyzőkönyv.

 

(2)     A bizonylatokat a leadó szervezeti egység vezetője, vagy az általa megbízott, utalványozásra jogosult személy, (átadó) illetve a Beszerzési vezető/munkatárs „Selejt raktár” kezelője és a szervezeti egység vezetője (átvevő) írja alá.

(3)     A tárgyi eszközök áthelyezési bizonylatának első példányát az Beszerzési vezető/munkatárs megküldi a gazdasági vezető/főkönyvelő részére, aki a bizonylat alapján gondoskodik az átadott vagyontárgyak átkönyveléséről.

(4)     Kisértékű tárgyi eszközök és anyagok esetében  a bizonylatok alapján gazdasági vezető/főkönyvelő:

 1. a leadott használatban lévő kisértékű tárgyi eszközöket törli a leadó szervezeti egység nyilvántartásából, s ezzel egyidejűleg az Selejt raktár állományát megterheli az átvett eszközökkel,
 2. az anyagok tekintetében gondoskodik az átvett anyagok bevételezéséről.

(5)     A bizonylatok kitöltése során mind az átadó, mind az átvevő szervezeti egység köteles a bizonylatokat teljes körűen kitölteni úgy, hogy azok mind tartalmi, mind formai vonatkozásban feleljenek meg a vonatkozó követelményeknek.

 

VI.6. A felesleges vagyontárgyak hasznosítása

(1)     A felesleges vagyontárgyak hasznosításánál elsősorban a belső, azaz a más vállalkozási szervezeti egység részére történő átadást kell előtérbe helyezni. Amennyiben az intézményi belső átvételre nincs igénylő, akkor lehet a hasznosítást kezdeményezni.

 

VI.7. Intézményen belüli átadás-átvétel

 (1)     Az egyes szervezeti egységeknél feleslegessé vált vagyontárgyak intézményen belüli hasznosítása az alábbiak szerint történhet:

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. a szervezeti egységek közötti átadás-átvételével,

         a szabályszerűen kiállított, mindkét fél által aláírt bizonylat első példányát meg kell küldeni a gazdasági vezető/főkönyvelő részére, melynek alapján az átkönyvelés megtörténik.

 1. a „Selejt raktárban” lévő (más szervezeti egység által leadott) vagyontárgyak átvételével.

(2)     Az egyes szervezeti egységeknél feleslegesnek minősülő vagyontárgyak további vállalkozáson belüli hasznosítása érdekében a Beszerzési vezető/munkatárs:

 1. nagyobb tömegű és még viszonylag jó állapotú vagyontárgyak leadása esetén tájékoztatja az vállalkozás szervezeti egységeit,
 2. biztosítja a szervezeti egységek megbízottjainak az „Selejt raktárban” tárolt felesleges vagyontárgyak megtekintését  és átadását.

 

VI.8. Bérbeadás

 (1)     Az vállalkozás feleslegessé vált és működőképes vagyontárgyait - amennyiben arra igény van – bérbe adhatja. A bérbeadásról a szerződő felek bérleti szerződést kötnek, melynek során a vagyontárgyak átadásának időtartamában és a használati díj mértékében szabadon állapodhatnak meg.

 

VI.9. Értékesítés

 (1)     A saját hatáskörben értékesíthető vagyontárgy térítés ellenében történő értékesítése az alábbiak szerint történhet:

 1. az értékesítés meghirdetésével, (pályázat, újságban megjelentetés, hirdetmény, meghívásos eljárás) mely eljárási módot elsősorban nagy értékű és piacképes vagyontárgyak esetében kell alkalmazni, illetve
 2. az értékesítés meghirdetése nélkül.
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

         Az értékesítés meghirdetését –– olyan esetekben kell alkalmazni, amikor az eljárástól várható többlet-bevétel lényegesen meghaladja a meghirdetéssel kapcsolatban felmerülő költségeket.

(2)     Az értékesítés történhet:

 1. a Beszerzési vezető/munkatárs szervezetébe tartozó: Selejt raktárból,
 2. az érintett szervezeti egység telephelyéről

(3)     Az értékesítendő vagyontárgy:

 1. eladási árát,
 2. a teljesítés határidejét, részleteit, illetve egyéb feltételeit,
 3. a fizetés módját

         a Beszerzési vezetőnek/az érintett szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján az vállalkozás gazdasági vezető határozza meg, melyet jóváhagyásra (egyetértésre) megküld a vállalkozás vezetőnek.

