Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

Szöveges Számlarend- Segédlet a szöveges számlarend összeállításához II.

 

385. Elkülönített betétszámlák

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk az elkülönített betétszámlákon lévő pénzállományt és annak mozgását Ilyenek különösen a kamatozó betétszámlák, elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból, fejlesztési célra elkülönített pénzeszközök, lakásépítési betétszámla, elkülönített lakásépítési célú pénzeszközök stb.

Gazdasági események:

Készpénz felvétel betétszámlákról, készpénz befizetése betétszámlákra, követelés kiegyenlítése Eszközvásárlás, kötelezettség kiegyenlítése. Továbbá az egyéb betétszámlára történő befizetés vagy arról történő kifizetés.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak.
 2. Befejezetlen beruházások.
 3. Felújítások (befejezetlen).
 4. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések.
 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
 6. Tartósan adott kölcsönök.

21-22. Anyagok.

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Kereskedelmi áruk.
 2. Közvetített szolgáltatások.
 3. Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevők).
 4. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben.
 5. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
 6. Váltókövetelések.
 7. Egyéb követelések.
 8. Értékpapírok.
 9. Átvezetési számla.

45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek.

 1. Igénybe vett szolgáltatások költségei.
 2. Egyéb szolgáltatások költségei.
 3. Pénzügyi műveletek ráfordításai.
 4. Egyéb bevételek.
 5. Pénzügyi műveletek bevételei.
 6. Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás.
 7. Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

386. Devizabetét számla

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a deviza betétszámlán számlákon lévő pénzállományt és annak mozgásait, bankkivonat alapján.

Gazdasági események:

Kötelezettség kiegyenlítése, készpénz felvétel devizaszámlákról, készpénz befizetése devizaszámlákra, követelés kiegyenlítése eszközvásárlás, előleg fizetése, előleg érkezése, Továbbá a saját tőke befizetése, egyéb devizaszámlára történő befizetés vagy arról történő kifizetés, az értékelésből adódó árfolyamveszteségek és árfolyamnyereségek átvezetése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak.
 2. Befejezetlen beruházások.
 3. Felújítások (befejezetlen).
 4. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések.
 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
 6. Tartósan adott kölcsönök.

21-22. Anyagok.

 1. Kereskedelmi áruk.
 2. Közvetített szolgáltatások.
 3. Követelés áruszállításból és szolgáltatásból (vevők).
 4.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 5. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben.
 6. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
 7. Váltókövetelések.
 8. Adott előlegek.
 9. Egyéb követelések.
 10. Értékpapírok.
 11. Átvezetési számla.

411 Jegyzett tőke.

 1. Tőketartalék.

45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek.

 1. Igénybe vett szolgáltatások költségei.
 2. Egyéb szolgáltatások költségei.
 3. Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek.
 4. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések.
 5. Utólag adott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény.
 6. Pénzügyi műveletek ráfordításai.
 7.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 8. Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás.
 9. Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök.

93-94. Exportértékesítés árbevétele.

 1. Egyéb bevételek.
 2. Pénzügyi műveletek bevételei.
 3. Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás.
 4. Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök.

 

389. Átvezetési számla

A számla fogalma:

Technikai számla alapvető rendeltetése az egyes betétszámlákról történő készpénzkifizetések és a számlákra történő készpénzbefizetések nyilvántartása és a bankszámlák vagy a bank-forint főkönyvi számlák ütközetése.

Gazdasági események:

A készpénz felvétel betétszámlákról, készpénz befizetése betétszámlákra., átvezetés bankszámlák között.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Valutapénztár.
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 4. Elszámolási betétszámla.
 5. Elkülönített betétszámlák.
 6. Devizabetét számla.

 

39. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Itt kell kimutatni az aktív időbeli elhatárolásokon belül elkülönítetten kell kimutatni: a bevételek, továbbá a költségek, ráfordítások időbeli elhatárolását, valamint a halasztott ráfordításokat. A két vagy több évet érintő Gazdasági események: eredményre gyakorolt hatását, az érintett évek közötti arányos megosztását időbeli elhatárolásokkal kell megoldani.

 

391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk az olyan járó bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el. Jellemzően az árbevétel, egyéb kamatbevételek, egyéb bevételek, a diszkont értékpapírok időarányos kamata, az értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség.

Gazdasági események:

Befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt kamatozó értékpapírok beszerzése, a zárás időszakában elvégzett munkálatok eredményének keresztülvezetése például járó kamat, osztalék meghatározása stb. továbbá termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, diszkont értékpapírok beszerzése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. A követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása.

91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.

93-94. Exportértékesítés árbevétele.

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Kapott (járó) osztalék és részesedés.
 2. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége.
 3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek.

975-979. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei.

 

392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el. Jellemzően a költségek, egyéb fizetett kamatok, különféle ráfordítások, az értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díjak, a vásárolt vételi opció díja, a többletkötelezettségek.

Gazdasági események:

Termékvásárlás, szolgáltatás igénybe vétele, forgóeszközök közé sorolt értékpapírok, részesedések beszerzése, a zárás időszakában elvégzett munkálatok eredményének keresztülvezetése, a fizetendő kamat stb. meghatározása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Tartozások kötvénykibocsátásból.
 2. Hosszú lejáratú egyéb kötelezettségek.
 3. Váltótartozások.
 4. Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek.
 5. Igénybe vett szolgáltatások költségei.
 6. Egyéb szolgáltatások költségei.
 7. Bérköltség.
 8.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 9. Személyi jellegű egyéb kifizetések.

872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások.

 1. Bekerülési értékben figyelembe nem vett, lehívott vételi opció opciós díja.

 

393. Halasztott ráfordítások

A számla fogalma:

A halasztott ráfordítások tartalmuk szerint (közvetetten) végleges vagyoncsökkenést jelentenek, több év alatt kerülnek megszüntetésre, ezért indokolt a külön kimutatásuk.

A külföldi pénzértékre szóló – beruházáshoz (beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó – hiteltartozásokat, devizakötvény-kibocsátásból származó tartozásokat a mérlegfordulónapon értékelni kell. Az értékelésből adódó – árfolyamnyereséggel nem ellentételezett – árfolyamveszteséget a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként el kell számolni, majd mint nem realizált árfolyamveszteséget a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben időbelileg el lehet határolni. Az elhatárolás lehetőségével biztosítható az, hogy az elhatárolt árfolyamveszteség a törlesztéskor, a törlesztéshez szükséges deviza beszerzésekor terhelje az időszak eredményét. Ezért az elhatárolt összegből a tartozások törlesztésekor csak a törlesztő részre jutó nem realizált árfolyamveszteséget kell a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai növelésével megszüntetni.

A halasztott ráfordítást – az előbbiektől eltérően – meg kell szüntetni akkor, ha a devizahitelt teljes összegében visszafizetik, illetve a devizahitellel finanszírozott tárgyi eszközt, vagyoni értékű jogot értékesítették vagy más jogcímen az állományból kivezették.

Gazdasági események:

Az ellentételezés nélküli tartozásátvállalás, külföldi pénzértékre szóló hitelfelvétel, devizakötvény-kibocsátás, továbbá a devizahitellel, a devizakötvény-kibocsátással finanszírozott tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog értékesítése, vagy más jogcímen az állományból történő kivezetése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamvesztesége.
 2. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege.

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

399. A követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása

A számla fogalma:

A követelés jellegű tételekre értékvesztést kell elszámolni, amennyiben a könyv szerinti érték tartósan és jelentős összeggel magasabb, mint a piaci értéknél, illetve annak összege az adós minősítése alapján várhatóan nem térül meg. Amennyiben ez a helyzet megfordul és a piaci érték jelentősen és tartósan magasabb, mint a könyvszerinti érték, a különbözetet a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásával csökkenteni kell. A visszaírás a korábban elszámolt értékvesztés erejéig történhet meg.

Gazdasági események:

Az értékelésből adódó értékvesztés elszámolása, a követelés-jellegű elhatárolás pénzügyi rendezése, illetve az értékvesztés visszaírása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása.
 2. Követelések elszámolt értékvesztése.
 3. Követelések visszaírt értékvesztése.

 

41. SAJÁT TŐKE

A saját tőke a jegyzett tőke és a tőketartalék a befektetők által pénzben, anyagi eszközökben véglegesen az adott vállalkozó rendelkezésére bocsátott vagyont mutatja, míg a saját tőke többi eleme általában a tevékenység során elért adózott eredményből a vállalkozónál hagyott összeg, illetve a vállalkozónál eszközei értékelésekor a múltbeli bekerülési érték és a piaci érték közötti különbözet, az értékelési tartalék.

 

A saját tőke elemei: a jegyzett tőkéből, jegyzett de be nem fizetett tőkéből a tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a mérleg szerinti eredményből tevődik össze, és elkülönítetten kell kimutatni a saját tőke azon részeit, amelyek meghatározott okok miatt nem vehetőek figyelembe az osztalék (osztalékelőleg), részesedés, kamatozó részvény utáni kamat megállapításakor, illetve a jegyzett tőke jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő emelésekor. E kettő, az előzőek szerint figyelembe nem vehető saját tőke elem a lekötött tartalék és az értékelési tartalék. A saját tőke – jegyzett tőkén felül – kimutatásra kerülő egyéb elemei (tőketartalék, eredménytartalék, mérleg szerinti eredmény) a törvényi előírások megtartásával szabadon felhasználható tőkerészt jelenítik meg a mérlegben.

 

411. Jegyzett tőke

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni a tulajdonosok (a tagok), a befektetők, az alapítók által a vállalkozás létesítésekor, jegyzett tőkéjét. A vállalkozó rendelkezésére bocsátott azon eszközök értékével egyezik meg, amelyet a tulajdonosok (tagok), a befektetők, az alapítók azért bocsátottak a vállalkozó rendelkezésére, hogy abban tagsági jogot, tulajdoni részesedést szerezzenek, illetve növeljék azt, hogy a megszerzett jog, a részesedés arányában az elért eredményből osztalék, részesedés formájában részesüljenek.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Gazdasági események:

A társaság alapítása, jegyzett tőke emelése, jegyzett tőke leszállítása, gazdasági társaság beolvadása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
 2. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
 3. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
 4. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
 5. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
 6. Tőketartalék
 7. Eredménytartalék

 

412. Tőketartalék

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra azt a tartalékot, amit valójában a tulajdonosok bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelésekor pénzeszköz vagy más eszköz formájában úgy, hogy azt a jegyzett tőke részeként nem jegyeztették be. . A jegyzett tőke leszállítása is történhet a tőketartalékkal szemben. A számviteli törvény felsorolja azokat az eseteket, hogy milyen összegeket kell a tőketartalékból lekötni, és lekötött tartalékként kimutatni, illetve mikor kell onnan a tőketartalékba visszavezetni. Az eredménytartalék korábbi évek vesztesége miatti negatív egyenlegének kompenzálására is felhasználható a szabad rendelkezésű tőketartalék. Tőketartaléknak negatív egyenlege nem lehet.

Gazdasági események:

Az eredménytartalék negatív egyenlegének ellentételezése, tőketartalék lekötése lekötött tartalékba továbbá alapításkor, tőkeemeléskor a jegyzett tőkén felüli befizetések, jegyzett tőke emelése tőketartalékból, jegyzett tőke leszállítása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
 2. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
 3. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
 4. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
 5. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

411 Jegyzett tőke

 1. Eredménytartalék
 2. Lekötött tartalék

 

413. Eredménytartalék

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az előző évek alatt folytatott gazdálkodás adózott eredményének összegét, csökkentve a kifizetett (jóváhagyott) osztalékkal, részesedéssel. Az eredménytartalék negatív összegű is lehet, sőt, a negatív összegű eredménytartalék bizonyos esetekben tovább csökkenhet. A számviteli törvény meghatározza, hogy milyen tételeket kell az eredménytartalékból lekötni

Gazdasági események:

A mérleg szerinti eredmény átvezetése, az eredménytartalék negatív egyenlegének ellentételezése tőketartalékból, eredménytartalék lekötése lekötött tartalékba az ellenőrzés, önellenőrzés eredményt módosító hibáinak könyvelése, jegyzett tőke leszállítása eredménytartalékkal szemben, jegyzett tőke felemelése eredménytartalékból

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

411 Jegyzett tőke

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Tőketartalék
 2. Lekötött tartalék
 3. Mérleg szerinti eredmény

 

414. Lekötött tartalék

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a törvény szerint a jegyzett tőkén felüli tőkéből bármilyen címen lekötött összegeket, amit a számviteli és egyéb törvények a vállalkozás részére kötelezően előírnak A lekötött tartalékból a tőketartalékból illetve eredménytartalékból lekötött összegeket és a kapott pótbefizetéseket foglalja magában. Csak a meglévő tőketartalékot lehet lekötni, azaz a tőketartalék a lekötések miatt nem vehet fel nullánál kisebb összeget. Az eredménytartalékot terhelő lekötéseknél már nincs ilyen korlátozás. A tőketartalék, az eredménytartalék lekötése nem változtatja meg a saját tőke összegét, csak átrendezi annak elemeit, így a saját tőke felhasználására vonatkozó szabályokból adódóan befolyásolja korlátozza annak felhasználási lehetőségeit.

Gazdasági események:

Az átmenetileg vagy tartósan nem forgalomképes eszközök értékének lekötése tőketartalékból, illetve annak feloldása, szövetkezeteknél a fel nem osztható vagyon lekötése tőketartalékból, továbbá annak feloldása, visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek névértékének lekötése, illetve annak feloldása, az eredménytartalék vagy a tőketartalék lekötése, a vállalkozó saját elhatározása alapján, illetve annak feloldása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Tőketartalék
 2. Eredménytartalék

 

417. Értékelési tartalék

A számla fogalma:

Az értékelési tartalék az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a tulajdoni részesedést jelentő befektetések év végi értékelése, vagy ugyanezen eszközök kivezetése kapcsán elszámolt értékhelyesbítésével azonos

Gazdasági események:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Értékelési tartalék növekedése eszközértékelés alapján, értékelési tartalék csökkenése az értékelési tartalék kivezetése az értékelésbe bevont eszköz könyvekből való kivezetésekor

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak értékhelyesbítése
 2. Ingatlanok értékhelyesbítése
 3. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése
 4. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
 5. Tenyészállatok értékhelyesbítése
 6. Részesedések értékhelyesbítése

 

419. Mérleg szerinti eredmény

A számla fogalma:

A mérleg szerinti eredmény az osztalékra, részesedésre a kamatozó részvények kamatára igénybevett eredménytartalékkal növelt, a jóváhagyott osztalékkal, részesedéssel a kamatozó részvények kamatával csökkentett tárgyévi adózott eredmény

Gazdasági események:

A tárgyévi mérleg szerint eredmény átvezetése az adózott eredmény elszámolása, előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése eredménytartalékba év eleji nyitás után esetleg az előző évek mérleg szerinti eredményének módosítása ellenőrzés, önellenőrzés alapján

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Eredménytartalék
 2. Adózott eredmény elszámolása
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

42. CÉLTARTALÉKOK

Itt lehet kimutatni az olyan jövőbeni, várhatóan vagy bizonyosan felmerülő kötelezettségekre, költségekre, ráfordításokra a vállalkozó által biztosított fedezetet, amely összegek szerepeltetése a beszámolóban az óvatosság elvéből következően indokolt. Minden év végén meg kell vizsgálni hogy az üzleti év során vagy azt megelőző években merült e fel olyan gazdasági esemény, amelyre a záráskor céltartalékot kell képezni.

Alapbizonylata az a dokumentum amely alátámasztja a képzés szükségességét, mértékének megállapítását. A céltartalék képzés bekerülési értéke a képzett összeg, illetve annak módosított összege. A könyvekbe történő bekerülésének ideje, a mérleg fordulónapjával, a zárlati munkálatokkal egyidejűleg

 

421. Céltartalék a várható kötelezettségekre

A számla fogalma:

Szerződésekben vállalt-harmadik féllel szembeni fizetési vagy jövőbeni teljesítési kötelezettségekre a mérlegkészítésig rendelkezésre álló információk alapján várható kötelezettség címén céltartalékot kell képezni. Ide értve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, a függő kötelezettséget, a biztos (jövőbeni) kötelezettséget. Továbbá a korengedményes nyugdíj, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget, a környezetvédelmi kötelezettséget] az adózás előtti eredmény terhére (a szükséges mértékben) tartalékolt összegeket, amelyek várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.

Gazdasági események:

A céltartalék képzése, céltartalék felhasználása, megszüntetése, és kivezetése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre.
 2. Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása.

 

422. Céltartalék a jövőbeni költségekre

A számla fogalma:

Ezen a számlán mutatjuk ki a valós eredmény megállapítása érekében a szükséges mértékben az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre( fenntartási, átszervezési, környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre) amelyek a mérleg készítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján – feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolható a passzív időbeli elhatárolások közé.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Nem képezhető céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire.

Gazdasági események:

A céltartalék képzése, céltartalék felhasználása megszüntetése, kivezetése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Céltartalék-képzés a jövőbeni költségekre.
 2. Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása.

 

424. Céltartalék a várható kötelezettségekre

A számla fogalma:

Ezen a számlán a külföldi pénzértékre szóló a beruházásokhoz, vagyoni értékű jogokhoz kapcsolódó – hiteltartozások halasztott ráfordításként elhatárolt de nem realizált árfolyamveszteségét kell kimutatni.

