Társasági szerződés 

Ezen iratminta segítségével könnyen elkészítheti a Betéti Társaság társasági szerződését.

 


[2006. évi IV. törvény]
Társasági szerződés

Amely létrejött:
[név] [anyja neve, lakcíme]
[név] [anyja neve, lakcíme]
[név] [anyja neve, lakcíme]
[név] [anyja neve, lakcíme]

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Betéti Társaság:

1.1. A szerződő felek, mint a Társaság tagjai a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) alapján üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy a beltagok felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és egyetemleges, míg a kültagok csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétjük szolgáltatására kötelesek, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felelnek. (Gt. 108. §. (1).2. A Társaság cégneve (Gt. 12. §. (1) a. pont):
2.1. A Társaság cégneve:  Betéti Társaság
2.2. A Társaság rövidített cégneve:  Bt.

3. A Társaság székhelye (Gt. 12. §. (1) a. pont), telephelye, fióktelepe:
3.1. A Társaság székhelye:

3.2. A Társaság telephelye:

3.3. A Társaság fióktelepe: (a tevékenység gyakorlásának helye a székhelytől különböző közigazgatási egységben) [cím]

4. A Társaság tagjai:

4.1. Beltagok:
[név] [anyja neve, lakcíme]
[név] [anyja neve, lakcíme]

4.2. Kültagok:
[név] [anyja neve, lakcíme]
[név] [anyja neve, lakcíme]

 

4.2.1. A kültag a társaság üzletvezetésére nem jogosult. A tagok gyűlése tevékenységében a kültag is részt vesz. (Gt. 109. § (1).

4.2.2. A kültag a társaság törvényes képviseletére (cégjegyzésre) nem jogosult. A társaság képviseletének ellátására meghatalmazást a tagok gyűlése a kültag részére is adhat. (Gt. 109. §. (2).5. A Társaság által gyakorolt tevékenységi körök a TEAOR Nomenklatúra szerint:
5.1. [főtevékenység]
[a Társaság által gyakorolt más tevékenységi körök]

5.2. A Társaság az engedélyhez kötött tevékenységeket csak az engedély birtokában gyakorolhatja. (Gt. 6. § (2).

5.3. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - eltérően nem rendelkezik, a Társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. (Gt. 6. §. (3).

6. A Társaság időtartama:
6.1. A Társaság határozatlan időre alakult.
6.2. Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

7. A Társaság jegyzett tőkéje:
7.1. A Társaság jegyzett tőkéje [számmal, betűvel] forint összeg, mely kizárólag pénzbeli betétből áll.
7.2. A Társaság jegyzett tőkéje a tagok következő vagyoni hozzájárulásaiból tevődik össze, az itt meghatározott százalékos arányban:

[név] [anyja neve, lakcíme] vagyoni hozzájárulása: [forint] [ % ]
[név] [anyja neve, lakcíme] vagyoni hozzájárulása: [forint] [ % ]
[név] [anyja neve, lakcíme] vagyoni hozzájárulása: [forint] [ % ]
[név] [anyja neve, lakcíme] vagyoni hozzájárulása: [forint] [ % ]

7.3. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a Társasági szerződésben megállapított összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. (Gt. 89. §. (1).

7.4. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a Társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza. (Gt. 89. §. (2).

8. Az előtársaság (Gt. 15. §. és 16. §.):

 

8.1. A társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működhet.

 

8.2. A létrehozni kívánt gazdasági társaságnak ügyvezetője a létrehozni kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött "bejegyzés alatt" ("b.a.") toldattal kell jelezni.

 

8.3. Az előtársasági jelleg feltüntetésének elmulasztása esetén a megkötött jogügyletek - ha a cégbíróság a társaságot nem jegyzi be - az alapítók által együttesen megkötött ügyleteknek minősülnek.

 

8.4. Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.9. A Társaság szervezete, a tagok gyűlése:

9.1. A Társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében valamennyi tag részére részvételi lehetőséget kell biztosítani. (Gt. § 92 (1).

