Ez a dokumentum már nem friss!                    

Az aktuális verziót ide kattintva éri el.

Taggyűlési meghívó

 Ezen iratminta segítségével elkészítehtei  a meghívót  az éves rendes taggyűlésre.
 
[2006. évi IV. törvény 19-20. §; 141-148. §]

Taggyűlési meghívó

[címzett neve]
tag részére
[címe]

Iktatószám: [*]
Tárgy: Taggyűlési Meghívó
Megküldés formája: ajánlott levél

Tisztelt Tag!

Alulírott [ügyvezető neve] mint a  (székhelye: ; cégjegyzékszáma: ; a továbbiakban: „Társaság”) ügyvezetője ezúton értesítem, hogy a  éves rendes taggyűlését

[dátum] napján [időpont] órai kezdettel

tartja

a Társaság  szám alatt található székhelyének [*] emeleti [*] számú szobájában,

amely taggyűlésre ezennel tisztelettel meghívom.

A taggyűlés napirendi pontjai:

1. [*];
2. [*];
3. […]

Felhívom a szíves figyelmét arra, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 144. § (3) bekezdése alapján bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább 3 nappal korábban írásban ismerteti a többi taggal.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon [a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége / a társasági szerződés által esetlegesen előírt nagyobb részvételi arány] képviselve van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűléshelyszíne: a Társaság  szám alatti székhelye;
időpontja: [dátum], [időpont] óra.


A megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti, de nem lehet meghatalmazott a Társaság ügyvezetője, cégvezetője, a felügyelőbizottsági tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat a jelen meghívó mellékleteként megküldöm. 
 
Kelt: 

Üdvözlettel:


_________________
[név]
ügyvezető

Melléklet: [*][1] A meghívó elküldése és a taggyűlés napja között – ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – legalább tizenöt napnak kell eltelnie.