Az üzleti év végén az elhatárolt halmozott összegnek a hitelfelvételtől eltelt időtartam és a hitel figyelembe vehető futamideje arányában számított hányadának megfelelő összegű céltartalékot kell képezni.

Gazdasági események:

A céltartalék képzése, céltartalék felhasználása megszüntetése, kivezetése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Céltartalék-képzés egyéb címen.
 2. Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

429. Egyéb céltartalékok

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni az előbbiekben fel nem sorolt esetekben képzendő céltartalék kimutatására szolgál

Gazdasági események:

A céltartalék képzése, céltartalék felhasználása, megszüntetése, kivezetése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Céltartalék-képzés egyéb címen.
 2. Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása.

 

43. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

Hátrasorolt kötelezettségként kell kimutatni minden olyan kapott kölcsönt, amelyet ténylegesen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottak. Valamint a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozó adóssága rendezésébe, valamint a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll. A vállalkozó felszámolása vagy csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni, a kölcsön visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy a jövőbeni eseményektől függ, de eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú, a kölcsön törlesztése az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges.

Annak eldöntése, hogy egy adott kötelezettség hátrasorolt kötelezettségnek minősül-e vagy sem, a törvényi definíció segítségével lehetséges. Hangsúlyozni kell, hogy abban az esetben nem beszélhetünk hátrasorolt kötelezettségről, amikor a vállalkozó egy jogszerűen fennálló – a törvény szerint hosszú- vagy rövid lejáratúnak minősülő – kötelezettségét valamilyen okból (például megfelelő mennyiségű pénzeszköz hiánya miatt) nem tudja határidőre teljesíteni, ezért az adott kötelezettség tovább marad a könyvekben, mint annak fizetési határideje tehát hónapról-hónapra „hátrébb sorolódik”.

 

431. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra minden az anyavállalattól, leányvállalattól, közös vezetésű vállalkozástól és társult vállalkozástól kapott kölcsönt, ami megfelel a fenti kritériumoknak

Gazdasági események:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A kölcsön felvétele, kölcsön visszafizetése, törlesztése. a kölcsön elengedése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke.

 

432. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra minden egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól kapott kölcsönt, amelyet ténylegesen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottak és megfelel a fent leírt kritériumoknak

Gazdasági események:

A kölcsön felvétele, kölcsön visszafizetése, törlesztése, a kölcsön elengedése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke.

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

433. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra minden egyéb gazdálkodótól kapott kölcsönt, amelyet ténylegesen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottak, és megfelel a 43 főkönyvi számnál leírtakkal

Gazdasági események:

A kölcsön felvétele, kölcsön visszafizetése, törlesztése, a kölcsön elengedése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke.

 

44. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Hosszú lejáratú kötelezettség – a hitelezővel kötött szerződés szerint – az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség.

A törvény szerint ki kell emelni a hosszú lejáratú kötelezettségekből a kapcsolt vállalkozással, az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségeket.

 

441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

A számla fogalma:

Itt mutatjuk ki a más vállalkozástól, de nem hitelintézettől, magánszemélytől, valamint a szövetkezet a tagjaitól egy éven túli lejáratra kapott kölcsönöket-

Gazdasági események:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A kölcsönfolyósítás elszámolása, a kölcsön visszafizetésének és törlesztésének az elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.

 

442. Átváltoztatható kötvények

A számla fogalma:

Itt mutatjuk ki azokat a kötvényeket, melyeket tulajdonosaik a részvénytársaság részvényeire változtathatnak át. Az átváltoztatható kötvények részvénnyé történő átalakításakor az alaptőkét kell többségében a kötvények névértékével, de más arány is meghatározható megnövelni, a tőkeemelés szabályai szerint.

Gazdasági események:

A kötvény részvénnyé történő átalakításakor a kötvénytartozás megszüntetése (csökkentése), a kötvény beváltásának (visszafizetésének) elszámolása, kötvénykibocsátás névértéken elszámolása, a kibocsátott kötvény névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól.
 2. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól.
 3. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól.
 4. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól.
 5. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól.
 6. Pénztár.
 7.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 8. Elszámolási betétszámla.

411 Jegyzett tőke.

 1. Tőketartalék.
 2. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások.
 3. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek.

 

443. Tartozások kötvénykibocsátásból

A számla fogalma:

Itt mutatjuk ki a kibocsátott kötvények tulajdonosaival szembeni, kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek összegét. Elkülönítetten kell kimutatni a forintban és a devizában kibocsátott kötvények utáni kötelezettséget.

Gazdasági események:

A kötvénykibocsátás értékének könyvelése, a beváltásának (visszafizetésének) elszámolása, névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet elszámolása, a devizakötvény beváltásakor a ténylegesen forintban fizetett érték és a devizakötvény könyv szerinti értéke különbözetének elszámolása, a devizakötvény-kibocsátásból származó kötelezettség év végi értékelésekor adódó különbözet elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból.
 4. Devizabetét-számla.
 5.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 6. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége.
 7. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamvesztesége.
 8. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások.
 9. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége.
 10. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
 11. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek.

 

444. Beruházási és fejlesztési hitelek

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni a vállalkozó hitelintézettel szemben fennálló, beruházási, illetve fejlesztési célra folyósított hiteleit. A hitel lehet forintban és devizában, ez utóbbi nyilvántartására külön számla nyitása indokolt.

Gazdasági események:

A hitelfolyósítás elszámolása, a szállító számlájának közvetlenül a hitelszámláról történő kiegyenlítése, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó adók, illetékek és vámterhek kiegyenlítése, hiteltörlesztés elszámolása, kölcsönfolyósítás elszámolása, a kölcsön visszafizetésének elszámolása. Véglegesen átvállalt hiteltartozás elszámolása, elengedett, mások által átvállalt hiteltartozás összegének elszámolása, az átadott eszköz számlázott értéke és a kötelezettség könyv szerinti értéke közötti különbözet elszámolása, a kamatának könyvelése kamattőkésítés esetén, hitel törlesztéskori és a folyósításkori árfolyam különbözetéből adódó eltérő (forintban számított) kötelezettség elszámolása, az év végi értékelésekor adódó különbözet elszámolása, kötelezettség teljesítésére átadott eszköz számlázott értékének elszámolása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Elkülönített betétszámlák.
 4. Átvezetési számla.
 5. Szállítók.
 6.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 7. Beruházási szállítók.
 8. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése.
 9. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla.
 10. Fizetendő általános forgalmi adó.
 11. Környezetvédelmi termékdíjfizetési kötelezettség.

872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások.

 1. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége.
 2. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamvesztesége.
 3. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege.

91-94 Értékesítés árbevétele.

 1. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele.
 2. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége.
 3. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
 4. Tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség összege.

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

A számla fogalma:

Ezen a számlán a vállalkozó hitelintézettel szemben fennálló, egyéb hosszúlejáratú hiteleit. A hitel folyósítható forintban és devizában, külön számla nyitása indokolt.

Gazdasági események:

A hitelfolyósítás elszámolása, a szállító számlájának közvetlenül a hitelszámláról történő kiegyenlítése, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó adók, illetékek és vámterhek kiegyenlítése, hiteltörlesztés elszámolása, kölcsönfolyósítás elszámolása, a kölcsön visszafizetésének elszámolása. Véglegesen átvállalt hiteltartozás elszámolása, elengedett, mások által átvállalt hiteltartozás összegének elszámolása, az átadott eszköz számlázott értéke és a kötelezettség könyv szerinti értéke közötti különbözet elszámolása, a kamatának könyvelése kamattőkésítés esetén, hitel törlesztéskori és a folyósításkori árfolyam különbözetéből adódó eltérő (forintban számított) kötelezettség elszámolása, az év végi értékelésekor adódó különbözet elszámolása, kötelezettség teljesítésére átadott eszköz számlázott értékének elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Elkülönített betétszámlák.
 4. Átvezetési számla.
 5. Szállítók.
 6. Beruházási szállítók.
 7. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése.
 8. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla.
 9. Fizetendő általános forgalmi adó.
 10. Környezetvédelmi termékdíjfizetési kötelezettség.

872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások.

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége.
 2. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamvesztesége.
 3. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege.

91-94 Értékesítés árbevétele.

 1. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele.
 2. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége.
 3. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
 4. Tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség összege.

 

446. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a kapcsolt vállalkozással szembeni hosszú lejáratú kötelezettségeket. Ezek a kötelezettségek származhatnak áruszállításból és szolgáltatásból, váltóelfogadásból, kapott hitelből, kölcsönből, kapott előlegből, kötvényvásárlásból, stb.

Gazdasági események:

Az áruszállításból, szolgáltatásteljesítésből, váltóelfogadásból, kapott előlegből származó hosszú lejáratú kötelezettségek elszámolása. A kölcsön, hitel folyósítása, kölcsön, hitel visszafizetése, törlesztése, kötvénykibocsátás miatti tartozás elszámolása, közösen finanszírozott kutatási fejlesztési tevékenység fedezetére átadott és átvett összegek elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 3. Elszámolási betétszámla.

 

447. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a nem jelentős tulajdonosokkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségeket. Ezek a kötelezettségek származhatnak áruszállításból és szolgáltatásból, váltóelfogadásból, kapott hitelből, kölcsönből, kapott előlegből, kötvényvásárlásból, stb.

Gazdasági események:

Az áruszállításból, szolgáltatásteljesítésből, váltóelfogadásból, kapott előlegből származó hosszú lejáratú kötelezettségek elszámolása. A kölcsön, hitel folyósítása, kölcsön, hitel visszafizetése, törlesztése, kötvénykibocsátás miatti tartozás elszámolása, közösen finanszírozott kutatási fejlesztési tevékenység fedezetére átadott és átvett összegek elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.

 

448. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek

A számla fogalma:

Itt mutatjuk ki a lízingbevevőnél a pénzügyi lízingbe vett, és beruházásként elszámolt eszköz lízingbeadó vagy az eladó által számlázott ellenértékének megfelelő (levonható áfát nem tartalmazó) kötelezettséget.

Gazdasági események:

A vételárának elszámolása beruházásként, továbbá a lízingdíj törlesztő részletének elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Befejezetlen beruházások.
 2. Elszámolási betétszámla.

 

449. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni az előzőekben fel nem sorolt egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek értékét. Ilyenek lehetnek a vagyonkezelési szerződés alapján kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettség, alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettség, amelynek visszafizetése nem meghatározható, továbbá a vállalkozó által más vállalkozástól átvállalt kötelezettségek.

Gazdasági események:

A jegyzett tőke leszállításakor az alapítókat illető összegek elszámolása, a kötelezettség átvállalása a megállapodás szerinti összegben, az átvállalt tartozás törlesztésének elszámolása, továbbá a tulajdonosok számára jóváhagyott osztalék címén kifizetésre kerülő összegek, a vagyonkezelési szerződés alapján átvett eszközök szerződésben meghatározott értékének elszámolása, a vagyonkezelésből visszaadott eszközök könyv szerint értékének elszámolása, a vagyonkezelésből visszaadott eszközök könyv szerinti értéke és az átvett eszközök szerződés szerinti értéke közötti különbség elszámolása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

11-16. Immateriális javak, tárgyi eszközök.

17-18. Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

21-22. Anyagok.

26-28. Áruk.

 1. Értékpapírok.
 2. Pénztár.
 3. Elszámolási betétszámla.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

411 Jegyzett tőke.

 1. Személyi jövedelemadó elszámolása.
 2. Adózott eredmény elszámolása.
 3. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege.

 

45-47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Itt kell kimutatni az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel ide értve a hosszúlejáratú kötelezettségből a mérlegfordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztéseket. Ide tartoznak általában a vevőktől kapott előlegek, az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásából származó kötelezettség, a váltótartozás. A fizetendő osztalék, részesedés, kamatozó részvény utáni kamat, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettség.

 

451. Rövid lejáratú kölcsönök

A számla fogalma:

Itt mutatjuk ki az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsönök összegeit, valamint a rövid lejáratú átváltoztatható kötvények kibocsátása miatti kötelezettséget is.

Gazdasági események:

A kölcsön felvétele, visszafizetése, törlesztése, elengedése, kölcsöntartozás kiegyenlítése eszközök átadásával.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.

 1. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke.

 

452. Rövid lejáratú hitelek

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott rövidlejáratú hitelek összegeit.

Gazdasági események:

A hitel folyósítása, hitel visszafizetése, törlesztése. Továbbá a hitel esetleges elengedése, hiteltartozás kiegyenlítése eszközök átadásával.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Fizetendő általános forgalmi adó.

91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.

 1. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

453. Vevőktől kapott előlegek

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a vevőktől kapott előlegek összegeit.

Gazdasági események:

Az előleg bankszámlára érkezése, az előleg vevőkövetelésbe történő beszámítása, valamint az előleg visszautalása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Belföldi követelések (forintban)
 2. Belföldi követelések (devizában)
 3. Külföldi követelések (forintban)
 4. Külföldi követelések (devizában)
 5. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
 6. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
 7. Pénztár
 8. Elszámolási betétszámla

 

454. Szállítók

A számla fogalma:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az áruszállításból és szolgáltatás-teljesítésből származó rövid lejáratú kötelezettségeket a számlázott,(elismert) előzetesen felszámított áfát is tartalmazó összegben. A szállítói kötelezettségeken belül célszerű elkülönítetten nyilvántartani a belföldi, illetve külföldi szolgáltatókkal szemben fennálló kötelezettségeket.

Számlák ajánlott bontásai:

 1. Belföldi anyag- és áruszállítók
 2. Külföldi anyag- és áruszállítók
 3. Belföldi szolgáltatók
 4. Külföldi szolgáltatók
 5. Nem számlázott szállítások, szolgáltatások
 6. Belföldi beruházási szállítók
 7. Külföldi beruházási szállítók
 8. Nem számlázott beruházási szállítók

Gazdasági események:

Az eszközök és szolgáltatások vásárlása., fizetett előleg beszámítása, a szállítói tartozás átvállalása, szállítói kötelezettség elengedése, szállítói tartozás kiegyenlítése eszközök átadásával.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

21-22. Anyagok.

 1. Kereskedelmi áruk.
 2. Közvetített szolgáltatások.
 3. Betétdíjas göngyölegek.
 4.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 5. Értékpapírok.
 6. Készletekre adott előlegek.
 7. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó.
 8. Fizetendő általános forgalmi adó.
 9. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege.

91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.

 1. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke.

 

455. Beruházási szállítók

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az áruszállításból és szolgáltatás-teljesítésből származó beruházási szállítók által a számlázott,(elismert) előzetesen felszámított áfát is tartalmazó összegben. A szállítói kötelezettségeken belül célszerű elkülönítetten nyilvántartani a belföldi, illetve külföldi szolgáltatókkal szemben fennálló kötelezettségeket.

Gazdasági események:

Az eszközök megvásárlása, fizetett előleg beszámítása, a szállítói tartozás átvállalása, szállítói kötelezettség elengedése, szállítói tartozás kiegyenlítése eszközök átadásával.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak.
 2. Befejezetlen beruházások.
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 4. Felújítások (befejezetlen).
 5. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 6. Egyéb tartós részesedés.
 7. Államkötvények.
 8. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai.
 9. Egyéb vállalkozások értékpapírjai.
 10. Tartós diszkont értékpapírok.
 11. Immateriális javakra adott előlegek.
 12. Beruházásokra adott előlegek.
 13. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó.
 14. Fizetendő általános forgalmi adó.
 15. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege.

91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.

 1. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke.

 

456. Faktoring tartozások

A számla fogalma:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a hitelintézettel szemben fennálló,faktoring ügyletből származó rövid lejáratú kötelezettségek összegét.

Gazdasági események:

A faktoring tartozás állományba vétele, a tartozás kiegyenlítése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Szállítók.
 4. Beruházási szállítók.

 

457. Váltótartozások

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a váltótartozások összegét a fizetendő összegben a váltótartozás miatt fizetendő kamat összegét.

Gazdasági események:

A saját váltó kibocsátása, váltó elfogadása, a váltótartozás kiegyenlítése a váltótartozás elengedése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 4. Szállítók.
 5. Beruházási szállítók.
 6. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke.

 

458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a kapcsolt vállalkozástól kapott rövid lejáratú kölcsönöket, hiteleket, előlegeket, valamint az ilyen jellegű és fennálló szállítói tartozások, beruházási szállítói tartozásokat, továbbá faktoring tartozások, váltótartozások összegeit. Ezen belül elkülönítetten kell nyilvántartani az anyavállalattal, a leányvállalattal, a közös vezetésű vállalkozással és a társult vállalkozással szemben fennálló kötelezettségeket.

Gazdasági események:

A kölcsön felvétele, visszafizetése, törlesztése, hitel felvétele, hitel visszafizetése, törlesztése, előleg beérkezése, az előleg vevőkövetelésbe történő beszámítása. Az eszközök beszerzése, fizetett előleg beszámítása, a faktoring tartozás állományba vétele, a faktoring tartozás kiegyenlítése, saját váltó kibocsátása, váltó elfogadása, a váltótartozás kiegyenlítése, a kölcsön elengedése, kölcsöntartozás kiegyenlítése eszközök átadásával, a hitel elengedése, hiteltartozás kiegyenlítése eszközök átadásával, az előleg visszautalása, szállítói tartozás átvállalása, szállítói kötelezettség elengedése, szállítói tartozás kiegyenlítése eszközök átadásával, a váltótartozás elengedése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak.
 2. Befejezetlen beruházások.
 3. Felújítások (befejezetlen).
 4. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 5. Egyéb tartós részesedés.
 6. Államkötvények.
 7. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai.
 8. Egyéb vállalkozások értékpapírjai.
 9.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 10. Tartós diszkont értékpapírok.