(4) A gazdasági vezető - az e szabályzat hatálya alá tartozó vagyontárgyakra vonatkozóan - fenti jogosultságát a gyors és rugalmas ügyintézés érdekében részben átruházza a Beszerzési vezetőjére/munkatársára.

(5) Az átruházott jog- és felelősségi körben az Beszerzési vezetője/munkatársa jogosult:

 1. a 200.000.- Ft egyedi bruttó érték alatti, nettó értékkel nem rendelkező tárgyi eszközök,
 2. a használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök, valamint
 3. a bontásból kikerülő anyagok
 4.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

         egyedi esetekben történő elbírálására, illetve az értékesítés saját hatáskörben történő rendezésére. E jogosultság nem vonatkozik a nagyobb volumenű, illetve jelentősebb értékű, valamint az előzetesen tervezett és meghirdetett értékesítési eljárásokra. Ezek engedélyezése a gazdasági vezető javaslata alapján a vállalkozás vezető hatásköre.

(6)     Az értékesítésre kijelölt vagyontárgy eladási árát az eredeti (beszerzési, előállítási) érték, az elhasználódási fok, a használhatóság, a korszerűség, valamint az értékesítési lehetőség (piac, kereslet) figyelembevételével kell megállapítani, az adott időpontban rendelkezésre álló információk alapján.

(7)     Minden feleslegessé vált vagyontárgy értékesítéséről a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő számlát kell kiállítani.

(8)     Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakat - különös tekintettel a nagyértékű, működő- és piacképes gépekre, berendezésekre - elsődlegesen a Selejtezési Bizottság műszaki szakértőivel kell felbecsültetni, ennek alapján az adás-vételi irányárat meghatározni.

         Amennyiben indokolt, illetve speciális esetekben az irányár meghatározására külső szakértőt is fel lehet kérni.

 

VI.10. Leértékelés

 (1)     A Selejtezési Bizottság hatáskörébe tartozik a vagyontárgyak - különösen a készleten lévő anyagok és a bizományba átadott áruk vonatkozásában - leértékelési eljárásának a lefolytatása is.

(2)     Az anyagok és áruk leértékelhetők, ha:

 1. minőségük miatt,
 2. irreálisan magas áruk miatt, valamint
 3. eredeti rendeltetésüknek megfelelően

         azokat eredeti árukon/értékükön értékesíteni már nem lehet, de csökkentett eladási ár esetén értékesítésükre még nyílhat lehetőség.

(3)     Ilyen esetekben az anyagok és áruk értékvesztése elszámolható, mely értékvesztés/leértékelés nagyságrendjét az érintett szervezeti egységek javaslatát is figyelembe véve a Selejtezési Bizottság határozza meg és rögzíti jegyzőkönyvben, melyet a gazdasági vezető hagy jóvá. (Bizonylata: Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve.)

 

VI.11. Selejtezés, megsemmisítés

 (1)     Selejtezendő az a vagyontárgy, amelyet:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. az arra jogosult szervezeti egység feleslegessé nyilvánított, s azt selejtezésre átadta a Beszerzési vezetőnek/munkatársnak ,
 2. rendeltetésszerű használata során fizikai értelemben is elhasználódott, vagy
 3. további rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, (korszerűtlenné vált, megrongálódott) és
 4. további hasznosítására nincs lehetőség.
 5. Bizományba átadott áruk esetén az érintett szervezeti egységek selejtezésre jóváhagytak, illetve azt a Selejtezési Bizottság is javasolja.

(2)     Selejtezni csak ténylegesen meglévő, a helyszínen, vagy a már leadott vagyontárgyak esetén az Selejt raktárban megtekinthető és számba vehető vagyontárgyakat lehet.

(3)     A felesleges vagyontárgyak selejtezését a Selejtezési Bizottság az Beszerzési vezető/munkatárs által összeállított - és a Selejtezési Bizottság elnökének átadott - jegyzékek alapján végzi, a gazdasági igazgató előzetes írásbeli engedélye alapján. A selejtezési eljárás során a Selejtezési Bizottság legalább 3 tagja jelen kell, hogy legyen.