9.2. A tagok gyűlését bármelyik tag jogosult összehívni.

9.3. A tagok gyűlése összehívásáról az összehívó a tagok gyűlése előtt legalább 8 nappal köteles a tagokat a napirend közlésével írásban értesíteni.

9.4. A tagok gyűlése akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van.

 

9.5. A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása kivételével - a tagok ülés tartása nélkül írásbeli szavazás útján is határozhatnak, kivéve, ha bármely tag az ülés megtartását igényli. (Gt. 93. §. (2)

 

9.6. A tagok gyűlése határoz a Társaság mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a Társasági szerződés a Társaság legfőbb szervének a hatáskörébe utal. A tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal bármely kérdés eldöntését a tagok gyűlése hatáskörébe utalhatják. (Gt. 93. § (1).9.7. A határozathozatal során valamennyi tagnak egy szavazata van. (Gt. 93. §. (3).

9.8. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyítva számított egyszerű szótöbbséggel határoz, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében e törvény vagy a Társasági szerződés háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő. (Gt. 93. §. (4).

9.9. Háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozat kell az üzletvezetési és képviseleti jog megvonásához. Valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozat kell - a 18. § (2)-(3) bekezdésben szabályozott esetek kivételével - a társasági szerződés módosításához, valamint a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározásához. (Gt. 93. §. (5).

 

9.10. A társasági szerződés módosítását - a 18. § (2)-(3) bekezdésben szabályozott esetek kivételével - valamennyi tagnak alá kell írnia. (Gt. 93. §. (6)
10. Képviselet és cégjegyzés:

10.1. A Társaság üzletvezetésére és képviseletére [név, anyja neve, lakhelye] beltag időbeli korlátozás nélkül jogosult.

10.2. A Társaságot az üzletvezetésre jogosult tag képviseli, és a Társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően önállóan gyakorolja a cégjegyzés jogát.

10.3. A cégjegyzés akként történik, hogy a képviseletre jogosult az iratokat a gazdasági Társaság cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően - saját névaláírásával látja el.

11. Nyereség és veszteség felosztása:

11.1. A Társaság az év végén a számviteli törvény szerinti beszámolót készít. A beszámoló elfogadásáról, valamint az adózott eredmény felhasználásáról a tagok gyűlése egyhangúan határoz. (Gt. 90. §. (2).

11.2. Ha a Társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg. Semmis az a megállapodás, amely valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizár. (Gt. 90. §. (1).

12. A Társaság külső jogviszonyai:

12.1. A Társaság kötelezettségeiért elsősorban a Társaság felel vagyonával. Amennyiben a Társasági vagyon a követelést nem fedezi, a Társaság kötelezettségeiért a beltagok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. (Gt. 97. §. (1).

12.2. A Társaság vagyonára a tagok perben állása nélkül is, a tagok saját vagyonára pedig csak perben állásuk esetén hozható marasztaló ítélet és vezethető végrehajtás. A tagok a mögöttes felelősségük érintése nélkül a Társasággal együtt is perelhetők. (Gt. 97. § (2).

12.3. A Társaságba belépő tag felelőssége a belépése előtt keletkezett Társasági kötelezettségekért a többi tagéval azonos. Az ettől eltérő megállapodás harmadik személlyel szemben hatálytalan. (Gt. 97. §. (3).

12.4. A tag hitelezője a tag által a Társaság tulajdonába adott vagyontárgyat, vagyoni értékű jogot biztosíték vagy kielégítés céljából nem veheti igénybe. A hitelező követelésének fedezetéül csak az a vagyonhányad szolgál, amely a tagot a Társaság vagy a tagsági jogviszony megszűnése esetére megilleti. Ha a hitelező e vagyonhányadra végrehajtást vezetett, a tagot megillető rendes felmondás jogát gyakorolhatja, de nem követelheti a tagnak járó vagyonhányad természetbeni kiadását. (Gt. 98. §.)

13. A tagsági jogviszony és a Társaság megszűnése:

13.1. Megszűnik a tagsági jogviszony (Gt. 99. §.):
a.) ha a tag a Társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette
b.) a tagok közös megegyezésével
c.) a tag kizárásával
d.) rendes felmondással
e.) azonnali hatályú felmondással
f.) a Társasági részesedés átruházásával
g.) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
h.) ha annak fenntartása jogszabályba ütközik.