21-22. Anyagok.

 1. Kereskedelmi áruk.
 2. Közvetített szolgáltatások.
 3. Betétdíjas göngyölegek.
 4. Belföldi követelések (forintban).
 5. Belföldi követelések (devizában).
 6. Külföldi követelések (forintban).
 7. Külföldi követelések (devizában).
 8. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben.
 9. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
 10. Immateriális javakra adott előlegek.
 11. Beruházásokra adott előlegek.
 12. Készletekre adott előlegek.
 13. Értékpapírok.
 14. Pénztár.
 15. Elszámolási betétszámla.
 16. Szállítók.
 17.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 18. Beruházási szállítók.
 19. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó.
 20. Fizetendő általános forgalmi adó.
 21. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege.

91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.

 1. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke.

 

459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól kapott rövid lejáratú kölcsönöket, hiteleket, előlegeket, valamint az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben fennálló szállítói tartozások, beruházási szállítói tartozások, faktoring tartozások, és a váltótartozások összegeit.

Gazdasági események:

A kölcsön felvétele, visszafizetése, törlesztése, hitel felvétele, hitel visszafizetése, törlesztése, előleg beérkezése, az előleg vevőkövetelésbe történő beszámítása. Az eszközök beszerzése, fizetett előleg beszámítása, a faktoring tartozás állományba vétele, a faktoring tartozás kiegyenlítése, saját váltó kibocsátása, váltó elfogadása, a váltótartozás kiegyenlítése, a kölcsön elengedése, kölcsöntartozás kiegyenlítése eszközök átadásával, a hitel elengedése, hiteltartozás kiegyenlítése eszközök átadásával, az előleg visszautalása, szállítói tartozás átvállalása, szállítói kötelezettség elengedése, szállítói tartozás kiegyenlítése eszközök átadásával, a váltótartozás elengedése

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak.
 2. Befejezetlen beruházások.
 3. Felújítások (befejezetlen).
 4.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 5. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 6. Egyéb tartós részesedés.
 7. Államkötvények.
 8. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai.
 9. Egyéb vállalkozások értékpapírjai.
 10. Tartós diszkont értékpapírok.

21-22. Anyagok.

 1. Kereskedelmi áruk.
 2. Közvetített szolgáltatások.
 3. Betétdíjas göngyölegek.
 4. Belföldi követelések (forintban).
 5. Belföldi követelések (devizában).
 6. Külföldi követelések (forintban).
 7. Külföldi követelések (devizában).
 8. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben.
 9. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
 10. Immateriális javakra adott előlegek.
 11. Beruházásokra adott előlegek.
 12.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 13. Készletekre adott előlegek.
 14. Értékpapírok.
 15. Pénztár.
 16. Elszámolási betétszámla.
 17. Szállítók.
 18. Beruházási szállítók.
 19. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó.
 20. Fizetendő általános forgalmi adó.
 21. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege.

91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.

 1. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke.

 

461. Társasági adó elszámolása

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni év közben a fizetett társasági adó előleget, valamint az adóbevallásban kiszámított társasági adó tényleges összegét. A vállalkozó esetleges osztalékadó fizetési kötelezettség nyilvántartására a számlán belül nyitott megfelelő alszámla szolgálhat.

Gazdasági események:

Az adóelőleg befizetésének elszámolása év közben, az éves társasági adófizetési kötelezettség elszámolása év végén, a számlán jelentkező egyenleg pénzügyi rendezése a tárgyévet követő évben, a tulajdonos osztalékából levont osztalékadó elszámolása.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Elszámolási betétszámla.
 2. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek.
 3. Társasági adó.

 

462. Személyi jövedelemadó elszámolása

A számla fogalma:

Ezen a főkönyvi számlán kell kimutatni a levont személyi jövedelemadó előlegeket, a ténylegesen levont forrás és egyéb személyi jövedelemadót, valamint az adóhatóság felé a havi határidőre teljesített kifizetéseket. Ajánlott elkülönítettem kimutatni a számla alábontásával a munkaviszonyból, az egyéb jogviszonyból, a természetbeni juttatásokból és az osztalékból levont adók összegeit.

Gazdasági események:

A munkaviszonyból és azon kívüli egyéb összevonandó adóköteles jövedelemből, egyéb, vegyes jövedelmekből levont személyi jövedelemadó előleg elszámolása, részjegy, vagyonjegy utáni részesedésből, magánszemély tulajdonosnak fizetett osztalékból, részesedésből levont személyi jövedelemadó elszámolása, az adóhatóságot megillető, levont adóelőlegek átutalása, továbbá személyi jövedelemadó túlfizetés esetén a többlet, adóhátralék esetén a hátralék elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Előírt tartozások.
 3. Elszámolási betétszámla.
 4. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek.
 5. Jövedelem elszámolási számla
 6. Személyi jellegű egyéb kifizetések.
 7.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

463. Költségvetési befizetési kötelezettségek

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni számlaalábontásokkal az adóhatósághoz fizetendő vállalkozót terhelő adófizetési kötelezettséget, amelyre külön főkönyvi számla nincs kijelölve. .

Ajánlott számla alábontások:

463-2. Külkereskedelmi áruforgalommal és különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözet

463-3. Különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményekből származó jövedelem utáni befizetési kötelezettség

463-4. Fogyasztási adó

463-5. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás

463-6. Sertésállomány mentesítési hozzájárulás

463-7. Jövedéki adó

463-8. Munkaadói járulék

463-9. Munkavállalói járulék

463-10. Egészségügyi hozzájárulás

463-11. Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek

Gazdasági események:

A befizetési kötelezettségek bevallásának elszámolása, a 464. számla egyenlegének átvezetése év végén, az összevezetés után a számlán jelentkező egyenleg pénzügyi rendezése az adóhatósággal.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Kereskedelmi áruk.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése
 4. Jövedelemelszámolási számla.
 5. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj.
 6. Egészségügyi hozzájárulás.
 7. Munkaadói járulék.
 8. Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai.
 9. Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások.
 10. Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó.

 

464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni 463. Költségvetési befizetési kötelezettségek számlán tételesen felsorolt és elszámolt, az adóhatósághoz fizetendő adó és adójellegű tételek fizetési kötelezettsége teljesítésének kimutatására szolgál. Alábontása megegyezik a 463-számlánál említett kötelezettségekkel.

Gazdasági események:

A befizetési kötelezettségek pénzügyi rendezésének elszámolása, a számla egyenlegének átvezetése a 463. számlára év végén, a költségvetési támogatás elszámolása a nem teljesített adófizetési kötelezettségre.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Költségvetési kiutalási igények teljesítése.
 2.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 3. Elszámolási betétszámla.
 4. Költségvetési befizetési kötelezettségek.

 

465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a VPOP-val szembeni vámfizetési kötelezettséget, amely magában foglalja az minden fajta vámterhet (vám, vámkezelési díj, vámpótlék, egyéb kivetett adók és illetékek).

Gazdasági események:

A kivetett vámteher könyvelése, termékimport után kivetett és megfizetett áfa levonásának elszámolása, a vámteher helyesbítésének, visszatérítésének elszámolása, a termékimport után fizetendő általános forgalmi adó összegének elszámolása, a fizetendő áfa pénzügyi rendezése, termékimport után előzetesen felszámított, le nem vonható áfa könyvelése, a termékimport után kivetett áfa helyesbítésének könyvelése, a vámhatóság által kivetett általános forgalmi adó pénzügyi rendezésének elszámolása, a vámigazgatási eljárás során kivetett összegek elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak.
 2. Befejezetlen beruházások.

21-22. Anyagok.

26-28. Áruk.

 1. Különféle egyéb követelések.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adója.
 4.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 5. Anyagköltség.
 6. Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai.
 7. Különféle egyéb ráfordítások.

 

466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

A számla fogalma:

Ez a számla a vállalkozónak a fizetendő áfa összegéből levonható azon elszámolt adóösszeg kimutatására szolgál, amelyet a részére teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során egy másik adóalany rá áthárított, a termékimport után kivetett és megfizetett, a saját vállalkozásban megvalósított beruházás után elszámolt, valamint azt az adóösszeget, amelyet mint szolgáltatást saját nevében megrendelő fizetett meg.

Gazdasági események:

A vásárolt termékek és az igénybevett szolgáltatások áfájának a könyvelése, immateriális javak, tárgyi eszközök és a kifizetett kompenzációs felár összegének előzetesen felszámított általános forgalmi adóként történő elszámolása, és az áfa könyvelése. A beszerzett importtermék, igénybevett importszolgáltatás kivetett áfájának elszámolása, importbeszerzéshez kapcsolódóan felszámított bizományi, közvetítői díj, szállítási és rakodási költség előzetesen felszámított áfájának elszámolása, saját vállalkozásban végzett beruházás előállítási költsége után, A K+F tevékenység során létrehozott tárgyi eszközök értéke után a fizetendő és az előzetesen felszámított áfa könyvelése, adott előleghez kapcsolódó levonható előzetesen felszámított áfa elszámolása, beszerzéshez kapcsolódó áfa módosítása az eladó helyesbítő számlája alapján. A 468. számla egyenlegének átvezetése évnyitás után, Továbbá a vevők felé számlázott, adólevonásra nem jogosító tevékenység árbevételét arányosan terhelő, áfa elszámolása, adólevonásra nem jogosító tevékenység közvetlen költségeiből meg nem térült összegre arányosan jutó előzetesen felszámított áfa elszámolása, az ideiglenes megosztással megállapított le nem vonható áfa könyvelése, az ideiglenes és a végleges megosztással megállapított le nem vonható áfa közötti különbözet elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása.
 2. Pénztár.
 3. Csekkek.
 4. Elszámolási betétszámla.
 5. Szállítók.
 6. Beruházási szállítók.
 7. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla.
 8. Fizetendő általános forgalmi adó.
 9.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 10. Általános forgalmi adó elszámolási számla.
 11. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek.

5.Költségnemek.

 1. Különféle egyéb ráfordítások.

 

467. Fizetendő általános forgalmi adó

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás (beleértve az importszolgáltatást is) után felszámított fizetendő áfa-t kell, amelyet az általa kiállított számlákon és bizonylatokon feltüntet, illetve áthárít.

Gazdasági események:

A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás után fizetendő áfa elszámolása, lízingelt eszköz után megállapított fizetendő áfa könyvelése, a nem pénzbeli hozzájárulás átadásakor megállapított fizetendő áfa elszámolása. A bérbeadott eszközök bérleti díja után fizetendő áfa elszámolása, a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás helyesbített értéke után fizetendő áfa elszámolása, fogyasztói áras értékesítés esetén a megállapított áfa könyvelése, igénybevett importszolgáltatás után fizetendő áfa elszámolása, saját vállalkozásban végzett beruházás előállítási költsége után, K+F tevékenység során létrehozott tárgyi eszközök értéke után a fizetendő és az előzetesen felszámított áfa könyvelése, ellenérték nélkül saját munkavállaló részére (természetbeni munkabérként, juttatásként) adott saját előállítású termékek értéke után fizetendő áfa elszámolása, értékesített tárgyi eszköz ellenértéke után felszámított fizetendő áfa könyvelése, az át nem hárítandó, át nem hárított, meg nem térített, fizetendő áfa elszámolása, kapott előleg után fizetendő áfa elszámolása, az árbevételbe beszámító árkiegészítésre jutó fizetendő áfa elszámolása.

A kötelezettség fejében átadott eszköz számlázott áfájának elszámolása, alapításkor, jegyzett tőke emelésekor átadott eszköz értéke után a külön felszámított és az átvállalt áfa elszámolása, végelszámoláskor a meglévő vagyontárgy átadásánál felszámított fizetendő áfa elszámolása, térítés nélkül átadott eszköz utáni fizetendő áfa könyvelése, a 468. számla egyenlegének átvezetése évnyitás után.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Belföldi követelések (forintban).
 2. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása.
 3. Pénztár.
 4. Valutapénztár.
 5.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 6. Csekkek.
 7. Elszámolási betétszámla.

43-47. Kötelezettségek.

 1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó.
 2. Általános forgalmi adó elszámolási számla.
 3. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben.
 4. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek.
 5. Személyi jellegű egyéb kifizetések.
 6. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke.

91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.

 

468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla

A számla fogalma:

A számlára a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg kell könyvelni.

Gazdasági események:

A 466. és a 467. számlák egyenlegeinek összevezetése évnyitás után.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Elszámolási betétszámla.
 2. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó.
 3. Fizetendő általános forgalmi adó.

 

469. Helyi adók elszámolási számla

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni a helyi önkormányzat által kivetett helyi adókkal kapcsolatos elszámolásokat, a számla alábontásásval. Ezek a következők lehetnek építményadó, telekadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó, gépjárműadó, külföldi gépjárműadó.

Gazdasági események:

Az adóelőleg befizetésének elszámolása, a kivetett adó könyvelése, éves bevallás alapján a befizetett adóelőleg és a kivetett adó közötti különbözet pénzügyi rendezése. Továbbá a levont, a beszedett idegenforgalmi adó elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Belföldi követelések (forintban).
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások.

 

471. Jövedelem elszámolási számla

A számla fogalma:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a munkáltató alkalmazásában álló, illetve az egyéb jogviszonyban álló munkavállalókkal szembeni kötelezettségeket. Ilyenek a munkabéreket és az egyéb személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ezen kifizetésekből – törvényes rendelkezések alapján – levont, a munkavállaló más szervezetekkel szemben fennálló kötelezettségeit.

Gazdasági események:

A jövedelmek elszámolása költségként, munkabérből levont személyi jövedelemadó, munkavállalói járulék, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék könyvelése, munkabérek kifizetése, személyi jellegű egyéb kifizetések elszámolása továbbá természetbeni munkabér könyvelése munkavállalókkal szembeni kötelezettségként, társadalombiztosítási ellátás (táppénz, gyed) folyósítása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár
 2. Elszámolási betétszámla
 3. Személyi jövedelemadó elszámolása
 4. Költségvetési befizetési kötelezettségek
 5. Társadalombiztosítási kötelezettség
 6. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben
 7. 541Bérköltség
 8. 551Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések

 

472. Fel nem vett járandóságok

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a munkavállalók által fel nem vett munkabéreket, táppénzeket és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat.

Gazdasági események:

A fel nem vett járandóságok nyilvántartásba vétele, az utólagosan felvett járandóságok kifizetése

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Továbbá az elévült munkabértartozás elszámolása bevételként

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár
 2. Elszámolási betétszámla
 3. Jövedelemelszámolási számla
 4. Elévült kötelezettség összege

 

473. Társadalombiztosítási kötelezettség

A számla fogalma:

Itt kell nyilvántartanunk társadalombiztosítással szembeni kötelezettségeket. Itt kerül elszámolásra a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség, a munkavállalóktól levont és így a munkáltató által befizetendő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, kifizetőhely esetén a folyósított táppénz és egyéb társadalombiztosítási juttatások.

Gazdasági események:

A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség elszámolása költségként, a munkabérből levont nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási járulék elszámolása, társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség teljesítése, a munkáltatón keresztül folyósított táppénz és egyéb társadalombiztosítási juttatások elszámolása továbbá a fel nem vett táppénz és egyéb társadalombiztosítási juttatások elszámolása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Elszámolási betétszámla
 2. Jövedelemelszámolási számla
 3. Fel nem vett járandóságok

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

561 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék

 

474. Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek

A számla fogalma:

Az egyes állami pénzalapokkal kapcsolatos kötelezettségeket tartjuk itt nyilván.

Ajánlott alábontások:

 1. Szakképzési hozzájárulás
 2. Elszámolásra kapott pénzeszközök
 3. Környezetvédelmi termékdíjfizetési kötelezettség
 4. Egyéb befizetések az elkülönített alapokba

Gazdasági események:

A szakképzési hozzájárulás elszámolása, szakképzési hozzájárulás kifizetése, állami pénzalapoktól visszafizetési kötelezettséggel kapott pénzeszközök elszámolása, környezetvédelmi termékdíj elszámolása az adott termék első belföldi értékesítésekor

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Elszámolási betétszámla
 2. Egyéb anyagköltség
 3. Szakképzési hozzájárulás

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

475. Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségek

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk elkülönítetten a különböző vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségeket

Gazdasági események:

A szövetkezet vagy állami vállalat megszűnésekor a vagyonkezelővel szembeni kötelezettség elszámolása, illetve a kötelezettség teljesítésének könyvelése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Elszámolási betétszámla

411 Jegyzett tőke

 1. Tőketartalék
 2. Eredménytartalék

 

476. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni a munkavállalókkal és a tagokkal szembeni kötelezettségeket.

Gazdasági események:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A munkavállalói részvény után járó osztalék könyvelése, természetben kiadott munkabér elszámolása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár
 2. Elszámolási betétszámla
 3. Jövedelemelszámolási számla
 4. Adózott eredmény elszámolása

 

477. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra valódi penziós ügylet esetén a határidős visszavásárlási kötelezettség mellett eladott eszköz befolyt eladási árát, továbbá a határidős viszonteladási kötelezettség mellett vásárolt eszköz befolyt viszonteladási árát, továbbá a kapott letétek, árkülönbözetek összegét, amíg az ügylet le nem zárul.