(4)     A selejtezési eljárásról 4 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek jóváhagyása a vállalkozás vezetője hatásköre.

(5)     A Megállapodás alapján az vállalkozás használatában lévő idegen vagyontárgyak selejtezésekor külön jegyzőkönyv készítendő.

 

VI.12. A selejtezési eljárás bizonylatai, nyomtatványai

 

 • Tárgyi eszközöknél:
 1. Tárgyi eszköz selejtezési jegyzőkönyv             Sz.ny. 11-90
 2. Selejtezett tárgyi eszközök jegyzéke             Sz.ny. 11-91
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 4. Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert

tartozékok, alkatrészek, hulladék anyagok jegyzéke                           B.Sz.ny. 11-92

 1. Megsemmisítési jegyzőkönyv             Sz.ny. 11-97

 

 • Készleteknél: (anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, áruk.)
 1. Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve Sz.ny. 11-93
 2. Selejtezett készletek jegyzéke             Sz.ny. 11-94
 3. Készletek selejtezéséből visszanyert hulladékanyagok jegyzéke Sz.ny. 11-95
 4. Leértékelt készletek jegyzéke             Sz.ny. 11-96
 5. Megsemmisítési jegyzőkönyv             Sz.ny. 11-97

         (Nyomdától rendelhető, kötelező adattartamú formanyomtatványok!)

(3)     A selejtezési eljárásról készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. az analitikus nyilvántartás
 2. a főkönyvi könyvelés
 3. az érintett raktár, vagy szervezeti egység
 4. Selejtezési Bizottság

         részére.

(4)     A selejtezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 1. az eljárás helyét és időpontját
 2. a Selejtezési Bizottság jelenlévő tagjainak nevét- és munkakörét,
 3. a selejtezett vagyontárgyak felsorolását, azonosításra alkalmas adatait, (minta szerint!)
 4. a Selejtezési Bizottság javaslatát/állásfoglalását a selejtezésre javasolt vagyontárgyakat érintően,
 5. a hulladékként, vagy haszonanyagként történő értékesítésre vonatkozó javaslatot,
 6. a megsemmisítési javaslatot.
 7. A Selejtezési jegyzőkönyvet a Selejtezési Bizottság tagjainak aláírásukkal kell hitelesíteniük.

 

VI.13. A selejtezést követő eljárások

 (1)     A selejtezés engedélyezését, jóváhagyását követően:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. gondoskodni kell a hasznosításra, illetve saját célra történő felhasználásra visszatartott anyagok, alkatrészek, tartozékok analitikus nyilvántartásba vételéről,
 2. a leselejtezett vagyontárgyak hulladék/haszonagyagként történő értékesítése tekintetében a Beszerzési vezető/munkatárs intézkedik. Jelentősebb mennyiség esetén legalább három árajánlat bekérése után a legkedvezőbb ajánlat elfogadásával, a gazdasági igazgató engedélyét követően lehet  az értékesítést lebonyolítani.

A számítástechnikai, illetve elektronikai hulladékok értékesítése, - mivel ezek veszélyes hulladéknak minősülnek - csak olyan vállalkozások számára történhet, amelyek rendelkeznek az elektronikai hulladékok kezelésére (ártalmatlanítására/ újrahasznosítására) vonatkozó hatósági engedéllyel.

(2)     A hulladékként, vagy haszonanyagként sem értékesíthető készleteket – a vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása mellett -  meg kell semmisíteni.

(3)     A megsemmisítés történhet:

 1. összetöréssel,
 2. darabolással,
 3. szeméttelepre történő szállítással.

(4)     Az vállalkozás feladatellátásához szükségtelenné vált, vagy elavult szellemi termékeket, szoftvereket, mint immateriális javakat – melyekre az vállalkozás használati joggal rendelkezik – a selejtezést követően szintén meg kell semmisíteni.

(5)     A megsemmisítés módja ez esetben a dokumentációk bezúzása, a médiák átlyukasztása, összetörése, szétvágása, számítógépes program esetén pedig a szerverekről és/vagy a munkaállomásokról történő törlés.