13.2. A határozatlan időre alapított Társaságban fennálló tagsági jogviszonyát bármely tag három hónapra írásban felmondhatja (rendes felmondás). E jog kizárása vagy korlátozása semmis. Ha a felmondás lejárta alkalmatlan időre esik, a többi tag a felmondási időt legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja. (Gt. 100. §. (1).

13.3. Bármely tag a Társaságban fennálló tagsági viszonyát írásban, az ok megjelölésével azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Társaság valamely más tagja a Társasági szerződést súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést, vagy a Társaság céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. (Gt. 100. §. (2).

 

13.4. A Társaságtól megváló taggal - a Társasági részesedését átruházó tag kivételével - a tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjában fennálló állapot szerint kell elszámolni. (Gt. 102. §. (1).13.5. A Társaságtól megváló tag követelését - a Társaság és a tag eltérő megállapodásának hiányában - a tagsági jogviszony megszűnésétől számított három hónapon belül pénzben kell kifizetni. (Gt. 102. §. (5).

13.6. A meghalt tag örököse, illetve a megszűnt tag jogutódja a társaság tagjaival történt megegyezés alapján a társaságba tagként beléphet. Ilyen megegyezés hiányában az örökössel, illetve a megszűnt tag jogutódjával történő elszámolásra a 102. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. (Gt. 103. §)

 

13.7. A meghalt tag örököse - ha a Társaságba nem lép be - a jogelődje halálának időpontjától számított ötéves jogvesztő határidőn belül az örökhagyó tartozásaiért való felelősség szabályai szerint felel azokért a Társasági tartozásokért, amelyek a halál időpontjáig keletkeztek. Gt. 104. § (2).

 

13.8. A Társaságtól megváló tag - ideértve a Társasági részesedését átruházó tagot is - a tagsági jogviszonya megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül, ugyanúgy felel a Társaságnak harmadik személlyel szemben fennálló, a tagsági jogviszonya megszűnése előtt keletkezett tartozásáért, mint ahogy a tagsági jogviszonya fennállta alatt felelt. Ezt a rendelkezést kell megfelelően alkalmazni a megszűnt tag Társaságba be nem lépő jogutódjára is. Gt. 104. §. (1).

 

13.9. Ha a társaságból valamennyi beltag vagy valamennyi kültag kiválik, a társaság az utolsó beltag vagy az utolsó kültag kiválásától számított hat hónapos jogvesztő határidő elteltével megszűnik, kivéve, ha a társaság e határidőn belül a társasági szerződése módosításával a betéti társaságként vagy közkereseti társaságként való működés törvényes feltételeit megteremti, és ezt a változást a cégbíróságnak bejelenti. (110. § (1).13.10. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani a Társaság tagjai között. (106. §.)

13.11. A Társaság a cégjegyzékből való törlés napján szűnik meg.

14. Üzleti titoktartás

14.1. A Társaság tagjai kötelezik magukat, hogy a szerződő felek szakmai, üzleti tevékenységéből nyert információikat teljes titoktartással kezelik.

15. Értesítések

15.1. A tagoknak az értesítéseket az általuk megadott címre, ajánlott levélben kell megküldeni, vagy személyesen másolatban átvetetni. Érvényes értesítés a telefaxon történt értesítés.

16. Alapítási költségek

16.1. Az alapítási költségeket a Társaság maga viseli.

17. Jogviták, alkalmazandó jog és nyelv

17.1. A Társaság nyelve a magyar.

17.2. A jelen szerződésből felmerülő vitás kérdéseket a felek békés úton kísérlik meg rendezni.

17.3. Jogvita esetére a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének és kikötik a magyar jog alkalmazását.

18. Utalás a törvényre

18.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Társasági szerződést a szerződő felek felolvasás és értelmezés után helybenhagyólag azzal írták alá, hogy a szerződés tartalmával egyetértenek, az ügyleti akaratukat fejezi ki.

Kelt: 
[név] [név]
[Ellenjegyzés]