Gazdasági események:

Az eszköz vásárlása határidős viszonteladási kötelezettség mellett, eszköz eladása határidős visszavásárlási kötelezettség mellett, határidős és opciós ügyletek esetén a kapott letétek, árkülönbözetek elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
 2. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

975-979. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

478. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni a részesedések és értékpapírok vásárlásakor keletkező kötelezettségeket

Gazdasági események:

Az értékpapírok, részesedések vásárlása, a vásárlással kapcsolatos kötelezettségek kiegyenlítése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
 2. Egyéb tartós részesedés
 3. Államkötvények
 4. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai
 5. Egyéb vállalkozások értékpapírjai
 6. Tartós diszkont értékpapírok
 7. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
 8. Egyéb részesedés
 9. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 10. Pénztár
 11. Elszámolási betétszámla

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a vállalkozás által átvállalt kötelezettségeket, valamint a vállalkozás számára előírt, a beszerzési árba beletartozó díjak és illetékek kapcsán keletkező kötelezettségeket. Továbbá minden olyan egyéb rövid lejáratú kötelezettséget, amelyeket nem lehet besorolni a külön számlán nyilvántartott rövid lejáratú kötelezettségek egyikébe sem.

Gazdasági események:

A kötelezettség/ek végleges átvállalása, illetve teljesítése, fizetendő illetékek, hatósági díjak elszámolása, illetve ezek teljesítése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

21-22. Anyagok

 1. Kereskedelmi áruk
 2. Pénztár
 3. Elszámolási betétszámla
 4. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
 5. Költségvetési befizetési kötelezettségek
 6. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege

 

48. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

A passzív időbeli elhatárolásokon belül elkülönítetten kell kimutatni a bevételek, a költségek, ráfordítások időbeli elhatárolását, valamint a halasztott bevételeket. A törvény szerint időbelileg el kell határolni a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, egyéb bevételként elszámolt támogatás összegéből a tárgyévben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget is, az összemérés számviteli alapelv érvényre jutása érdekében. Amennyiben a kapott támogatás közvetlenül nem költséget, ráfordítást ellentételez, illetve a vállalkozó nem fejlesztési célra kapta, akkor azt időbelileg nem lehet elhatárolni.

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

A számla fogalma:

A mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérlegfordulónapja utáni időszak árbevételét képezik.

Ajánlott alábontások:

 1. Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása
 2. Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása
 3. Devizaeszközök és devizakötelezettségek mérlegfordulónapi értékelése árfolyamnyereségének elhatárolása

Gazdasági események:

A költségek, ráfordítások elszámolása a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatás terhére, a valuta- és devizakészlet, a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelését, Továbbá a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képező bevételek elszámolása, a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatás pénzügyi rendezését.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

91-92. Belföldi értékesítés árbevétele.

93-94. Exportértékesítés árbevétele.

 1. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás.
 2. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége.

 

482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A számla fogalma:

A mérleg forduló napja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra.

Ajánlott alábontások:

 1. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása
 2. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamveszteség elhatárolása
 3. Fizetendő kamatok elhatárolása

Gazdasági események:

A mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő, de csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban felmerülő, számlázásra kerülő költség, ráfordítás elszámolása. A mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igény, bírósági költség elszámolása, késedelmi kamat, kártérítés, a kapcsolódó (kötelezettségként ki nem mutatott) prémium, jutalom, azok járulékának elszámolása az arra jogosult testület döntésének megfelelően, befektetett pénzügyi eszközök közé tartozó, névérték felett vásárolt – hitelviszonyt megtestesítő – kamatozó értékpapírok vásárlása, értékesítése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Anyagköltség.
 2. Igénybe vett szolgáltatások költségei.
 3. Egyéb szolgáltatások költségei.
 4. Bérköltség.
 5. Személyi jellegű egyéb kifizetések.
 6. Bérjárulékok.
 7. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke.
 8. Exportértékesítés eladott áruk beszerzési értéke.
 9.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 10. Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek.
 11. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések.

872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások.

 1. Névérték felett vásárolt értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözetből az elhatárolt veszteség.

 

483. Halasztott bevételek

A számla fogalma:

A törvény a passzív időbeli elhatárolások között elkülönítetten rendeli kimutatni a halasztott bevételeket. Ezen halasztott bevételek több év alatt kerülnek megszüntetésre, több év alatt lesznek olyan bevételek, amelyet az eredménykimutatás is tartalmaz. Ezért indokolt a mérlegben is a külön kimutatás.

A törvény szerint a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz összegét a pénzmozgással egyidejűleg, az eszközök beszerzéséhez kapcsolódó kötelezettségek elengedett, illetve harmadik fél által átvállalt összegét az elengedéssel, az átvállalással egyidejűleg, és a térítés nélkül átvett eszközök nyilvántartási (legfeljebb forgalmi, piaci) értékét az eszközök átvételekor rendkívüli bevételként kell elszámolni, majd azt támogatásonként (az elengedett kötelezettségekhez kapcsolódó már használatba vett eszközöknél legfeljebb az adott eszközök nyilvántartás szerinti összegében) időbelileg – halasztott bevételként – el kell határolni.

Ajánlott alábontások:

 1. Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás
 2. Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása
 3. Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása
 4. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása

Gazdasági események:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A fejlesztési célú – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatások pénzügyi rendezése, véglegesen (visszafizetési kötelezettség nélkül) átvett pénzeszközök pénzügyi rendezése, kötelezettség elengedése, kötelezettség harmadik személy által történő átvállalása, eszközök átvétele térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként, eszközök többletként történő fellelése. Továbbá a cégvásárlás, és az átalakulás.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg.
 2. Tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség összege.
 3. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke.
 4. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke.
 5. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke.
 6. Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás.
 7. Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök.

 

49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

Itt kell kimutatni azokat a technikai számlákat amelyek az év végi zárást és az év eleji nyitást hivatottak segíteni, valamint az adózott eredmény elszámolását teszik lehetővé. Ezeknek a számláknak az összes rajtuk átmenő tétel könyvelése után év végén nem maradhat egyenlegük.

 

491. Nyitómérleg számla

A számla fogalma:

Az év elején az előző évi zárómérleggel megegyező összegben a nyitómérleg számlával szemben kell megnyitni mind az eszköz, mind a forrás számlákat. A nyitómérleg számla forgalmának tehát meg kell egyeznie az előző évi zárómérleg számla forgalmával. Az év eleji nyitás után a számlának egyenlege nem maradhat.

Gazdasági események:

Az eszköz és a forrás számlák megnyitása év elején.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Befektetett eszközök
 2. Készletek
 3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások
 4. Források

 

492. Zárómérleg számla

A számla fogalma:

Az év végén az éves mérleggel megegyező összegben a zárómérleg számlával szemben kell zárni mind az eszköz, mind a forrás számlákat. Az év végi zárás után a számlának egyenlege nem maradhat.

Gazdasági események:

Eszköz és a forrás számlák zárása év végén

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Befektetett eszközök
 2. Készletek
 3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások
 4. Források

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

493. Adózott eredmény elszámolása

A számla fogalma:

Itt mutatjuk ki az adózás előtti eredményt és az adózott eredményt. Az év végi záráskor a ráfordítás és a bevétel számlák egyenlegeit (összköltség eljárással készített eredménykimutatás esetén az 5. költség számlák egyenlegeit is) rá kell vezetni az adózott eredmény számlára. Ez a számla szolgál a társasági adó és az a osztalék megállapítására és elszámolására is. A mérleg szerinti eredmény átvezetése után a számlának egyenlege nem maradhat.

Gazdasági események:

A költség számlák átvezetése, ráfordítás számlák egyenlegeinek átvezetése, bevétel számlák egyenlegeinek átvezetése, nyereséget terhelő adók elszámolása, osztalékfizetés, adózott eredmény kiegészítése eredménytartalékból osztalékfizetés céljából, mérleg szerinti eredmény átvezetése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Eredménytartalék
 2. Mérleg szerinti eredmény
 3. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek
 4. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben
 5. Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek
 6. Költségnem átvezetési számla
 7. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások
 8. Értékesítés árbevétele és bevételek

 

51. ANYAGKÖLTSÉG

Anyagköltségként az üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok bekerülési értékét, továbbá a vásárolt növendék-, hízó- és egyéb állatok bekerülési értékét kell kimutatni. A termelés, a tevékenység, a szolgáltatás során keletkezett hulladékok, haszonanyagok értékével, az anyagok bekerülési értékében figyelembe vett vámteher, jövedéki adó visszatérített összegével az anyagköltséget csökkenteni kell.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Leltárhiány esetén a hiányzó vásárolt anyagok beszerzési értékét egyéb ráfordításként kell elszámolni.

 

511. Vásárolt anyagok költségei

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok nyersanyagok, alapanyagok, segédanyagok, üzemanyagok, építési anyagok stb. értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési értékét, továbbá a vásárolt növendék-, hízó- és egyéb állatok bekerülési értékét.

Gazdasági események:

Az anyagfelhasználás (anyagvásárlás), növendék-, hízó- és egyéb állatok vásárlása.

A fentiek a folyamatosan vezetett mennyiségi és értékbeni nyilvántartás esetén értendők. Egyéb évközi nyilvántartás alkalmazásakor a számlarend 21-22. számláinál megadott Gazdasági események: elszámolása is érinti az 511.-es számlát.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Segédanyagok.
 2. Üzem- és fűtőanyagok.
 3. Fenntartási anyagok.
 4. Építési anyagok.
 5. Anyagok árkülönbözete.
 6. Pénztár.
 7. Elszámolási betétszámla.
 8. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása.
 9. Szállítók.
 10. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása.
 11.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a tevékenységét legfeljebb egy évig szolgáló anyagi eszközök értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével meg növelt bekerülési értékét ilyenek például szerszám, műszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, egyenruha, védőruha, azok használatba vételekor. Ezen eszközök a használatba vételig készletként kerülnek kimutatásra.

Gazdasági események:

A vállalkozó tevékenységét legfeljebb egy évig szolgáló anyagi eszközök használatba vétele.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök.
 2. Anyagok árkülönbözete.
 3. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása.
 4. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása.

 

513. Egyéb anyagköltség

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az üzleti évben felhasznált egyéb anyagok és tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési értékét.

Gazdasági események:

Az anyagfelhasználás, és az anyagvásárlás.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A fentiek a folyamatosan vezetett mennyiségi és értékbeni nyilvántartás esetén értendők. Egyéb évközi nyilvántartás alkalmazásakor – a fentieken túlmenően – a számlarend 21-22. számláinál megadott Gazdasági események: elszámolása is érinti az 513.-as számlát

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok.
 2. Egyéb anyagok.
 3. Anyagok árkülönbözete.
 4. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása.
 5. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása.

 

519. Anyagköltség megtérülés

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra többek között az anyagköltség csökkentéseként, a termelés, a tevékenység, a szolgáltatás során keletkezett hulladékok, haszonanyagok értékét, valamint az anyagok bekerülési értékében figyelembe vett, de visszatérített vámteher, jövedéki adó összegét.

Gazdasági események:

A hulladékok, haszonanyagok készletre vétele, vámteher, jövedéki adó visszatérítése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Segédanyagok.
 2. Üzem- és fűtőanyagok.
 3. Fenntartási anyagok.
 4.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 5. Építési anyagok.
 6. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök.
 7. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok.
 8. Egyéb anyagok.
 9. Anyagok árkülönbözete.

 

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Az igénybe vett szolgáltatások értékeként az üzleti évben igénybe vett anyagjellegű és nem anyagjellegű szolgáltatások bekerülési értékét a – le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló – számlázott, fizetett, szerződésben meghatározott összegben kell elszámolni . Jellemzően ilyen költségek az utazásszervezés, a szállítás-rakodás, a raktározás, a csomagolás, a kölcsönzés, a bérlet, a bérmunka, az eszközök karbantartása, a postai és távközlési szolgáltatás, a mosás és vegytisztítás, a bizományi tevékenység, az ügyletszerzés, az oktatás és továbbképzés, a hirdetés, a reklám és propaganda, a piackutatás, a könyvkiadás, a lapkiadás, a szállodai szolgáltatás, a vendéglátás, a kutatás és kísérleti fejlesztés, a tervezés és lebonyolítás, a könyvvizsgálat, a könyvviteli szolgáltatás költségei stb.

Az igénybevett szolgáltatások számla szerinti értékét növelni kell a szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó költségekkel és csökkenteni a szolgálta által valamely ok miatt kibocsátott jóváíró számla értékével. Import szolgáltatás esetén az eredeti számla szerinti teljesítés időpontjára vonatkozó alkalmazott devizaárfolyamon átszámított értékkel.

 

521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk az anyagok, az áruk beszerzési árában, értékében figyelembe nem vett, külön felszámított szállítási és rakodási, költségeit, az értékesítéssel kapcsolatosan felmerült mindennemű fuvardíjat és szállítási költséget, a másoknak fizetett raktározási díjakat, a mások által felszámított csomagolási díjakat.

Gazdasági események:

Az igénybevett szolgáltatás értékének elszámolása az igénybevett szolgáltatás ellenértékének készpénzben történő kiegyenlítése, a tárgyévet, illetve a következő évet terhelő költségek időbeli elhatárolása, az időbeli elhatárolás megszüntetése a tárgyévet követő évben.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása.
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 4. Szállítók.
 5. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása.

 

522. Bérleti díjak

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a naptári évre fizetett bérleti díjakat, kölcsönzési díjakat.

Gazdasági események:

Az igénybevett szolgáltatás értékének elszámolása, készpénzben történő kiegyenlítése, a tárgyévet, illetve a következő évet terhelő költségek időbeli elhatárolása, az időbeli elhatárolás megszüntetése a tárgyévet követő évben.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása.
 3. Szállítók.
 4. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása.

 

523. Karbantartási költségek

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a más szervekkel végeztetett, és felújításnak nem minősülő javítás és karbantartás, szerszámjavítás díjait.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Gazdasági események:

Az igénybevett szolgáltatás értékének elszámolása a számlázott összegben, a készpénzben történő kiegyenlítését, a tárgyévet, illetve a következő évet terhelő ilyen jellegű szolgáltatások értékének időbeli elhatárolását, és ennek megszüntetését a tárgyévet követő évben.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása.
 3. Szállítók.
 4. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása.

 

524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a hirdetési díjakat, a reklám- és propaganda költségeket továbbá a piackutatási költségeket, a belföldi vásárok és kiállítások rendezéséért fizetett díjakat, az áruminták költségeit.

Gazdasági események:

Az igénybevett szolgáltatás értékének elszámolása a számlázott összegben, az ilyen szolgáltatások készpénzben történő kiegyenlítését, a tárgyévet, illetve a következő évet terhelő költségek értékének időbeli elhatárolását, az időbeli elhatárolás megszüntetését

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása.
 3. Szállítók.
 4.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 5. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása.

 

525. Oktatás és továbbképzés költségei

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a számlázott oktatási és továbbképzési költségeket, a szervezett konferenciák, előadások, tanfolyamok díjait.

Gazdasági események:

Az igénybevett szolgáltatás értékének elszámolása a számlázott összegben, az ilyen jellegű szolgáltatások készpénzben történő kiegyenlítése, a tárgyévet, illetve a következő évet terhelő szolgáltatások értékének időbeli elhatárolása, és az időbeli elhatárolás megszüntetését

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása.
 3. Szállítók.
 4. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása.

 

526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a belföldi és külföldi utazási és kiküldetési költségeket, a munkásszállítás számlázott költségeit. Ilyenek a helyi és a távolság közlekedési költségek, a szállásdíjak, ide nem értve a napidíjat.

Gazdasági események:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Az ilyen jellegű szolgáltatások számlázott értéke, valamint a rendelvények alapján elszámolt kiküldetések költségei.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása.
 3. Szállítók.
 4. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása.

 

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk az előzőekben fel nem sorolt egyéb szolgáltatások költségeit. Ilyenek lehetnek rezsitérítés, a vegytisztítási és mosoda költségek, a sokszorosítás, a posta, telefon, fax- és telexköltségek, a más vállalkozónak fizetett jutalékok, licencdíjak, a bérmunkadíj értéke, a garanciális javítások díja, a napilapok, folyóiratok díjai, vásárolt szakkönyvek értéke, szakértői és pályázati díjak, tagsági díjak, köztisztasági, takarítási, parkolási díjak, TV előfizetési díjak, távfűtési díjak, a könyvvizsgálóknak, és a számviteli szolgáltatóknak fizetett díjak.

Gazdasági események:

Az egyéb igénybe vett szolgáltatás értékének számlázott értékének az elszámolása, az igénybe vett szolgáltatás ellenértékének készpénzben történő kiegyenlítése, a tárgyévet, illetve a következő évet terhelő költségek időbeli elhatárolása, az időbeli elhatárolás megszüntetése a tárgyévet követő évben.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása.
 3. Szállítók.
 4. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása.
 5.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Ezen a főkönyvi számlán kell elszámolni az egyéb szolgáltatások értékeként az üzleti évben felmerült, az eszközök bekerülési értékében el nem számolt illetéket, jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díjat, egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díjat, bankköltséget, biztosítási díjat, továbbá a saját előállítású termékeknek a saját kiskereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve (saját) üzemben történő felhasználásakor megfizetett adót, járulékot, termékdíjat a számlázott, a fizetett, a szerződésben meghatározott (számított), a bevallott összegben.