(6)     A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a selejtezési jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

VI.14. Bontási munkákkal kapcsolatos eljárási rend

 (1)     Jelen szabályzat hatálya alá tartozik – amennyiben szerződés másképp nem rendelkezik – a vállalkozás használatában lévő épületek, építmények és létesítmények:

 1. felújítási,
 2.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 3. átalakítási,
 4. rekonstrukciós és
 5. bővítési

         munkái során a bontásból visszanyerhető anyagok, épülettartozékok hasznosítási eljárásának lefolytatása, függetlenül attól, hogy ezen munkákat az vállalkozás idegen kivitelezővel végezteti, vagy saját vállalkozásban végzi.

 • A bontási munkákból kikerülő épülettartozékok, anyagok 3 kategóriába sorolhatók:
 1. intézményen belül újrahasznosíthatók,
 2. valamilyen formában értékesíthetők, (önálló eszközként, haszon- vagy hulladék anyagként)
 3. amelyek nem értékesíthetőek, (korszerűtlen, ma már nem használatos anyagok, roncsolással, darabolással bontott anyagok, törmelékek). Ezt a tényt a bontási jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(3)     Idegen kivitelezővel végeztetett munkák esetén már a munkavégzésre irányuló szerződésben meg kell határozni, hogy a bontásból kikerülő – s még hasznosítható – anyagok tulajdonjoga az építtetőt, vagy a kivitelezőt illeti-e meg, továbbá hogy az építtetőt a bontásból kikerült felhasználható anyagok ellenértéke fejében mennyi költségtérítés illeti meg. Ezen rendelkezés hiányában a bontott anyag tulajdonjoga az vállalkozásé.

(4)     A bontási munkákat a műszaki vezető irányítja, ill. koordinálja, mely munkákról a megbízott műszaki ellenőr bontási jegyzőkönyvet köteles készíteni. A bontási jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy a bontásból kikerülő anyagok további sorsát az alábbiak szerint:

 1. amennyiben a bontásból kikerült anyagok/tartozékok – vagy azok egy része – még vállalkozási célú felhasználásra alkalmasak, úgy azokat a műszaki vezető átveszi, és gondoskodik azok állag megóvásáról, illetve szakszerű tárolásáról.

Az átvétellel egyidejűleg ezeket a bontott anyagokat (érték nélkül) nyilvántartásba veszik, s amikor ezekből felhasználásra kerül sor, úgy munkalapra történő rávezetéssel és a bontott anyagok nyilvántartásából történő kivezetéssel ezen anyagok felhasználhatók.

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. amennyiben a bontásból visszanyerhető anyagok- és tartozékok értékesíthetők, úgy azokat – előzetes egyeztetést követően – be kell szállítani az „Selejt raktárba”.

(5)     A beszállítás minden esetben a kivitelező feladata a felelős műszaki ellenőr közreműködésével. (kivétel: a helyszínről történő azonnali értékesítés jelen szabályzatban  rögzített esete).

(6)     Az átadás-átvétel bizonylata: a bontási jegyzőkönyv, (kötelező elemeit az 4. sz. melléklet tartalmazza) melynek alapján a gazdasági vezető/főkönyvelő gondoskodik az átvett anyagok bevételezéséről, (érték nélküli mennyiségi nyilvántartás) majd azok értékesítését követően – e szabályzat előírásai szerint – a nyilvántartásokból történő kivezetésről.

(7)     A hatékonyabb – és eredményesebb értékesítés érdekében a műszaki vezető:

 1. megadja az értékesítést bonyolító Beszerzési vezető/munkatárs részére (különösen épületgépészeti tartozékok esetében) a szükséges információkat- és műszaki paramétereket, illetve
 2. aktívan közreműködik az értékesítés elősegítése érdekében (javaslatot ad a lehetséges partnerekre, eladási árra, stb.)

(8)     A bontásból visszanyerhető anyagok – épülettartozékok selejtezési eljárásának lefolytatása tekintetében az alábbiak az irányadók:

(9)     Selejtezési eljárást kell folytatni, ha:

 1. a bontásból kikerülő – visszanyerhető épülettartozékok külön is (értékkel) nyilván vannak tartva, s azok önálló eszközként nem, vagy csak jelentősen értékük alatt haszon – vagy hulladék anyagként értékesíthetők.
 2. A bontásból kikerülő – és visszanyerhető épülettartozékok nincsenek ugyan a nyilvántartásban elkülönítve, de nagyságrendjük és jelen piaci értékük miatt a selejtezés lefolytatása célszerű.