Az igénybevett szolgáltatások számla szerinti értékét növelni kell a szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó költségekkel és csökkenteni a szolgálta által valamely ok miatt kibocsátott jóváíró számla értékével. Import szolgáltatás esetén az eredeti számla szerinti teljesítés időpontjára vonatkozó alkalmazott devizaárfolyamon átszámított értékkel.

 

531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a hatóságok részére jogszabály alapján befizetett díjakat, engedélyezési díjakat, illetve minden olyan illeték címén befizetett, kötelezettséget, amelyeket nem az állami költségvetés vagy önkormányzat részére kell fizetni. Ilyenek lehetnek például az útlevélilleték, a csatornailleték, az erdőfenntartási járulék, a különböző felügyeleti eljárások díjai, a közterület-használati díj, a vasúti hatósági eljárási díjak, a különböző hatóságok engedélyezési díjak.

Gazdasági események:

A hatósági díjfizetési kötelezettség, illetékfizetési kötelezettség elszámolása, a hatósági engedélyezési díjak, illetékek készpénzben vagy illetékbélyeg útján történő kiegyenlítése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek.

 

532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a bankok, a befektetési szolgáltató által nyújtott szolgáltatások számlázott értékét, kivéve a fizetett kamat összegeit. Ilyenek különösen a bankszámlákhoz kapcsolódó számlavezetési díj, pénzforgalmi jutalék, kezelési költség, követelés hitelintézetnek történő eladásakor felszámított faktoring díj, a letétkezelői díj, a garanciavállalási, kezességvállalási díj, a hitel esetén a hitelbírálati díj, a rendelkezésre tartási, a folyósítási jutalék, az ügynöki díj, stb.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Gazdasági események:

Az igénybevett pénzügyi szolgáltatásokért felszámított díjak elszámolása, a felszámított faktoringdíj elszámolása, a tárgyévet, illetve a következő évet terhelő igénybevett szolgáltatások értékének időbeli elhatárolása, és ennek megszüntetése a tárgyévet követő évben.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása.
 4. Szállítók.
 5. Faktoring tartozások.
 6. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása

 

533. Biztosítási díj

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a biztosítóintézettel kötött biztosítási díjak számlázott értékét. Nem tartoznak ide a a befektetett eszközök bekerülési érték részét képező, illetve a személyi jellegű egyéb kifizetések között elszámolt biztosítási díjak.

Gazdasági események:

A megfizetett biztosítási díj elszámolása, a tárgyévben felmerült, és elszámolt, de költségként csak a mérlegfordulónapot követő időszakban elszámolható biztosítási díj értékének időbeli elhatárolása, az időbeli elhatárolás megszüntetése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása.
 2.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 3. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek.

 

534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a saját előállítású termékeknek a saját kiskereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor – tehát még az értékesítés előtt – megfizetett adót, jellemzően a fogyasztási adót, és a jövedéki adót, továbbá a környezetvédelmi termékdíjat. Kivéve a bekerülési érték részét képező, illetve a saját termelésű készletek költségei között el nem számolható megfizetett adók, termékdíj.

Gazdasági események:

A fizetendő adó, termékdíj elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Költségvetési befizetési kötelezettségek.
 2. Környezetvédelmi termékdíjfizetési kötelezettség.

 

539. Különféle egyéb költségek

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk az igénybevett szolgáltatások költségei, illetve az egyéb szolgáltatások költségei közé be nem sorolt, egyéb szolgáltatások értékét.

 

54. BÉRKÖLTSÉG

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

541. Bérköltség

A számla fogalma:

Bérköltség minden olyan – az üzleti évhez kapcsolódó – kifizetés, amely a munkavállalókat, az alkalmazottakat, a tagokat megillető, az érvényes rendelkezések szerint bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság, ideértve a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeget is, az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére az üzleti évre bérként számfejtett, elszámolt összeg. Ideértve az üzleti év után elszámolt, jóváhagyott prémiumokat, jutalmakat, valamint a 13. és a további havi fizetést is), amely elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek, függetlenül attól, hogy az ilyen címen kifizetett összegek után kell-e személyi jövedelemadót fizetni vagy sem, illetve alapját képezi-e vagy sem a társadalombiztosítási járulékoknak.

A kereset fogalomkörébe tartozó kifizetések a vállalkozásoknál tartalmilag megfelelnek a számviteli bérköltség fogalmának. A bérköltséget bruttó módon kell kimutatni. A bérköltség éves összegét a bérszámfejtéssel egyeztetni kell.

Gazdasági események:

A tárgyidőszakra költségként elszámolt munkabér könyvelése továbbá tárgyidőszakra vonatkozó, de a mérlegfordulónap után megállapított és kifizetett jutalmak passzív elhatárolása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Jövedelem elszámolási számla
 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

 

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

A személyi jellegű kifizetések azok a kifizetések, amelyeket a munkáltató a magán személy részére jogszabályi előírás, vagy saját elhatározása alapján teljesít és nem tartozik a bérköltség fogalmába. Ilyenek például. jubileumi jutalom, végkielégítés saját gépkocsi használat munkáltatót terhelő táppénz stb.

A személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartoznak a természetes személyek részére nem bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegek, beleértve ezen összegek le nem vonható általános forgalmi adóját, továbbá az ezen összegek után a vállalkozó által fizetendő (fizetett) személyi jövedelemadó összegét is.

Ajánlott számlaalábontások:

 1. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések
 2. Jóléti és kulturális költségek
 3. Egyéb személyi jellegű kifizetések
 4.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a munkavállalóknak, tagoknak kifizetett, megtérített, átvállalt, elszámolt személyi jellegű kifizetéseket.

Jellemzően idetartoznak a lakhatási költségtérítés, a lakásépítésre nyújtott támogatás,a munkába járással kapcsolatos költségtérítés, a jubileumi jutalom. Továbbá a dolgozók, egyen és formaruhája a tárgyjutalmak, az egyéb természetbeni munkajövedelmek, a megváltozott munkaképességű munkavállalók kereset-kiegészítése, a betegszabadság díjazása, a munkáltatót terhelő táppénz, táppénz-kiegészítés, a végkielégítés, az alkalmazottakat, munkavállalókat megillető kifizetések, mint a napidíj, a különélési pótlék, a jogszabály alapján fizetett költségtérítések.

Gazdasági események:

A munkavállalóknak, tagoknak fizetett, tárgyidőszaki költségként elszámolt személyi jellegű kifizetések könyvelése, a tárgyidőszakra költségként elszámolt, a mérleggel lezárt évhez kapcsolódó, következő évben fizetett, összegek elszámolása, a kifizetett végkielégítés következő évre jutó arányos részének elhatárolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása.
 2. Egyéb kifizetések elszámolása.
 3. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása.

 

552. Jóléti és kulturális költségek

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a munkavállalóknak, és tagoknak kifizetett, megtérített, átvállalt, elszámolt jóléti és kulturális költségeket, a segélyeket, illetve a munkavállaló családjának nyújtott támogatásokat, valamint a saját és bérelt jóléti és kulturális intézmények működési költségeit

Gazdasági események:

A munkavállalóknak, tagoknak fizetett, tárgyidőszaki költségként elszámolt költségek könyvelése, a tárgyidőszakra költségként elszámolt, a mérleggel lezárt évhez kapcsolódó, következő évben fizetett, megállapított jóléti és kulturális költségek elszámolása.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Egyéb kifizetések elszámolása.
 2. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása.

 

599. Egyéb személyi jellegű kifizetések

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a munkavállalóknak, tagoknak kifizetett, megtérített, átvállalt, elszámolt minden egyéb, a statisztikai előírások szerint egyéb munkajövedelemnek, szociális költségnek minősített az előbbiekben el nem számolt számlákon összegeket. Ilyenek, reprezentáció a találmányi díj, a szabadalom vételára és hasznosítási díja, az újítási díj, az ezekkel kapcsolatosan fizetett közreműködői díj, szerzői jogdíj, az étkezési térítés, a munkavállaló részére kötött, de a munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja, az önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíjhozzájárulás. A magánnyugdíjpénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-kiegészítés, a munkáltatót terhelő, illetve általa átvállalt személyi jövedelemadó, a munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybevételéhez valamint nem a munkaviszonnyal összefüggésben fizetett szerzői, írói és más szerzői jogvédelmet élvező munkák díjai, az azokkal kapcsolatos közreműködői díjak.

Gazdasági események:

A munkavállalóknak, tagoknak fizetett, tárgyidőszaki költségként elszámolt egyéb személyi jellegű kifizetések könyvelése, a tárgyidőszakra költségként elszámolt, a mérleggel lezárt évhez kapcsolódó, következő évben fizetett, megállapított egyéb személyi jellegű kifizetések elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Egyéb kifizetések elszámolása.
 2. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása.

 

56. BÉRJÁRULÉKOK

Bérjárulékok a nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói járulék, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan, adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétől

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék

A számla fogalma:

Itt kerül kimutatásra a bérek után a vállalkozó által fizetett nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék.

Gazdasági események:

A kifizetett munkabérek utáni nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok elszámolása továbbá tárgyidőszakra vonatkozó, de a mérlegfordulónap után megállapított és kifizetett nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok passzív időbeli elhatárolása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Társadalombiztosítási kötelezettség
 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

 

562. Egészségügyi hozzájárulás

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni a munkáltató által a munkavállalók után fizetendő százalékos és tételes egészségügyi hozzájárulást

Gazdasági események:

Az egészségügyi hozzájárulás elszámolása, bérfeladások alapján

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Költségvetési befizetési kötelezettségek

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

563. Munkaadói járulék

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni a munkáltató által a munkaviszonyban ( nem tagsági viszonban) lévő munkavállalók tárgyévben felmerült bérköltsége utáni munkaadói járulékot.

Gazdasági események:

A fizetendő munkaadói járulék könyvelése bérfeladás alapján

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Költségvetési befizetési kötelezettségek

 

564. Szakképzési hozzájárulás

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk költségként a jogszabályi előírások alapján teljesített szakképző iskoláknak nyújtott fejlesztési támogatást, vagy más hozzájárulásra kötelezett által szervezett gyakorlati képzés költségeihez való hozzájárulást, továbbá a bérköltség után fizetendő százalékos mértéket.

Gazdasági események:

A bruttó bérköltség százalékos elszámolása, szakképző iskolának fejlesztési támogatás nyújtása, más hozzájárulásra kötelezett által szervezett gyakorlati képzés költségeihez való hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás befizetése állami hatóságnál továbbá szakképző iskolának tárgyi eszköz átadása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

12-16. Tárgyi eszközök

 1. Elszámolási betétszámla
 2.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 3. Költségvetési befizetési kötelezettségek

 

569. Egyéb bérjárulék

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni a munkáltató által kifizetett minden olyan további járulékot, melynek mértéke és fizetési kötelezettsége a vállalkozás által kifizetett bérekkel van összefüggésben és máshová nem besorolható.

Gazdasági események:

Az egyéb bérjárulék fizetési kötelezettség elszámolása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Költségvetési befizetési kötelezettségek

 

57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

A törvény szerint a tárgyévben értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg megegyezik az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének – terv szerinti értékcsökkenés címén elszámolt – csökkenésével, mivel a terven felüli értékcsökkenés összegét – függetlenül attól, hogy az eszköz állományból kivezetésre kerül-e vagy sem – az egyéb ráfordítások között kell az értékvesztésekkel azonosan elszámolni. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása kötelező a számviteli törvény szerint akkor ha a mérlegzáráskor az egyedileg megvizsgált eszközök könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb a piaci értéknél, a terven felüli értékcsökkenés visszaírása pedig akkor kötelező ha a piaci érték tartósan és jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket.

A törvény azon vagyoni értékű jogoknál, szellemi termékeknél, illetve tárgyi eszközöknél, amelyek egyedi bekerülési értéke nem haladja meg az 50 ezer forintot lehetővé teszi, hogy azok bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként a vállalkozók elszámolják.

 

571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás

A számla fogalma:

Az értékcsökkenési leírás az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének költségként elszámolt összege. Az üzembe helyezett tárgyi eszközök évenként elszámolandó értékcsökkenésének a leírását a vállalkozó határozza meg úgy, hogy az az egyedi eszközök várható használatára fizikai elhasználódására erkölcsi avulására az adott körülmények figyelembevételével reális mértékű legyen. Az immateriális javak bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben azt a vállalkozó használni fogja, a Számviteli törvényben megállapított mértékben.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek [a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével], az erdő bekerülési értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál. Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, valamint az olyan kép- és hangarchívumnál, illetve egyéb gyűjteménynél, egyéb eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke – különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan – évről-évre nő.)

Gazdasági események:

Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenésnek elszámolása.

A módosított értékcsökkenés elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése.
 2. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése.
 3. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése.
 4. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése.
 5. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése.

 

572. Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás

A számla fogalma:

Itt mutatjuk ki elkülönítetten az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékének a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben történő elszámolását, ha a vállalkozó él ezzel a lehetőséggel.

Gazdasági események:

Az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök használatba vétele.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése.
 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése.
 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése.
 4. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése.

 

58. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

Itt mutatjuk ki a saját előállítású eszközöknek az üzleti évben aktivált (az eszközök között állományba vett) értéke és a saját termelésű készletek állományváltozása együttes (összevont) összegét.

Az összköltség eljárással készült eredménykimutatásban az eredményre ható tényezők bemutatásánál fontos szerepe van az aktivált saját teljesítmények értékének, amely egyrészt a saját előállítású eszközök aktivált értékét, másrészt a saját termelésű készletek állományváltozását foglalja magában. Az aktivált saját teljesítmények értéke valójában a vele azonos nagyságú közvetlen költségek fedezete, amely az értékesítésre nem került, de a törvény szerint elszámolandó teljesítmények közvetlen önköltséggel azonos értékét jelenti.

 

581. Saját termelésű készletek állományváltozása

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a saját termelésű készletek – értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékét és üzleti év végi záróállományának és az üzleti év elejei nyitóállományának különbözetét.

Gazdasági események:

A saját termelésű készletek készletre vétele, saját termelésű készletek értékesítése az értékvesztés elszámolása, hiányának, megsemmisülésének megállapítása, átadása kötelezettség teljesítésére, térítés nélküli átadás, átadás nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

231-234. Befejezetlen termelés.

235-237. Félkész termékek.

 1. Félkész termékek készletérték-különbözete.
 2.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

251-257. Késztermékek.

 1. Késztermékek készletérték-különbözete.

 

582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

A számla fogalma:

Az aktivált saját teljesítmények két összetevője a saját előállítású eszközök aktivált értéke (itt a saját vállalkozásban végzett és az eszközök között állományba vett saját teljesítmények, a tenyészállattá átminősített növendékállatok, valamint a törvény előírásai szerint az egyéb és rendkívüli ráfordítások között elszámolandó saját előállítású eszközök és saját teljesítmények közvetlen önköltségét kell figyelembe venni). Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a saját vállalkozásban végzett és az eszközök között állományba vett saját teljesítmények (tárgyi eszközök, immateriális javak, egyéb az eszközök értékét növelő munkák), továbbá a tenyészállattá átminősített növendékállatok, valamint a számviteli törvény előírásai szerint az egyéb ráfordítások, illetve a rendkívüli ráfordítások között elszámolandó saját előállítású eszközök és saját teljesítmények közvetlen önköltségen számított értékét (ide értve a saját termelésű készletek értékvesztését is).

Gazdasági események:

A saját előállítású eszközök állományba vétele. Az értékvesztés elszámolása, a saját termelésű készletek hiányának, megsemmisülésének megállapítása, eszközök átadása kötelezettségek fedezetére, térítés nélküli átadás, átadás nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak.
 2. Befejezetlen beruházások.
 3. Felújítások (befejezetlen).
 4. Kereskedelmi áruk.
 5. Saját termelésű készletek állományváltozása.

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(elsődleges költségnem-elszámolás esetén, kizárólag összköltség eljárással)

Technikai jellegű átvezetési számla az 51-57. számlák fordulónapi zárásakor, elsődleges költségnem-elszámolás esetén, ha az eredménykimutatást összköltség eljárással mutatjuk ki Az 51-57. számlákon elszámolt költségek összegeit csak a költségnem átvezetési számlákon keresztül lehet a ráfordításokon keresztül kimutatni

 

59/51. Anyagköltség átvezetési számla

A számla fogalma:

Ezen a technikai számlán zárjuk le az 51. Anyagköltség számlákat. Az anyagköltség így meghatározott értékét a 811 anyagköltségek közé vezetjük át.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Vásárolt anyagok költségei.
 2. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei.
 3. Egyéb anyagköltség.
 4. Anyagköltség megtérülés.

811 anyagköltség

 

59/52. Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla

A számla fogalma:

Ezen a technikai számlán zárjuk le az 52. Igénybe vett szolgáltatások költségei számlákat. Az igénybe vett szolgáltatások így meghatározott értékét 812 igénybevett szolgáltatásokra vezetjük át.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Szállítás-rakodás, raktározás költségei.
 2. Bérleti díjak.
 3. Karbantartási költségek.
 4. Hirdetés, reklám, propaganda költségek.
 5. Oktatás és továbbképzés költségei.
 6. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül).
 7. Könyvviteli szolgáltatás költségei.
 8. Bérmunka költségei.
 9. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei.
 10. Igénybevett szolgáltatások

 

59/53. Egyéb szolgáltatások költségei átvezetési számla

A számla fogalma:

Ezen a technikai számlán zárjuk le az 53. Egyéb szolgáltatások költségei számlákat. Az egyéb szolgáltatások így meghatározott értékét a 813 Egyéb szolgáltatások értékére vezetjük át.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek.
 2. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak.
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 4. Biztosítási díj.
 5. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj.
 6. Különféle egyéb költségek.
 7. Egyéb szolgáltatások.

 

59/54. Bérköltség átvezetési számla

A számla fogalma:

Ezen a technikai számlán zárjuk le az 54. Bérköltség számlákat. A bérköltségek így meghatározott értékét 821 bérköltség számlára kell átvezetni.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Bérköltség.
 2. Bérköltség

 

59/55. Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla

A számla fogalma:

Ezen a technikai számlán zárjuk le az 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések számlákat. A személyi jellegű egyéb kifizetések így meghatározott értékét a 822. Személyi jellegű egyéb kifizetésekre vezetjük át.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések.
 2. Jóléti és kulturális költségek.
 3. Egyéb személyi jellegű kifizetések.
 4. Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

59/56. Bérjárulékok átvezetési számla

A számla fogalma:

Ezen a technikai számlán zárjuk le az 56. Bérjárulékok számlákat. A bérjárulékok így meghatározott értékét a 823. Bérjárulékok számlára vezetjük át.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék.
 2. Egészségügyi hozzájárulás.
 3. Munkaadói járulék.
 4. Szakképzési hozzájárulás.
 5. Egyéb bérjárulék.

823 Bérjárulékok

 

59/57. Értékcsökkenési leírás átvezetési számla

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A számla fogalma:

Ezen a technikai számlán zárjuk le az 57. Értékcsökkenési leírás számlákat. Az értékcsökkenési leírás így meghatározott értékét a 83. Értékcsökkenési leírás számlára vezetjük át.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Terv szerinti értékcsökkenési leírás.
 2. Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás.

Értékcsökkenési leírás

 

81-83. SZÁMLACSOPORTOK az összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatáshoz

 

81. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Itt mutatjuk ki a fordulónapi átvezetés után az anyagköltséget, az igénybe vett szolgáltatások értékét, és az egyéb szolgáltatások értékét, melyek korábban az 5. számlaosztályban könyvelésre kerültek. Ebben a számlacsoportban kell szerepeltetni az eladott áruk beszerzési értékét és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét is.

 

811. Anyagköltség

A számla fogalma:

Az átvezetés után Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok értékét melynek fogalma az 5 számlaosztályban ismertetésre került

Gazdasági események:

A könyvelt anyagköltség fordulónapi átvezetése az 5. számlaosztályból, átvezetés az eredmény-elszámolási számlára év végi záráskor

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Adózott eredmény elszámolása

59/51Anyagköltség átvezetési számla

 

812. Igénybe vett szolgáltatások értéke

A számla fogalma:

Az átvezetés után Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az üzleti évben igénybevett szolgáltatások értékét melynek fogalma az 5 számlaosztályban ismertetésre került

Gazdasági események:

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek fordulónapi átvezetése az 5. számlaosztályból, átvezetés az eredményelszámolási számlára év végi záráskor.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Adózott eredmény elszámolása

59/52. Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla

 

813. Egyéb szolgáltatások értéke

A számla fogalma:

Az átvezetés után Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az üzleti évben igénybevett szolgáltatások értékét melynek fogalma az 5. számlaosztályban ismertetésre került

Gazdasági események:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Az egyéb szolgáltatások költségeinek fordulónapi átvezetése az 5. számlaosztályból, átvezetés az eredmény-elszámolási számlára év végi záráskor.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Adózott eredmény elszámolása

59/53. Egyéb szolgáltatások költségei átvezetési számla

 

814. Eladott áruk beszerzési értéke

A számla fogalma:

Az eladott áruk beszerzési értékét közvetlenül a 8. számlaosztályban kell könyvelni Az eladott áruk beszerzési értékeként az általában változatlan formában értékesített vásárolt anyagok, áruk értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, bekerülési értékét kell számításba venni. Az általában változatlan forma arra utal, hogy az adott vállalkozónál azon értéknövelő tevékenységet, műveleteket közvetlenül nem végeznek, de nem zárja ki azt, hogy azon mások – például bérmunkában – ne végezzenek értéknövelő munkákat, akár olyat is, amelynek eredményeként maguk az áru jellemzői is megváltoznak. Nem szabad az eladott áruk beszerzési értékében kimutatni a saját kereskedelmi egységbe kiszállított saját termelésű készletek értékét, ugyanis az áruvá minősítés torzítja a megbízható és valós összképet,mert valójában kétszer kerül a költségek között elszámolásra. Az eladott áruk beszerzési értékét növeli az értékesített betétdíjas göngyölegek bekerülési értéke, de csökkenti a visszavett betétdíjas göngyölegek bekerülési értéke. Nem része az eladott áruk beszerzési értékének az áruk leltározási hiányainak, többleteinek beszerzési értéke, az alvállalkozói teljesítmények, a továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények értéke, továbbá az áruk, az alvállalkozói teljesítmények értékvesztésének összege.

Az eladott áruk beszerzési értékeként kell elszámolni a befektetett eszközök közül a készletek közé – piaci értéken – átsorolt eszközök értékét, is, ha azokat az átsorolást követően változatlan formában értékesítik.

Gazdasági események:

A számlázott eladott anyagok, áruk, göngyölegek könyv szerinti értékének kivezetése a beszerzett áruk beszerzési értékének elszámolása a vásárláskor, Abban az esetben ha a vállalkozás a készleteiről nem vezet mennyiségi és értékbeni nyilvántartást, továbbá a betétdíjas göngyölegek visszavétele, a vevő által visszaküldött áru visszavétele

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

211-219. Nyers- és alapanyagok

 1. Segédanyagok
 2. Üzem- és fűtőanyagok
 3. Fenntartási anyagok
 4. Építési anyagok
 5.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 6. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
 7. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
 8. Egyéb anyagok
 9. Anyagok árkülönbözete
 10. Áruk beszerzési áron
 11. Áruk elszámoló áron
 12. Áruk árkülönbözete
 13. Áruk árrése

281-287. Betétdíjas göngyölegek

 1. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
 2. Belföldi anyag- és áruszállítók
 3. Külföldi anyag- és áruszállítók

 

815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

A számla fogalma:

Ezen a számlán kell ráfordításként könyvelni a közvetített szolgáltatások értékét az adott szolgáltatás továbbértékesítésekor, és beletartozik a 27 számlacsoportnál ismertetettek fogalomkörébe.

Gazdasági események:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A vásárolt szolgáltatás továbbértékesítése

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Közvetített szolgáltatások

 

82. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Itt mutatjuk ki a fordulónapi átvezetés után a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket és a bérjárulékokat, melyek korábban az 5. számlaosztályban könyvelésre kerültek.

 

821. Bérköltség

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az átvezetés után a munkavállalóknak, alkalmazottaknak bérként vagy munkadíjként és a jellemzően idetartozó (t prémium jutalom stb.) kifizetett összegeket.

Gazdasági események:

A bérköltség fordulónapi átvezetése az 5. számlaosztályból, továbbá átvezetés az eredményelszámolási számlára év végi záráskor.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Adózott eredmény elszámolása

59/54. Bérköltség átvezetési számla

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

822. Személyi jellegű egyéb kifizetések

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a fordulónapi átvezetés után az 55 Személyi jellegű egyéb kifizetéseket és az ott ismertetett fogalomrendszerbe tartoznak.

Gazdasági események:

A személyi jellegű egyéb kifizetések fordulónapi átvezetése az 5. számlaosztályból, átvezetés az eredmény-elszámolási számlára év végi záráskor.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Adózott eredmény elszámolása

59/55. Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla

 

823. Bérjárulékok

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a fordulónapi átvezetés után az 56 bérjárulékok számlacsoportban lévő tételeket az ott ismertetett fogalomrendszer alapján.

Gazdasági események:

A bérjárulékok fordulónapi átvezetése az 5. számlaosztályból, továbbá átvezetés az eredmény-elszámolási számlára év végi záráskor.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Adózott eredmény elszámolása

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

59/56. Bérjárulékok átvezetési számla

 

83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

A számlacsoport tartalma

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a fordulónapi átvezetés után az 55 értékcsökkenés számlacsoportban elszámolt tételeket az ott ismertetett fogalomrendszer alapján.

A számlacsoportot érintő legfontosabb Gazdasági események:

Az értékcsökkenési leírás fordulónapi átvezetése az 5. számlaosztályból, átvezetés az eredmény-elszámolási számlára év végi záráskor.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Adózott eredmény elszámolása

59/57. Értékcsökkenési leírás átvezetési számla

 

86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Itt mutatjuk ki az olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetéseket és más veszteség jellegű tételeket, amelyek a rendszeres tevékenység, és üzletmenet során merülnek fel, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek ráfordításainak, sem rendkívüli ráfordításnak.

 

861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az immateriális javak, a tárgyi eszköz értékesítésekor azok – az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés figyelembe vételével meghatározott – könyv szerinti értékét.

Gazdasági események:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Az immateriális javak, tárgyi eszköz értékesítése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Vagyoni értékű jogok.
 2. Szellemi termékek.
 3. Földterület.
 4. Telek, telkesítés.
 5. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok.
 6. Egyéb építmények.
 7. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek.
 8. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok.
 9. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök.
 10. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek.
 11. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések.
 12. Egyéb járművek.
 13. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések.
 14. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek.
 15. Tenyészállatok.
 16. Igásállatok.
 17. Egyéb állatok.
 18.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 19. Befejezetlen beruházások.

 

862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az eredeti (nem vásárolt) követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, visszaírt értékvesztéssel növelt könyv szerinti értékét a követelés átruházásakor.

Gazdasági események:

Az eredeti követelés átruházása (engedményezése).

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Belföldi követelések (forintban).
 2. Belföldi követelések (devizában).
 3. Külföldi követelések (forintban).
 4. Külföldi követelések (devizában).
 5. Követelések az anyavállalattal szemben.
 6. Követelések a leányvállalattal szemben.
 7. Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben.
 8. Követelések a társult vállalkozással szemben.
 9. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

863. Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az üzleti év mérlegfordulónapja előtt bekövetkezett, káreseményekkel kapcsolatos kifizetéseket, elszámolt, fizetendő összegeket, a fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté váltak. A mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét, a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – belföldi vagy külföldi gazdálkodónak, illetve természetes személynek – az üzleti évhez kapcsolódóan – adott támogatás, juttatás összegét, a termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó, terméktanácsok javára teljesített – az üzleti évhez kapcsolódó – befizetések összegét, valamint a külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó összegét.

Javasolt alábontások:

 1. Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek
 2. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
 3. Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó
 4. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás
 5. Termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó fizetések

Gazdasági események:

A káresemények, bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések megfizetésére irányuló igények megismerése, illetve azok megfizetése, költségek (ráfordítások) ellentételezésére támogatás, juttatás kifizetése, terméktanácsok javára történő befizetések, külföldi telephely nyereségadó-fizetése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Valutapénztár.
 3. Elszámolási betétszámla.
 4. Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek.
 5.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

864. Utólag adott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a szerződésen alapuló s konkrét anyaghoz, áruhoz, termékhez, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag adott engedmények szerződés szerinti összegeit a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg.

Gazdasági események:

Az utólag adott, nem számlázott engedmény elszámolása, az engedmény beszámítása a vevővel fennálló követelés pénzügyileg rendezendő összegébe.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők).
 2. Elszámolási betétszámla.

 

865. Céltartalék képzése

A számla fogalma:

Ezen a főkönyvi számlán mutatjuk a képzéssel egyidőben a 42. számlacsoporttal szemben képzett céltartalékokat az ott ismertetett fogalmak alapján.

Gazdasági események:

A különböző jogcímek szerinti céltartalék képzése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre.
 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre.
 3. Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék.
 4. Egyéb céltartalék.

 

866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések, illetve a készletek elszámolt értékvesztésének egyéb ráfordítások közé elszámolandó összegeit.

Gazdasági események:

Az immateriális javak, tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének elszámolása, továbbá a követelések, és a készletek értékvesztésének elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása.
 2. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása.
 3. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása.
 4. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása.
 5. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása.
 6. Beruházások terven felüli értékcsökkenése.
 7. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása.
 8.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 9. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása.
 10. Állatok értékvesztése és annak visszaírása.
 11. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása.
 12. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása.
 13. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása.
 14. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása.
 15. Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása.
 16. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása.
 17. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása.
 18. Külföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása.
 19. Adott előlegek értékvesztése és visszaírása.
 20. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása.

 

867. Adók, illetékek, hozzájárulások

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a költségvetéssel, a helyi önkormányzatokkal és az az elkülönített állami pénzalapokkal, elszámolt – és a bekerülési érték részét nem képező, illetve a költségek között el nem számolt – adók, illetékek, hozzájárulások tárgyévre bevallott, fizetendő összegeit. Továbbá ezen a számlán kell elkülönítetten kimutatni a termeléshez, a tevékenységhez, a szolgáltatáshoz, az értékesítéshez kapcsolódó – a saját termelésű készlet költségei között el nem számolható – fogyasztási adó, jövedéki adó összegét.

Gazdasági események:

Adók, illetékek, hozzájárulások bevallásának, fizetésének könyvelése, a fizetendő fogyasztási adó, jövedéki adó elszámolása továbbá a tárgyévet terhelő, a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között kivetett (bevallott) adók, illetékek, hozzájárulások elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Költségvetési befizetési kötelezettségek.
 2. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla.
 3. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó.
 4. Fizetendő általános forgalmi adó.
 5. Helyi adók elszámolási számla.
 6. Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek.
 7. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek.

 

869. Különféle egyéb ráfordítások

A számla fogalma:

Itt mutatjuk ki az összes egyéb olyan ráfordításokat, amelyeknek külön kiemelt főkönyvi száma nincs. Ilyenek különösen a behajthatatlan követelésnek az üzleti évben leírt összege, a hiányzó, a tárgyévben megsemmisült, az állományból kivezetett vásárolt és saját termelésű készlet könyv szerinti (értékvesztéssel csökkentett, visszaírt értékvesztéssel növelt bekerülési) értéke, valamint a kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete.

Gazdasági események:

A hiányzó, a tárgyévben megsemmisült, az állományból kivezetett készlet könyv szerinti értékének kivezetése, behajthatatlan követelés összegének leírása, a kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetének elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

21-22. Anyagok.

 1. Befejezetlen termelés és félkész termékek.
 2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok.
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 4. Késztermékek.

26-28. Áruk.

 1. Belföldi követelések (forintban)
 2. Belföldi követelések (devizában,)
 3. Külföldi követelések (forintban).
 4. Külföldi követelések (devizában).
 5. Követelések az anyavállalattal szemben.
 6. Követelések a leányvállalattal szemben.
 7. Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben.
 8. Követelések a társult vállalkozással szemben.
 9. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
 10. Belföldi váltókövetelések.
 11. Külföldi váltókövetelések.
 12. Immateriális javakra adott előlegek.
 13. Beruházásokra adott előlegek.
 14. Készletekre adott előlegek.
 15. Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök.
 16. Különféle egyéb követelések.
 17.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

87. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

Itt mutatjuk ki a pénzügyi műveletek ráfordításai között elkülönítetten, a befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségét, a fizetendő kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat, a részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztését és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait.

 

871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, továbbá a tartós befektetést jelentő, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok, diszkont értékpapírok értékesítésének, beváltásának árfolyamveszteségét kell kimutatni. Kamatozó értékpapíroknál az eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapíroknál a törvény szerint kamatként elszámolt összeggel csökkentett eladási árat, illetve a névértéket kell a könyv szerinti értékhez viszonyítani.