Ennek eldöntése a műszaki vezető és a Beszerzési vezető/munkatárs javaslata alapján a gazdasági igazgató hatásköre.

 1. azt a vállalkozás vezetője elrendeli.

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

VI.15. A hasznosítás és selejtezés számviteli-pénzügyi elszámolása

 (1)     A hasznosított és selejtezett eszközöket e szabályzat rendelkezései alapján, illetve csak a gazdasági igazgató engedélyével lehet a nyilvántartásokból kivezetni, a vonatkozó számviteli – pénzügyi jogszabályok és belső szabályzati előírások betartásával.

(2)     A hasznosításhoz és selejtezéshez kapcsolódó bizonylatokon minden esetben fel kell tüntetni az érintett szervezeti egység(ek) megnevezését és kódszámát.

(3)     A hasznosítási és selejtezési eljárások kapcsolódó dokumentumait a lehető legrövidebb időn belül meg kell küldeni a gazdasági vezető/főkönyvelő részére.

(4)     A selejtezési eljárások során készítendő Selejtezési Jegyzőkönyvet az eljárást követő 15 napon belül meg kell küldeni jóváhagyásra a gazdasági igazgató részére, ezt követően kerülhet sor a nyilvántartásokból gazdasági szervezetnél történő kivezetésére.

(5)     Az eljárások során értékesített eszközöket/azok ellenértékét a számviteli előírások szerint kell bevételként lekönyvelni és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásokból kivezetni. A számlázott tételek pénzügyi realizálása és ennek ellenőrzése a gazdasági vezető feladata.

(6)     Az értékesítésekből származó bevételeket, illetve a hasznosítási és selejtezési eljárások során felmerülő ráfordításokat (bontási, eszközmozgatási, elszállítási és értékesítési költségek) –az Beszerzési vezető/munkatárs –elkülönített témaszámán kell gyűjteni, melyről az Beszerzési vezető/munkatárs, valamint a gazdasági vezető kötelesek gondoskodni.

(7)     Ha az egyedi eszközértékesítés (gép, berendezés, vagy egyéb vagyontárgy) ellenértéke meghaladja a bruttó 500 eft-ot, a ráfordításokkal csökkentett bevétel a leadó szervezeti egységet illeti a Beszerzési vezető/munkatárs által készített külön kalkuláció alapján.

(8)     A szervezeti egység javára történő átkönyvelésre vonatkozó intézkedés a gazdasági vezető/főkönyvelő feladata.

 

VII. Egyéb rendelkezések

VII.1. A vagyonértékesítés értékhatárai

 

Abban az esetben, ha a vállalkozás állami vagyont kezel.

 (1)     Az állami vagyon értékesítésére vonatkozó kérelmet vállalkozás vezetője terjeszti fel az MNV Zrt-hez.

A kérelemnek tartalmaznia kell a bevétel tervezett felhasználásának jogcímét is. Az Vállalkozás vagyonkezelésében lévő ingatlan értékesítéséből származó bevételből ki kell egyenlíteni az Vállalkozás esetleges köztartozását és az értékesítés költségeit. A fennmaradó részt a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint lehet felhasználni.

(2)     Az Vállalkozás a működéséhez már nem szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális

jószág, tárgyi eszköz (műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet értékesítésére – az ingatlanok kivételével – önállóan jogosult, amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt nem haladja meg.

(3)     A felesleges vagyontárgyak értékesítéséből származó bevétel összegével – amennyiben azt előre nem tervezték meg – felügyeleti hatáskörben növelhetők a vállalkozás dologi kiadásai és felhalmozási kiadásai.

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

VII.2. Iratkezelés és ellenőrzés

 (1)     A hasznosítási és selejtezési eljárások okmányait (dokumentumok, bizonylatok, jegyzőkönyvek) olvasható formában 10 évig kell megőrizni a vállalkozás székhelyén.

(2)     Az iratkezelés itt nem szabályozott kérdései tekintetében a Vállalkozás Iratkezelési Szabályzata az irányadó.

(3)     Az vállalkozás használatában lévő felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása és selejtezése az vállalkozás működésében kiemelt jelentőségű gazdálkodási feladat, ezért az elvárt szintű hatékonyság, illetve szabályosság érdekében:

A Selejtezési Bizottság elnöke/az Beszerzési vezetője/munkatársa rendszeresen ellenőrizze a szabályzat előírásainak betartását, valamint (ha van belső ellenőrzés) a belső ellenőr az éves ellenőrzési tervben foglaltak alapján vizsgálja felül a hasznosítási és selejtezési eljárások szabályszerűségét.

 

VIII. Záró rendelkezések

 

 • A szabályzat mellékletei tartalmazzák a selejtezés során használandó bizonylatokat.
 • Jelen szabályzatot a ………………….(a vállalkozás vezető testülete) megtárgyalta, és ……………… számú határozatával elfogadta.
 • A jelen szabályzat……………-jén lép hatályba, a hatályba lépésével egyidejűleg a …………………..tól hatályos…………………………. iktató számú selejtezési szabályzata hatályát veszti.

 

 

Dátum: 

                                                                                   …………………………………………………

a vállalkozás képviseletére jogosult személy cégszerű aláírása

 

1. függelék: a Szabályzathoz kapcsolódó jogszabályok és belső szabályzatok jegyzéke

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

F Ü G G E L É K

A Szabályzathoz kapcsolódó jogszabályok és belső szabályzatok j e g y z é k e

 

 1. Jogszabályok

      1.1     A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

      1.2    Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

      1.3    A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

      1.4    254/2007. (X.4.) sz. Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

 

 

 1. Belső szabályzatok

      2.1. Szervezeti és működési szabályzat

      2.2. Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzat

      2.3. Számviteli politika, számlarend, számlatükör

      2.4. Pénzkezelési szabályzat

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

      2.5.Bizonylati szabályzat

      2.6.Iratkezelési szabályzat

 

 

Mellékletek jegyzéke

 1. sz. melléklet: Kódjegyzék a vagyontárgyak feleslegessé válásának okairól
 2. sz. melléklet: Feleslegessé vált tárgyi eszközök jegyzéke
 3. sz. melléklet: Feleslegessé vált készletek jegyzéke

                                    (Készletek: kisértékű tárgyi eszközök, anyagok, áruk)

 1. sz. melléklet: A bontási jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei

 

 

 

2. függelék: A selejtezési eljárás bizonylatai, nyomtatványai

 

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 • Tárgyi eszközöknél:
 1. Tárgyi eszköz selejtezési jegyzőkönyv Sz.ny. 11-90
 2. Selejtezett tárgyi eszközök jegyzéke Sz.ny. 11-91
 3. Tárgyi eszközök selejtezéséből visszanyert

tartozékok, alkatrészek, hulladék anyagok jegyzéke                    B.Sz.ny. 11-92

 1. Megsemmisítési jegyzőkönyv Sz.ny. 11-97

 

 • Készleteknél: (anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, áruk.)
 1. Készletek selejtezési, leértékelési jegyzőkönyve Sz.ny. 11-93
 2. Selejtezett készletek jegyzéke Sz.ny. 11-94
 3. Készletek selejtezéséből visszanyert hulladékanyagok jegyzéke Sz.ny. 11-95
 4. Leértékelt készletek jegyzéke Sz.ny. 11-96
 5.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 6. Megsemmisítési jegyzőkönyv Sz.ny. 11-97

 

         (Nyomdától rendelhető, kötelező adattartamú formanyomtatványok!)

 

1. számú melléklet: Kódjegyzék A vagyontárgyak feleslegessé válásának okairól

 

KÓDJEGYZÉK

A vagyontárgyak feleslegessé válásának okairól

 

Kódszám                                                      Megnevezés

 

    001                                                 természetes fizikai elhasználódás miatt

    002                                                 feladatcsökkenés miatt

    003                                                 átszervezés miatt

    004                                                 megszűnés miatt

    005                                                 felesleges készlet

    006                                                 rongálás miatt (személyhez kötött)

    007                                                 rongálódás miatt (személytől független)

    008                                                 erkölcsi elavultság/korszerűtlenség miatt

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 Az E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

    009                                                 szavatosság lejárása miatt

    010                                                 egyéb ok

 

 

Megjegyzés:  a 006 kódszámmal jelzett tételeknél mellékelni kell a felelősségre

                         vonás,  ill. a kártérítési eljárás írásos anyagát.

 

 

2. számú melléklet: Feleslegessé vált tárgyi eszközök jegyzéke

 

VÁLLALKOZÁS                                                                                                                                                

Szervezeti egység: megnevezése: ............................................................

leltárkörzet szerinti kódszáma: ..............................................................