Gazdasági események:

A tartós befektetést jelentő, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok, diszkont értékpapírok értékesítése, beváltása. Továbbá tulajdoni részesedést jelentő befektetések.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
 2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 3. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

 

872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a rövid illetve a hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatott és ismeretett kölcsönök, hitelek, az értékpapír kibocsátásból fennálló tartozások, a váltótartozások után fizetett, fizetendő (esedékes) kamatot. Valamint itt kell kimutatni a hátrasorolt kötelezettségek kamatát, a befektetési jegyek beváltásának, befektetési alapnak történő eladásának veszteségét, valamint valódi penziós ügyletek esetén a határidős visszavásárlási kötelezettség mellett eladott eszköz kötelezettségként kimutatott eladási ára és követelésként kimutatott vételára közötti különbözetet, a kamatfedezeti ügyletek veszteségét.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Ajánlott alábontások

 1. Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata
 2. Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata
 3. Értékpapírok után kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat
 4. Értékpapírok után egyéb fizetendő kamat
 5. Hátrasorolt kötelezettségek után kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat
 6. Hátrasorolt kötelezettségek után egyéb fizetendő kamat
 7. Befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor realizált veszteség
 8. Kapcsolt vállalkozásnál valódi penziós ügyletek kamatráfordítása
 9. Egyéb valódi penziós ügyletek kamatráfordítása
 10. Kapcsolt vállalkozásnál kamatfedezeti ügyletek vesztesége
 11. Egyéb kamatfedezeti ügyletek vesztesége

Gazdasági események:

A kölcsönök, hitelek, kötvények, váltók vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után fizetendő kamat elszámolása, kamatfedezeti ügyleteken realizált veszteség elszámolása, befektetési jegyek beváltása, valódi penziós ügyletek után fizetett kamat elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
 2. Különféle egyéb követelések
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 4. Pénztár
 5. Elszámolási betétszámla
 6. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
 7. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
 8. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
 9. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
 10. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

 

874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a tulajdoni részesedést jelentő befektetések, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a tartós bankbetétek elszámolt értékvesztését kell kimutatni, csökkentve azt a korábban elszámolt értékvesztések visszaírt összegével. Fontos kiemelni, hogy a részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztéseként az eredménykimutatásban az elszámolt értékvesztés visszaírással csökkentett értéke kerül kimutatásra. Ez azt jelenti, hogy – ellentétben az értékvesztés egyéb eszközökre vonatkozó szabályainak elveivel – a részesedésekhez, értékpapírokhoz, bankbetétekhez kapcsolódó értékvesztés visszaírása a pénzügyi műveletek ráfordításait csökkenti, tehát nem bevétel jellegű tételként, hanem ráfordítást csökkentő tételként kerül elszámolásra.

Ajánlott alábontások:

 1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése
 2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése
 3. Tartós bankbetétek értékvesztése
 4. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések visszaírt értékvesztése
 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszaírt értékvesztése
 6. Tartós bankbetétek visszaírt értékvesztése
 7.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Gazdasági események:

A tulajdoni részesedést jelentő befektetések, a hitelviszonyt megtestesítő egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok, a tartós bankbetétek értékvesztésének elszámolása, illetve az elszámolt értékvesztés visszaírása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása
 2. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
 3. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása
 4. Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések értékvesztése és annak visszaírása
 5. Egyéb részesedések értékvesztése és annak visszaírása

 

875-879. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni a forgóeszközök között kimutatott részesedések, értékpapírok értékesítésekor, illetve beváltásakor – a kamatbevételként elszámolt, elszámolandó összeggel csökkentett – eladási ár, illetve a névérték és a könyv szerinti érték közötti különbözetet, ha az veszteségjellegű, a határidős, opciós ügyletekkel kapcsolatos – veszteségjellegű – árfolyam-különbözeteket, várható veszteségeket, a vásárolt eladási opcióért fizetett opciós díjat, a vásárolt követelés behajthatatlanként leírt összegét, továbbá a vásárolt követelés azon részét, amelyre a befolyt pénzbevétel nem nyújt fedezetet, továbbá a vásárolt követelés értékesítésének veszteségét, a közös üzemeltetés megtérített, megtérítendő összegét, átadott nyereségét és az egyesülés tagjainál az egyesülés működési költségeinek megtérített összegét.

A törvény az éves beszámolót készítőknél kötelezettségként írja elő a névértéktől eltérő értéken vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapíroknál a beszerzési érték és a névérték közötti veszteségjellegű különbözet elhatárolását. Az elhatárolt összeget a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni, de itt kell elszámolni az időbelileg elhatárolt összeg későbbi megszüntetését is.

 

875. Forgóeszközök között kimutatott befektetések és értékpapírok értékesítésének, és beváltásának árfolyamvesztesége.

Gazdasági események:

Az értékpapírok eladása, beváltása árfolyamveszteségének elszámolása, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztéskori árfolyamveszteségének elszámolása.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Egyéb részesedés.
 2. Saját részvények, saját üzletrészek.
 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
 4. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség

Gazdasági események:

A deviza, valuta forintra történő átváltásakor jelentkező árfolyamveszteség elszámolása, a devizaeszközök és devizakötelezettségek pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó, realizált árfolyamveszteségének elszámolása, továbbá a devizaeszközök és devizakötelezettségek év végi összevont veszteségjellegű átértékelési különbözetének elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

17-19. Befektetett pénzügyi eszközök.

31-36. Követelések.

 1. Különféle egyéb követelések.
 2. Értékpapírok.
 3. Pénzeszközök.

43-47. Kötelezettségek.

 

877. Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Gazdasági események:

A névérték felett vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözet tárgyévre jutó időarányos részének elhatárolása, az elhatárolás feloldása az értékpapír eladásakor, a nem fedezeti célú elszámolási, illetve nem kamatfedezeti célú fedezeti ügyletek árfolyamveszteségének elszámolása, az árfolyamveszteség időarányos részének elhatárolása, ha az ügylet a mérlegfordulónapig nem zárult le, továbbá a fizetett opciós díj elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
 2. Különféle egyéb követelések.
 3. Értékpapírok.
 4. Elszámolási betétszámla.
 5. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása.
 6. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamveszteség elhatárolása.

 

878. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások

Gazdasági események:

A vásárolt követelés behajthatatlannak, ki nem egyenlítettnek minősítése, vásárolt követelés értékesítése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Vásárolt belföldi követelések.
 2. Vásárolt külföldi követelések.
 3. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek.
 4.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

879. Egyéb pénzügyi ráfordítások

Gazdasági események:

pénzügyi rendezéshez kötött árengedmény nyújtása a közös üzemletetés költségeinek megtérítése, a nyereség átadása, az egyesülés működési költségeinek megtérítése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Belföldi követelések (forintban).
 2. Belföldi követelések (devizában).
 3. Külföldi követelések (forintban).
 4. Külföldi követelések (devizában).
 5. Követelések az anyavállalattal szemben.
 6. Követelések a leányvállalattal szemben.
 7. Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben.
 8. Követelések a társult vállalkozással szemben.
 9. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
 10. Pénztár.
 11. Elszámolási betétszámla.
 12. Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

88. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

itt kell kimutatni a rendkívüli ráfordításokat, amelyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. A rendkívüli ráfordítások elkülönítését az indokolja, hogy egyértelműen megállapítható legyen a szokásos vállalkozási tevékenységen kívül eső – ráfordítást jelentő – események mérleg szerinti eredményre gyakorolt hatása, ezzel eleget téve a nemzetközi számviteli követelményeknek is.

 

881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a tulajdonosnál (a tagnál) az alapításkor, a jegyzett tőke emelésekor a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékét.

Gazdasági események:

A gazdasági társaságnál alapításkor, jegyzett tőke emeléskor megvalósított tőketartalék-emelés. gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaság jegyzett tőkéjének emelése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak.

12-16. Tárgyi eszközök.

17-19. Befektetett pénzügyi eszközök.

21-22. Anyagok.

 1. Növendék-, hízó- és egyéb állatok.

26-28. Áruk.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Értékpapírok.

 

882. Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a felszámolás, a végelszámolás befejezésekor) – az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor – a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerint (könyv szerinti) értékét,.

Gazdasági események:

A gazdasági társaság felszámolása, gazdasági társaság végelszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 2. Egyéb tartós részesedés.
 3. Részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 4. Egyéb részesedés.

 

883. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszköz értéke kevesebb

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése miatt – a megszűnt részesedés (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) ellenében – kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, Abban az esetben ha a kapott eszközök értéke a kevesebb.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Gazdasági események:

A gazdasági társaság felszámolása, gazdasági társaság végelszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek.

45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek.

 1. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több.

 

884. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont részesedések (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét.

Gazdasági események:

A gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállítása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 2. Egyéb tartós részesedés.
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 4. Részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 5. Egyéb részesedés.

 

885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) – a gazdasági társaság átalakulása esetén – az átalakult gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét.

Gazdasági események:

A gazdasági társaság átalakulása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 2. Egyéb tartós részesedés.
 3. Részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 4. Egyéb részesedés.

 

886. Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a külső tulajdonosnál (tagnál) – a gazdasági társaság beolvadása esetén – a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Gazdasági események:

A gazdasági társaság beolvadása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 2. Egyéb tartós részesedés.
 3. Részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 4. Egyéb részesedés.

 

887. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti érték

A számla fogalma:

Itt mutatjuk ki rendkívüli ráfordításként a vállalkozás tulajdonában lévő saját részvények, saját üzletrészek nyilvántartási szerinti értékét visszavonáskor, abban az esetben, ha a vállalkozás ezeket a részvényeket, üzletrészeket bevonja.

Gazdasági események:

A visszavásárolt saját részvények, üzletrészek bevonása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Saját részvények, saját üzletrészek.

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

888. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a vállalkozás által tartozásátvállalás során harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét. Továbbá a hitelező által elengedett valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik.

Gazdasági események:

Az átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti értékének könyvelése kötelezettségként, továbbá az adott beszámolási időszakban pénzügyileg nem teljesített átvállalt kötelezettség elszámolása halasztott ráfordításként, a beszámolási időszak előtt, korábban átvállalt kötelezettségek kivezetése a halasztott ráfordítások közül a pénzügyi rendezéskor

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek

 1. Halasztott ráfordítások

 

889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értékét, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét, az elengedett követelések könyv szerinti értékét, a véglegesen átadott pénzeszközöket.

Gazdasági események:

A térítés nélküli eszközátadás, térítés nélküli szolgáltatásnyújtás, követelés elengedése, végleges fejlesztési célra adott támogatás, végleges nem fejlesztési célú pénzeszközátadás.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Befektetett eszközök
 2. Készletek
 3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások
 4. Pénztár
 5. Elszámolási betétszámla
 6. Aktivált saját teljesítmények értéke

71-75. Tevékenységek költségei

71-74. Termelés költségei

 1. Szolgáltatás költségei

 

89. NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK

Itt kell elszámolni ráfordításként elszámolja a tárgyévi nyereségét terhelő adókat.

 

891. Társasági adó

A számla fogalma:

Az adófizetési kötelezettség összegét az adóbevallás alapján kell megállapítani és kimutatni.A kötelezettség megállapítása a korrigált adóalap és az adó mértékének a szorzata. A kötelezettség megállapítását a Tao törvény határozza meg

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Gazdasági események:

A társasági adó elszámolása év végén, továbbá átvezetés az eredményelszámolási számlára év végi záráskor.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Társasági adó elszámolása
 2. Adózott eredmény elszámolása

 

91-92. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

A számla fogalma:

Itt kell elszámolni a Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a belföldön értékesített vásárolt és saját termelésű készlet, valamint a belföldön teljesített szolgáltatás meghatározott értékét, függetlenül attól, hogy azt forintban, devizában, valutában vagy importbeszerzéssel egyenlítik ki. A belföldi értékesítés árbevétele elszámolása szempontjából belföld a Magyar Köztársaság területe. Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a vámszabad és a tranzitterületen lévő vállalkozónak történő közvetlen értékesítés értékét, továbbá a vámszabad és a tranzitterületen lévő vállalkozónál a belföldön lévő vállalkozónak, más vámszabad és tranzitterületen lévő vállalkozónak történő közvetlen értékesítés értékét.

Az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni

a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan utólag adott engedmény helyesbítő számlában rögzített – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét.

a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan – a teljesítés időpontjában már fennálló, megismerhető, a szerződés szerinti feltételektől való eltérések vagy a teljesítést követően végrehajtott szerződésmódosítások miatt – utólag adott engedmény, továbbá a visszáru helyesbítő számlában rögzített – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét.

a – teljesítés időpontjában a vevő által szerződés szerinti teljesítésként elfogadott – vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan – a szavatossági jogok (igények) érvényesítése során – utólag adott engedményt a helyesbítő számlában rögzített – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét

az értékesített és később visszavett betétdíjas göngyöleg visszavételkori – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét.

az értékesített és később visszavett, a két időpont között használt termék visszavételkori piaci értékét, legfeljebb eredeti eladási árát, a helyesbítő számlában rögzített, a szerződés szerinti feltételek teljesülésének későbbi meghiúsulása miatt az eredeti ellenértéknek részben vagy teljesen visszatérített – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét.

Az értékesítés nettó árbevételét növelő tételként kell elszámolni az utólag felszámított felár, az eladási árat növelő korrekciók helyesbítő számlában rögzített – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét.

A számlacsoport további bontása a vállalkozó által végzett tevékenységek alapján, azok részletezettsége szerint indokolt.

Gazdasági események:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Az értékesítés nettó értékének könyvelése, a visszáru elszámolása, utólag adott – helyesbítő számlában rögzített – engedmények elszámolása, értékesítéshez kapcsolódó felár elszámolása, árbevételbe beszámító árkiegészítés elszámolása, az árkiegészítésre jutó fizetendő áfa elszámolása, az eladási áron értékesített termék, szolgáltatás után megállapított fizetendő áfa elszámolása, az árbevétel aktív, passzív időbeli elhatárolása. Valamint a pénzügyi lízing (részletfizetés, halasztott fizetés) keretében történő eladáskor az átadott termék, (eladott termék) számlázott ellenértékének (eladási árának) elszámolása, gazdasági társaságnál a jegyzett tőkének tőkekivonással történő leszállításakor a bevont részvények, üzletrészek. A vagyoni betétek ellenében átadott vásárolt és saját termelésű készletek számlázott, a létesítő okiratban rögzített értékének elszámolása, a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott készletek számlázott, megállapodás, csereszerződés szerinti értékének elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés.
 2. Belföldi követelések (forintban).
 3. Belföldi követelések (devizában).
 4. Követelések az anyavállalattal szemben.
 5. Követelések a leányvállalattal szemben.
 6. Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben.
 7. Követelések a társult vállalkozással szemben.
 8. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
 9. Költségvetési kiutalási igények.
 10. Különféle egyéb követelések.
 11. Pénztár.
 12. Valutapénztár.
 13. Csekkek.
 14. Elszámolási betétszámla.
 15. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása.
 16. Beruházási és fejlesztési hitelek.
 17. Egyéb hosszú lejáratú hitelek.
 18.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 19. Rövid lejáratú kölcsönök.
 20. Rövid lejáratú hitelek.
 21. Szállítók.
 22. Beruházási szállítók.
 23. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben.
 24. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
 25. Fizetendő általános forgalmi adó.
 26. Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása.

 

93-94. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra Exportértékesítés árbevételeként a vásárolt és saját termelésű készlet – külföldi vevőnek – külkereskedelmi áruforgalomban külföldre, illetve külföldön történő értékesítésének, továbbá a – külföldi igénybevevőnek – külföldön végzett szolgáltatásnyújtásnak az értékét, függetlenül attól, hogy azt devizában, valutában, importbeszerzéssel vagy forintban egyenlítik ki. Az exportértékesítés árbevétele elszámolása szempontjából külföldi vevőnek, külföldi szolgáltatást igénybe vevőnek minősül az, ha a külföldi gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye, ezek hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye a Magyar Köztársaság államhatárán kívüli területen van.

Az exportértékesítés árbevételét csökkenti a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó – devizában, valutában vagy forintban számlázott, illetve fizetett – szállítási és rakodási-raktározási költség a számlázott, fizetett forintösszegben, a valutának, illetve a devizának a teljesítés napjára vonatkozó – a 60. § (4)-(6) bekezdése szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértékén.

Gazdasági események:

Az értékesítés, visszáru elszámolása, utólag adott – helyesbítő számlában rögzített – engedmény elszámolása, értékesítéshez kapcsolódó felár elszámolása, árbevételbe beszámító árkiegészítés elszámolása, az árbevétel aktív, passzív időbeli elhatárolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Külföldi követelések (forintban).
 2. Külföldi követelések (devizában).
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 4. Követelések az anyavállalattal szemben.
 5. Követelések a leányvállalattal szemben.
 6. Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben.
 7. Követelések a társult vállalkozással szemben.
 8. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
 9. Költségvetési kiutalási igények.
 10. Különféle egyéb követelések.
 11. Pénztár.
 12. Valutapénztár.
 13. Csekkek.
 14. Elszámolási betétszámla.
 15. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása.
 16. Beruházási és fejlesztési hitelek.
 17. Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása.

 

96. EGYÉB BEVÉTELEK

Itt kell kimutatni az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételeket, amelyek a rendszeres tevékenység, és üzletmenet során keletkeznek, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek.

 

961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az immateriális javak, a tárgyi eszköz közvetlen értékesítéséből származó – áfát nem tartalmazó – bevételt az értékesítéskor.

Gazdasági események:

Az immateriális javak, tárgyi eszköz közvetlen értékesítése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Belföldi követelések (forintban).
 2. Belföldi követelések (devizában).
 3. Külföldi követelések (forintban).
 4. Külföldi követelések (devizában).
 5. Követelések az anyavállalattal szemben.
 6. Követelések a leányvállalattal szemben.
 7. Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben.
 8. Követelések a társult vállalkozással szemben.
 9. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.
 10. Különféle egyéb követelések.

 

962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke

A számla fogalma:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az eredeti (nem vásárolt) követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek az engedményes által elismert értékét a követelés átruházásakor.

Gazdasági események:

Az eredeti követelés átruházása (engedményezése).

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Különféle egyéb követelések.

 

963. A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket, a kapott bírságok, késedelmi kamatok, kötbérek, fekbérek kártérítések összegét. Továbbá a behajthatatlannak minősített – és az előző üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt – követelésekre kapott összeget. A költségek valamint a ráfordítások ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi szerződés vagy egyéb szerződés alapján külföldi szervezettől kapott támogatás, juttatás összegét, a termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó, terméktanácsok által fizetett termékpálya-szabályozás összegét, Abban az esetben ha azok a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték.