Feleslegessé vált tárgyi eszközök jegyzéke

Szervezeti egységünknél a jegyzékben foglalt tárgyi eszközök feleslegessé váltak.

Kérjük az Beszerzési vezetőt/munkatársat az alábbi tárgyi eszközök szervezeti egységünktől történő átvételére.

 

 

Sor-szám

 

Leltári szám

 

Megnevezés*

 

Bruttó érték

(Ft)

 

Nettó

érték

(Ft)

A  feleslegessé válás oka (kódszám)

 

A tárgyi eszköz állapotának

minősítése

 

Javaslat a hasznosítás módjára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ...............................................

                                                                                               ......................................................                             ....................................................

*A tartozékokat az egyedi átadás-átvételi                               a szervezeti egység vezetője                                                     leltárfelelős

  bizonylatokon kell tételesen felsorolni!

 

3. számú melléklet: Feleslegessé vált készletek jegyzéke

 

VÁLLALKOZÁS                                                                                                                                    

 

Szervezeti egység megnevezése: ................................................

leltárkörzet szerinti kódszáma:  ................................................

 

Feleslegessé vált készletek jegyzéke

(Kisértékű tárgyi eszközök, anyagok,  áruk.)

 

Szervezeti egységünknél a jegyzékben foglalt készletek feleslegessé váltak.

Kérjük az Beszerzési vezetőt/munkatársat az alábbi készletek szervezeti egységünktől történő átvételére.

Az átadandó készletek * :

 • használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
 • anyagok
 • áruk

 

 

Sor-szám

 

Cikkszám,

anyagszám

 

Megnevezés

 

Mennyi-ségi

egység

 

Mennyiség

 

Nyilvántar-tási érték

(Ft/db)

A feleslegessé

válás oka

(kódszám)

 

A készlet

állapotának

minősítése

 

Javaslat a

hasznosítás módjára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: , ....................................

* A konkrét készletcsoportot                                            ...................................................                             ..................................................

    kérjük aláhúzással jelölni.                                               a szervezeti egység vezetője                                                leltárfelelős

 

4. számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv

 

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

kötelező tartalmi elemei

 

 1. A jegyzőkönyv készítésének helye és időpontja
 2. A jelenlévők neve, az általuk képviselt cég/szervezeti egység megnevezése
 3. A jegyzőkönyv tárgya
 4. A bontási munkákban érintett szervezeti egység és a kapcsolódó épület/

    helyiség megnevezése, (amelynél a bontási munkákat végzik)

 1. A kivitelezési munkanem megnevezése, (felújítás/átalakítás/rekonstrukció/

     bővítés)

 1. A kivitelezési munkákat végző cég megnevezése
 2. A bontott anyagok tételes felsorolása, mennyiségi adatokkal
 3. A bontott anyagok minősítése, (intézményen belül újrahasznosítható/

    értékesíthető/nem értékesíthető)

 1. A bontott anyagok további sorsával kapcsolatos intézkedések:
 • a vállalkozás újra hasznosításra átveszi, vagy
 • értékesítés céljából beszállítandó az Selejt raktárba, vagy
 • az Beszerzési vezető/munkatárs ügyintézésében a helyszínről értékesíthető, vagy
 • a helyszínről közvetlenül kiszállítandó törmelék lerakó helyre.

(Értékesíthető minősítés esetén, azaz az Beszerzési vezetőt/munkatárst is érintő esetekben az Beszerzési  vezetőnek/megbízottjának az állásfoglalása/egyetértése is szükséges.)

 1. Javaslat a bontott anyagok értékesítésére, (ha van)
 2. Amennyiben a bontási munkák nyilvántartási/értékadatok korrekcióját/módosítását is igénylik, úgy a nyilvántartásból való kivezetéshez, illetve a további hasznosításához/értékesítéshez az értékadatok meghatározása az műszaki vezető feladata, (a gazdasági szervezet nyilvántartási adatainak felhasználásával) mely a Bontási jegyzőkönyvben, vagy annak mellékletében kell, hogy szerepeljen
 3. A jelenlévők aláírása.

 

(Minden bontásról készített jegyzőkönyvet az műszaki vezetőnek jóvá kell hagynia.)