Gazdasági események:

A káresemények, bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések kötbérek, fekbérek, megfizetése, behajthatatlannak minősített követelésekre kapott összegek beérkezése, költségek (ráfordítások) ellentételezésére támogatás, juttatás beérkezése, terméktanácsok által történő befizetések.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár.
 2. Elszámolási betétszámla.
 3. Különféle egyéb követelések.
 4.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

964. Utólag kapott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a szerződésen alapuló – közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag kapott engedmények szerződés szerinti összegeit a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg.

Gazdasági események:

Az utólag kapott, nem számlázott engedmény elszámolása, az engedmény beszámítása a szállítóval szemben fennálló kötelezettség pénzügyileg rendezendő összegébe.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Elszámolási betétszámla.
 2. Szállítók.

 

965. Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszűnése)

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a számviteli törvény előírásai szerint megképzett céltartalék feloldása (csökkentése, megszüntetése miatt egyéb bevételek összegeit)

Gazdasági események:

A különböző jogcímek szerint képzett céltartalék feloldása (csökkentése, megszüntetése).

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre.
 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre.
 3. Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék.
 4. Egyéb céltartalék.

 

966. Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a korábban elszámolt értékvesztésének a számviteli törvényben rögzített esetekben történő visszaírását (visszaértékelését).

Gazdasági események:

Az immateriális javak, tárgyi eszközök korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírása, a követelések, a készletek korábban elszámolt értékvesztésének visszaírása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása.
 2. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása.
 3. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása.
 4. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása.
 5. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása.
 6. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása.
 7. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása.
 8.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 9. Állatok értékvesztése és annak visszaírása.
 10. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása.
 11. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása.
 12. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása.
 13. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása.
 14. Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása.
 15. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása.
 16. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása.
 17. Külföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása.
 18. Adott előlegek értékvesztése és visszaírása.
 19. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása.

 

967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére – visszafizetési kötelezettség nélkül – az adóhatóságtól, a központi és az elkülönített alapoktól kapott, illetve az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés időpontjáig igényelt támogatás, juttatás összegeit.

Gazdasági események:

A kapott, a járó, illetve az igényelt támogatás, juttatás könyvelése, továbbá a tárgyévre járó, a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között igényelt, bevallott támogatás, juttatás elszámolása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Költségvetési kiutalási igények.
 2. Különféle egyéb követelések.
 3. Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek.

 

968. Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege

A számla fogalma:

Itt mutatjuk ki a biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt – tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó – összegeket kell elszámolni.

Gazdasági események:

A biztosító által fizetett, illetve visszaigazolt kártérítés összegének elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Különféle egyéb követelések.
 2. Elszámolási betétszámla.

 

969. Különféle egyéb bevételek

A számla fogalma:

Itt mutatjuk ki a fenti számlákhoz be nem sorolható egyéb bevételeket, kell kimutatni. Ilyenek különösen – a számviteli törvény által nevesítetten – a kereskedelmi áruk nyereség jellegű leltárértékelési különbözete, valamint a halasztott bevételként elhatárolt negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg.

Gazdasági események:

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A kereskedelmi áruk veszteség jellegű leltárértékelési különbözetének elszámolása, a negatív üzleti vagy cégértékből az üzlet évben leírt összeg elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Áruk beszerzési áron.
 2. Áruk elszámoló áron.
 3. Áruk árkülönbözete.
 4. Áruk eladási áron.
 5. Áruk árrése.
 6. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk.
 7. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk.
 8. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla.
 9. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása.

 

97. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

A pénzügyi műveletek bevételei közé tartoznak: a kapott (járó) osztalék és részesedés, a részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége, a befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége, az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, a pénzügyi műveletek egyéb bevételei.

 

971. Kapott (járó) osztalék és részesedés

A számla fogalma:

Ezen a számlán kell kimutatni a tulajdoni részesedést jelentő befektetés után kapott, az adózott eredményből járó összeg (ide értve a kamatozó részvények után kapott, illetve járó kamatot is), Abban az esetben ha az a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Gazdasági események:

A mérlegkészítésig ismertté vált osztalék elszámolása, az osztalék pénzügyi rendezésének elszámolása. Az év közben kapott osztalékelőleg elszámolása (átvezetése a kötelezettségek közül) év végén.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár
 2. Elszámolási betétszámla
 3. 391Bevételek aktív időbeli elhatárolása
 4. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek.

 

972. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a részesedések értékesítésének árfolyamnyereségeként kell kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – nyereségjellegű – különbözetet.

Gazdasági események:

A tartós befektetési céllal beszerzett tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
 2. Pénztár
 3. Elszámolási betétszámla
 4.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 5. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége.

 

973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

A számla fogalma:

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége között kell kimutatni:

a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott adott kölcsön (ideértve a bankbetétet is), hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír után kapott (esedékes, járó) kamat összegét, továbbá a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,

a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott hozam összegét, függetlenül attól, hogy az kamatból, osztalékból vagy árfolyamnyereségből származik, továbbá a befektetési alapnak történő eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált hozamot [forgatási célú befektetés esetén ezt a tételt az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között kell figyelembe venni],

a pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévő kapott (járó) kamat összegét,

a tartós befektetést jelentő diszkont értékpapír vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyévre időarányosan jutó összeget,

a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott és eladott, beváltott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír – kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a d) pont szerint elszámolt kamattal csökkentett – eladási ára, illetve névértéke és könyv szerinti értéke közötti – nyereségjellegű – különbözetet az értékesítéskor, illetve a beváltáskor.

Gazdasági események:

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, hosszabb távra nyújtott kölcsön, tartósan lekötött bankbetét kamatainak elszámolása, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésekor az eladási árában lévő kamattartalom elszámolása, befektetési jegyek hozamának elszámolása, lízingszerződés alapján kapott kamatok elszámolása, az értékesített tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyereségének elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
 2. Pénztár
 3. Elszámolási betétszámla
 4. 391Bevételek aktív időbeli elhatárolása
 5. Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása
 6.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 7. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása
 8. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
 9. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

 

974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra :

a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír után kapott (esedékes, járó) kamat összegét, továbbá ezen értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,

a forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszközök után kapott (esedékes, járó) kamat összegét,

a forgóeszközök között kimutatott diszkont értékpapírok vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyévre időarányosan jutó összeget,

a pénzügyi intézménnyel kötött valódi penziós ügylet esetén az azonnali eladási ár és a határidős visszavásárlási ár (kötési ár) különbözetét,

a valódi penziós ügyletek esetén a határidős viszonteladási kötelezettség mellett vásárolt eszköz követelésként kimutatott vételára és kötelezettségként kimutatott eladási ára közötti különbözet összegében elszámolt kamatbevételt,

kamatjellegű bevételként a kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) teljes nyereségét, ha az ügylet az üzleti év mérlegfordulónapjáig lezárult, továbbá a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt ügyletek (kivéve az opciós ügyleteket) időarányos nyereségét, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos veszteségének összegéig.

függetlenül attól, hogy azt hitelintézet, más gazdálkodó vagy magánszemély fizeti.

Gazdasági események:

A forgóeszközök között nyilvántartott kamatozó értékpapír kamatának elszámolása, kamatozó értékpapír értékesítése, kölcsön vagy váltókövetelés után kapott kamat elszámolása, diszkont értékpapír vételára és névértéke közötti különbözet tárgyévre jutó elszámolása, valódi penziós ügyletek hozamának elszámolása, kamatfedezeti ügyletek nyereségének elszámolása, vásárolt (forgóeszközök közé besorolt) kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat elszámolása

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
 2.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 3. Különféle egyéb követelések
 4. Pénztár
 5. Elszámolási betétszámla
 6. 391Bevételek aktív időbeli elhatárolása
 7. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
 8. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek

872-873. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások

 1. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek

 

975. Forgóeszközök között kimutatott befektetések, értékpapírok értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a forgóeszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentő befektetések és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – ide értve a diszkont értékpapírokat is – értékesítésének, beváltásának árfolyamnyereségét. Ez a nyereségjellegű árfolyamkülönbözet eladáskor az értékpapír eladási ára és könyv szerinti értéke (kamatozó értékpapír esetében a felhalmozott kamattól megtisztított érték) közötti különbözetet, beváltáskor a névérték és a könyv szerinti érték közötti különbözetet jelenti. Itt kell elszámolni továbbá az évente tőkét törlesztő (hitelviszonyt megtestesítő) értékpapírok törlesztéskori árfolyamnyereségét a törlesztő rész és a kivezetett arányos könyv szerinti érték (ami a törlesztő rész és az aktuális törlesztő részt is magában foglaló hátralévő törlesztő részek arányában határozható meg) különbözetében.

Gazdasági események:

Az értékpapírok eladása, beváltása árfolyamnyereségének elszámolása, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztéskori árfolyamnyereségének elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Egyéb részesedés.
 2.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 3. Saját részvények, saját üzletrészek.
 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

 

976. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a deviza- és valutakészletek forintra átváltásával kapcsolatos árfolyamnyereséget, a devizaeszközök és devizakötelezettségek pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó, forgalomban pénzügyileg realizált árfolyamnyereségét, valamint a valutakészlet, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír és kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor összevontan elszámolt árfolyamnyereséget. Ez utóbbi árfolyamnyereséget teljes összegében – a bevételként elszámolt összeg csökkentésével – időbelileg el kell határolni.

Gazdasági események:

A deviza, valuta forintra történő átváltásakor jelentkező árfolyamnyereség elszámolása, a devizaeszközök és devizakötelezettségek pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó, realizált árfolyamnyereségének elszámolása, a devizaeszközök és devizakötelezettségek év végi összevont nyereségjellegű átértékelési különbözetének elszámolása, az elszámolt nyereség jellegű átértékelési különbözet passzív időbeli elhatárolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

17-19. Befektetett pénzügyi eszközök.

31-36. Követelések.

 1. Különféle egyéb követelések.
 2. Értékpapírok.
 3. Pénzeszközök.

43-47. Kötelezettségek.

 1. Devizaeszközök és devizakötelezettségek mérlegfordulónapi értékelése árfolyamnyereségének elhatárolása.
 2.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk a névérték alatt vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözetből a tárgyévre jutó időarányos összeget elhatárolt nyereségként. Az elhatárolást az értékpapír eladásakor, beváltásakor kell megszüntetni. Ezen a számlán számolandó el a nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek nyereségének teljes összege, ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapjáig megtörtént, illetve a nyereség tárgy évre jutó időarányos összege (legfeljebb az alapügylet időarányos veszteségéig), ha az ügylet (ide nem értve az opciós ügyletet) a mérleg fordulónapjáig nem zárult le. Itt kell elszámolni a nem fedezeti célú elszámolási (határidős, opciós, swap) ügyletek határidős részénél az ügylet zárása időpontjában érvényes piaci ár és a kötési árfolyam közötti nyereség jellegű különbözet teljes összegét, ha az ügylet lezárása a mérlegfordulónapig megtörtént, vagy a pénzügyileg is realizált különbözet tárgyévre jutó időarányos részét, ha az ügylet zárása a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között történt meg. Ezen a számlán elszámolni a kiírt (eladott) opcióért kapott opciós díjat.

Gazdasági események:

A névérték felett vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözet tárgyévre jutó időarányos részének elhatárolása, és feloldása az értékpapír eladásakor, a nem fedezeti célú elszámolási, illetve nem kamatfedezeti célú fedezeti ügyletek árfolyamnyereségének elszámolása, az árfolyamnyereség időarányos részének elhatárolása, ha az ügylet a mérlegfordulónapig nem zárult le, a kapott opciós díj elszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
 2. Különféle egyéb követelések.
 3. Értékpapírok.
 4. Elszámolási betétszámla.
 5. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása.
 6. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása.

 

978. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a vásárolt követelés könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt pénzbevétel összegét, valamint a vásárolt követelés értékesítésekor az eladási ár és a könyv szerinti érték közötti – nyereségjellegű – különbözetet.

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

Gazdasági események:

A vásárolt követelés kiegyenlítése, vásárolt követelés értékesítése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Pénztár
 2. Elszámolási betétszámla
 3. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások

 

979. Egyéb pénzügyi bevételek

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a szerződésekben meghatározott fizetési határidőn belül történt pénzügyi rendezés esetén kapott – legfeljebb a késedelmi kamattal arányos, nem számlázott – árengedmény összegét. Továbbá a közös üzemeltetés esetén a közös költségeknek a közös üzemeltetésben résztvevőkre átterhelt összegét, illetve a közös üzemeltetésből származó nyereség – tárgyévvel kapcsolatosan – átvett összegét, továbbá az egyesülésnél a működés költségeinek – tárgyévvel kapcsolatosan – az egyesülés tagjaira átterhelt összegét.

Gazdasági események:

A pénzügyi rendezéshez kötött árengedmény, közös üzemletetés költségeinek megtéríttetése, illetve az azzal kapcsolatos nyereség átvétele, az egyesülés működési költségeinek megtéríttetése.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Különféle egyéb követelések.
 2. Pénztár.
 3. Elszámolási betétszámla.
 4. Szállítók.
 5.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 6. Beruházási szállítók.
 7. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben.
 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben.

 

98. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

Itt kell kimutatni a vállalkozási tevékenységtől független, a vállalkozó rendes üzletmenetén kívül eső, a szokásos vállalkozási tevékenységgel közvetlen kapcsolatban nem álló, rendkívüli bevételek összegeit.

 

981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a tulajdonosnál a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak létesítő okiratban, annak módosításában meghatározott értékét.

Gazdasági események:

A gazdasági társaság alapítása, a jegyzett tőkéjének emelése. Továbbá az alapításkor, jegyzett tőke emeléskor megvalósított tőketartalék-emelés.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 2. Egyéb tartós részesedés.

 

983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a gazdasági társaság tulajdonosánál a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt részesedések ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, Abban az esetben ha a kapott eszközök értéke a több.

Gazdasági események:

A gazdasági társaság felszámolása, gazdasági társaság végelszámolása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak.

12-16. Tárgyi eszközök.

17-19. Befektetett pénzügyi eszközök.

21-22. Anyagok.

 1. Növendék-, hízó- és egyéb állatok.

26-28. Áruk.

 1. Értékpapírok.
 2. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszköz értéke kevesebb.

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a gazdasági társaság tulajdonosánál a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont részesedések névértékének fejében átvett eszközök értékét.

Gazdasági események:

A társaság jegyzett tőkéjének leszállítása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Immateriális javak.

12-16. Tárgyi eszközök.

17-19. Befektetett pénzügyi eszközök.

21-22. Anyagok.

 1. Növendék-, hízó- és egyéb állatok.

26-28. Áruk.

 1. Értékpapírok.

 

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál – átalakulása esetén – az átalakulással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti – saját tőke összegét.

Gazdasági események:

A gazdasági társaság átalakulása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 2. Egyéb tartós részesedés.

 

986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a külső tulajdonosnál – beolvadás esetén – az átvevő (beolvasztó) gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti – saját tőke összegét.

Gazdasági események:

A gazdasági társaság beolvadása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban.
 2. Egyéb tartós részesedés.
 3.                      Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 

987. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a névérték

A számla fogalma:

Itt kell kimutatni rendkívüli bevételként a vállalkozás tulajdonában lévő saját részvények, saját üzletrészek névértékét, abban az esetben, ha a vállalkozás ezeket a részvényeket, üzletrészeket bevonja.

Gazdasági események:

A visszavásárolt saját részvények, üzletrészek bevonása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

411 Jegyzett tőke.

 

988. Tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség összege

A számla fogalma:

Itt kell kimutatnunk harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik. Halasztott bevételként kell kimutatni az olyan tartozásátvállalásokat, melyek során az átvállalt kötelezettség beszerzett eszközhöz kapcsolódik.

Gazdasági események:

A harmadik személy által átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti értékének kivezetése, elévült kötelezettség kivezetése. Továbbá a harmadik személy által átvállalt kötelezettség, vagy az elévült kötelezettség elhatárolása halasztott bevételként, Abban az esetben ha eszközhöz kapcsolódik.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek

                     Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

 AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Halasztott bevételek

 

989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

A számla fogalma:

Ezen főkönyvi számlán kerül besorolásra a térítés nélkül átvett, az ajándékként, hagyatékként kapott, vagy a fellelt eszközök értékét, a hitelező által elengedett, vagy elévült kötelezettségek értékét és a véglegesen átvett pénzeszközöket.

Gazdasági események:

A térítés nélküli eszközátvétel, az eszközökkel kapcsolatos halasztott bevétel elszámolása, ajándékként fellelt eszközök aktiválása, hagyatékként kapott eszközök aktiválása, hitelező által kötelezettség elengedése, elévült kötelezettség kivezetése, véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás elszámolása, véglegesen átvett nem fejlesztési célú pénzeszközök aktiválása.

A leggyakoribb kapcsolódó főkönyvi számlák:

 1. Befektetett eszközök
 2. Készletek
 3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások
 4. Pénztár
 5. Elszámolási betétszámla
 6. Hosszú lejáratú kötelezettségek

45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek

                       Figyelem! Ez a dokumentum már nem friss!                   

   AZ E-mail címét megadva mi kiküldjük Önnek az aktuális verziót.

 1. Halasztott bevételek